Notulen Wijkraadvergadering Lent d.d. 8 december 2016

Datum Locatie Aanvang Notulist
08-12-2016 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder

Aanwezig
Bestuur: Ton Pennings, Tonnie de Krosse, Hotze Bleeker en Léonie Schuijt, Saskia Mulder
Werkgroepen: Joos Janssen (Werkgroep Verkeer), Jan Maassen (Evenementen),
Kees van Dun: Lents Draagvlak/Dorpensingel
Bewoners: Nico Weel, Kai Quekel, André Disselhorst,

Afwezig met bericht:
Charles Meijers, (Ondernemersvereniging), Ben Schilder (Historische Tuin) en Inge van den Hoogen (wijkmanager); Carline Westen (wijkbeheerder) kon Inge niet meer vervangen wegens andere afspraken. Tevens missen we Paul Reuling (Sociaal Welzijn) en de wijkagent. Opmerking van Joos Janssen: Informeren waarom de opbouwwerker en wijkagent niet aanwezig zijn. Banden met de gemeente, wijkagent en Sociaal Welzijn zijn belangrijk. (actiestap #1)

Belangrijke agendapunten
3. Ingekomen stukken: autodiefstal en fietsendiefstal
4. Meldingen vanuit het wijkmanagement en wijkbeheer
5. Werkgroep Verkeer
6. Meldingen vanuit welzijnsorganisaties
7. Lopende zaken

1. Opening
Ton Pennings heet iedereen welkom en vraagt of het mogelijk is dat een vertegenwoordiger van het “Lents Draagvlak” maandelijks aanwezig kan zijn. Kees van Dun neemt dit intern op.

2. Toelichting Project Ontmoetingsroute (Marjolein Thijssen HAN)
Dit agendapunt is verschoven naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 19.30 uur. Dan zal een presentatie worden gehouden.

3. Ingekomen stukken
Reactie van de gemeente op de Waaijerse Plassen, de Dorpensingel en het bestaansrecht van “Platform Waalsprong” komen terug als agendapunten (resp. 7.1, 7.2 en 7.3). Ontvangen persoonlijke brieven zijn doorverwezen of afgehandeld.
De binnengekomen enquête over de problematiek van de autodiefstallen in Lent en het verzoek of de wijkraad in de werkgroep wil participeren is doorgestuurd naar Werkgroep Verkeer.
Er zal binnenkort een evaluatie zijn over de effectiviteit van de genomen maatregelen tegen fietsendiefstallen bij Station Lent. Léonie gaat daarheen.

4.1 Meldingen vanuit wijkmanagement (via mailbericht van Inge van den Hoogen)
* Uitnodiging van Hof van Holland voor geïnteresseerden: Léonie Schuijt en Hotze Bleeker gaan naar deze bijeenkomst en zullen letten op de ruimtelijke inrichting en infrastructuur van deze nieuw te bouwen wijk.
* Skaeve Huse Oosterhout: In november informeerde de gemeente de wijkraad Oosterhout over de plannen. Er is nog geen besluit genomen door het College van B&W.
Het gaat volgens de ambtenaren niet zozeer om mensen die uit huizen zijn gezet door wangedrag, maar meer om mensen met alternatieve woonvormen. De locaties zijn nog onbekend. Voor Nijmegen Noord wordt voornamelijk gekeken naar blijvende sociale woningbouw en geen tijdelijke.
* Verbouwing Spil: (Inge en Léonie)
De Spil wordt verbouwd vanaf begin december t/m eind januari 2017. Er komen kleedkamers bij en een tweede sportzaal. De kantine zal op de eerste verdieping komen en zal een stuk kleiner worden met minder service en daardoor minder geschikt zijn voor bijeenkomsten met grote groepen mensen. De sportbijeenkomsten gaan gewoon door, ook al zal er wat stof zijn van de verbouwing. De Sinterklaasviering en de bijeenkomsten van de Harmonie blijven gegarandeerd. De biljarttafel wordt overgeplaatst naar de kantine van St. Jozef. De horeca gaat naar de “Triangel”.
Léonie Schuijt heeft overleg gehad met Inge van den Hoogen: “Doordat de verbouwing gezien werd als een interne verbouwing was de wijkmanager niet op de hoogte gesteld, excuses van de afdeling.”

4.2 Informatie vanuit wijkbeheer:
* Wijkschouw: Verzoek om een datum te plannen voor een wijkschouw. De schouw van 2015 moet ook nog geëvalueerd worden. Jan Maassen zal die gegevens opzoeken.
Ton Pennings: Dankzij de schouw is er een extra stoplicht geplaatst bij het kruispunt Prins Mauritssingel / Vrouwe Udasingel en is het handmatige stoplicht voor fietsers aangepast.
Hotze Bleeker zal een afspraak met Carline Westen maken voor een schouw op een zaterdag en tevens een evaluatiedatum plannen voor 2 maanden daarna. (actiestap #2)
*Fietsers op de Waalbrug: Verwijzende bebording is bijgeplaatst.
*Fietstunneltje Lentse Tuinstraat-Griftdijk Zuid: Er komen paaltjes om autoverkeer tegen te houden.
* Oversteekjes VUS en gebruik snelfietspad Notenlaatje: is in behandeling.
* Kruising Pastoor van Laakstraat – Steltsestraat: hier wordt begin 2017 een plateau aangelegd op verzoek van omwonenden.
*Vervanging riolering Geldershofstraat en Pastoor van Laakstraat is gereed.

5. Werkgroep Verkeer Joos Janssen, Hotze Bleeker
*Maatregelen Frankrijkstraat: Joos Janssen. Maatregelen t. b.v. de busroute zijn in uitvoering en waarschijnlijk tegen 8 december klaar. Er zijn twee alternatieven voor de busroute:
1) Verkeer over de bouwweg leiden via het Eiland van Laauwik.
2) Via parkeerplaats Vrouwe UdaSingel. De gemeente gaat deze varianten uitwerken.
Tijdens de aanpassingen hadden de twee verschillende aannemers (door miscommunicatie) de straat op twee plaatsen afgezet waardoor Thermion niet meer bereikbaar was.
Léonie Schuijt: de bus staat nog steeds op de hoek bij de kruising en ontneemt het uitzicht voor de auto’s die van Thermion komen.
* Doorsteken van verkeer van Prins Mauritssingel via berm naar Griftdijk Zuid. Een oplossing zou zijn om daar struiken/bomen neer te zetten zodat auto’s geen doorgang meer hebben. (Actiestap #3)
* Paul Smeets heeft contact gezocht met Ton Pennings over de verkeersveiligheid van de Vossenpels en zal uitgenodigd worden voor de wijkschouw. (Actiestap #4)
* Jan Maassen vraagt aandacht voor onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties die ontstaan doordat de (ver)bouwers van de nieuwe woningen aan Visveld de weg regelmatig wordt afgesloten. De Pavialaan was tijdelijk open voor verkeer, maar die is nu weer afgesloten.

6. Meldingen vanuit welzijnsorganisaties

6.1 Werkgroep Jongeren Hotze Bleeker, Léonie Schuijt
* HB: De JOP wordt gebruikt door 20+-jongeren. LS: De wijkagent houdt het in de gaten.
* Het crossveldje wordt goed gebruikt en onderhouden. De gemeente zal het daarom nu professioneler aanpakken, zodat het ook geschikt is voor mountainbikers en wedstrijden. Overleg hierover was op 15 november. Nadere informatie zal volgen via Carline Westen en Paul Reuling.
* Er is nog geen internet/t.v. bij het jongerencentrum.
* De jongerenraad begint vorm te krijgen en publiceert haar activiteiten in de Lentse Lucht.

6.2 Werkgroep Ouderen Tonnie de Krosse, Léonie Schuijt
* De Ontmoetingsroute krijgt vorm. Er is subsidie en begeleiding beschikbaar van de HAN via de Academische Leerwerkplaats Thermion. Het project is een onderdeel geworden van Vitaal Lent. Het streven is om een route te creëren om het bewegen én het ontmoeten voor jong en oud te stimuleren. Het Dorpsplein en de tuinen van St. Jozef worden hierbij betrokken. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van Thermion, de Wijkraad, St. Jozef, Overwaal, de buurt rond het Dorpsplein en de HAN. Op 20 januari presenteren HAN-studenten hun ideeën. Daarna zal worden bekeken of deze aanslaan en te realiseren zijn.

7. Status rapportage lopende zaken

7.1 Verondieping plassen. Bas van Riet, Léonie Schuijt
Resultaten van de informatieavond van 3/11/16;
* Op 22 november is overleg geweest met Jurgen Hell, Rijkswaterstaat, het Waterschap en de Provincie. Daarbij waren Léonie Schuijt en twee leden van de Schone Waaijer ook aanwezig.
* Op 11 januari 2017 komt de Klankbordgroep bij elkaar. Daarin zijn o.a. Wijkraad Lent, Wijkraad Oosterhout en Schone Waaijer vertegenwoordigd. Het doel is om mee te denken over het uitvoeringsplan m.b.t. de inrichting van de plassen. De gemeente heeft van het Waterschap de vergunning gekregen en wil gaan uitvoeren binnen de mogelijkheden van de vergunning. Juridisch is er geen ‘bezwaar en beroep’ meer mogelijk. Volgens de gemeente zijn de plassen af te sluiten en volgens het Waterschap is er geen risico op blauwalg
Ton Pennings: Wijkraad Lent is tegen verondieping met industrieel slib categorie B. Het tijdens de zomervakantie ter inzage leggen van het plan, irriteert hem. Hij voelt zich belazerd. Als Wijkraad blijven we streven naar de nuloptie. We blijven kritisch kijken naar de uitvoering, m.n. naar de spronglaag, de dikte en het materiaal van de afdeklaag en het type materiaal bij het verondiepen van de kanten. Er is nog nooit op deze wijze verondiept (vlak bij woningbouw en bij zwemwater). Daarom zullen de adviezen van professor Roelofs leidend zijn voor de wijkraadinbreng op 11 januari. Als de zijkanten van de plassen verondiept worden met vervuilde grond en het materiaal en de dikte van de afdeklaag onvoldoende zijn, dan is volgens professor Roelofs de kans op blauwalg 100%, alleen is niet te voorspellen in welke tijdspanne. Om risico’s op vervuild water en blauwalg te verkleinen zouden de randen met alleen schone, stevige grond moeten worden opgebouwd en het categorie B-slib alleen in de diepere delen moeten worden gebracht. Deze laatste laag zou met een minstens twee meter dikke vaste leemlaag en niet met slechts 0,5 meter grond, moeten worden afgedekt.

7.2 Werkgroep Ruimtelijke Ordening / Infrastructuur Ton Pennings, Léonie Schuijt
* Het onderhoud van de Waalbrug is uitgesteld tot 2018. Een deel van de busroute wordt opgeofferd voor een breder fietspad waarbij fietsers elkaar tegemoet mogen fietsen. De bus gaat hierbij over de normale autobaan. Verkeer wordt gereguleerd door de stoplichten. Hierdoor zal de file nog meer opschuiven naar de Mauritssingel. Hotze Bleeker zal een brief naar de gemeente sturen met de vraag om informatie over de reconstructie van de Waalbrug (actiestap #5).
* Dorpensingel: Léonie Schuijt: gemeente Lingewaard besprak op 1 december een variantenonderzoek van Haskoning m.b.t. verkeerstromen vanuit Lingewaard richting Nijmegen. Dit onderzoek leidde tot veel ophef en vragen. Op 15 december neemt Gemeente Lingewaard een besluit. Men lijkt aan te sturen op de nul-variant. Gemeente Nijmegen gaat onderzoeken hoe de verkeerssituatie in de Vossenpels aangepakt kan worden. Ton Pennings: Waarschijnlijk zal dit met een “zachte knip” en/of met een 30 km bepaling, uitgevoerd worden.
N.B.: in een motie van de VVD aan de raad van de gemeente Lingewaard staat dat “er geen noodzaak is om nu in te grijpen in de situatie van de Vossenpels (noch middels een knip noch door afwaardering)” d.d. 15 dec. 2016. Léonie gaat naar de vergadering van Lingewaard om te luisteren. Als het onderwerp behandeld wordt in de gemeenteraad Nijmegen dan zal Kai Quekel inspreken en pleiten voor een oplossing voor het sluipverkeer.

7.3 Ontwikkelingen Overlegorgaan Waalsprong Léonie Schuijt
*Gesprekken met RWS over Rivierenpark lopen (watersport, evenementen, activiteiten, etc.) Verantwoordelijkheden worden door meerdere overheden gedragen: RWS, Staatsbosbeheer en Gemeente Nijmegen. RWS moet nog uitzoeken wat wel en niet is toegestaan.
De roeivereniging mag gebruik maken van het Bastion en wil er een recreatief gebied van maken. RWS zou graag een iets minder recreatief gebied willen. Wordt vervolgd.

7.4 Werkgroep Recreatie Cultuur en Landschap Ton Pennings
* Historische Tuin: Bij het Plan Woenderskamp zal de Historische Tuin in het plan ingepast worden, met dien verstande dat de vorm daarvan wijzigt, maar de oppervlakte gelijk blijft.
* Park Lingezegen: Volgende week is er een vergadering; grotere gebieden worden verkaveld voor mogelijke kopers. Jan Maassen: Er is gepleit voor een hondenlosloop gebied in Park Lingezegen. Nu worden loslopende honden slechts gedoogd. Toch zijn ondanks het gedoogsysteem meerdere mensen bekeurd omdat de hond niet op het pad liep.
* Spiegelbos: 800.000 euro ligt klaar voor de ontwikkeling van het Spiegelbos. Het bos is eigendom van gemeente Nijmegen maar valt onder gemeente Lingewaard.

7.5 Werkgroep Evenementen Jan Maassen
* Op 18 december om 16:00 vindt het Winterconcert plaats in de Maria Geboortekerk in Lent.
* Het is niet bekend of Winter Wonder Lent op nieuw plaats zal vinden.
* Struinpad ten noorden van de Laauwikstraat: Wethouder Veldhuis heeft op de mail van Ton Pennings en Jan Maassen gereageerd. Er wordt geantwoord dat het struinpad wordt onderhouden door de bewoners en toegankelijk is voor het waterschap mits het onderhoud niet vanuit het water kan worden uitgevoerd. TP/JM zullen een reactie op dit antwoord geven. (actiestap #6)

7.6 Kunstroute en Ideeëncompetitie Léonie Schuijt
Kunstroute Hof van Holland: Winnaars zijn bekend; in het voorjaar van 2017 zullen tien ideeën vorm krijgen (zie Lentse Lucht).
Ideeëncompetitie op eiland: tot 9 januari kunnen ideeën worden ingezonden. In maart worden de winnaars bekendgemaakt

8. Actuele informatie uit de buurten
Voor antwoorden over het tunneltje onder het spoor verwijst de gemeente door naar Pro Rail.
Léonie Schuijt: Misschien is het mogelijk om bij de Ideeëncompetitie het idee in te dienen om het tunneltje met vrijwilligers o.l.v. het Archeologisch Centrum uit te graven?

9. Notulen Wijkraad d.d. 6 oktober 2016
Notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulisten.

10. Rondvraag.
Hotze Bleeker: Bus 33 gaat waarschijnlijk door de “Verlengde Turennesingel” rijden. Dit was nog niet bekend bij de bewoners

11. Sluiting. (+/- 22.00 uur)
Volgende wijkraadvergadering is op 9 februari om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster

Nieuwjaarsreceptie voor alle Lentenaren: 12 januari 2017: 19.30-22.00 uur in de Ster

Actielijst

 

NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Informeren naar aanwezigheid van de wijkagent op de wijkvergaderingen Ton Pennings en Léonie Schuijt +
2 Afspraak maken voor Wijkschouw Hotze Bleekeer
3 Voorstel bij gemeente aankaarten dat  het planten van bomen/struiken bij de afscheiding Griftdijk Zuid/ Prins Mauritssingel mogelijk het via de berm vanaf de PMS naar GZ doorsteken, ontmoedigd wordt Léonie Schuijt
4 Paul Smeets uitnodigen voor Wijkschouw Joost Janssen
5 Brief gemeente over reconstructie Waalbrug Hotze  Bleeker

Joos Janssen

6 Brief naar gemeente over struinpad Ton Pennings

Jan Maassen

PS
Belangrijke gebeurtenissen na 8 december 2016
* Hof van Holland en Woenderskamp: Bestemmingsplannen liggen ter inzage. Zienswijzen indienen voor 1 februari 2017.
* Platform Waalsprong heeft zichzelf opgeheven. Reden is de beperkte inspraak en samenwerking met de beleidsvoerders van de gemeente Nijmegen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.