Agenda Wijkraadvergadering 3-12-2015 van 20.00-22.00u in de Ster te Lent

De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ingekomen stukken.

2. Gesprek met de gemeente:
Wat zijn de verwachtingen wederzijds. ( zie inhoud brief d.d. 22-76-2015)
Wat zou kunnen bijdragen aan inzicht en verbetering.
Hoe zijn de bevindingen van het werkbezoek op 13 november jl.

3. Status rapportage lopende zaken:
Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied. Verslag gesprek met gemeente.
Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker: Crossbaantje. Voorstel inspraakavond in het kader van ontsluiting Vossenpels.
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap: Fred Tank
Werkgroep Ruimtelijke ordening: Ton Pennings.

4. Notulen Wijkraad 5-11-2015.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.