Agenda Wijkraadvergadering Lent 08-02-2018

Agenda Wijkraadvergadering Lent 08-02-2018

Datum en tijd : 8 februari 2018 20.00 u – 22.00 u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings
Notulist : Saskia Mulder

1. Opening en mededelingen

2. Agenda
Toe te voegen agendapunten en bepaling volgorde van de agendapunten.

3. Belangrijkste ingekomen stukken

4. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
Wijkmanagement, Wijkbeheer, wijkagent, opbouwwerk, Stip, Sociaal wijkteam

5. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
– Planvorming Vossenpels.
Reacties n.a.v. de openbare bijeenkomst op 18 januari jl.
Ontwerp https://www.waalsprong.nl/uploads/downloads/1133_presentatie-plan-vossenpels-m-en-nbewonersav-18-01-18.pdf Verkeer https://www.waalsprong.nl/uploads/downloads/1134_presentatie-verkeer-bewonersavond-vossenpels-19-1.pdf– Sport, recreatie en evenementen
Inrichting recreatieplas/strand
Lentse kermis, etc. door Leo Weterings, Adviseur Evenementen
– Groen
– Onderwijs
– Zorg en Welzijn

6. Facultatief: themaonderwerp
“Jeugd en veiligheid” door Ed van Dael

7. Notulen en actiepunten d.d. 09-11-2017

8. Rondvraag

9. Sluiting. (+/- 22.00 uur).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.