Agenda Wijkraadvergadering Lent 09-11-2017

Agenda Wijkraadvergadering Lent 9-11-2017

Datum en tijd : 9 november 2017 20.00 u – 22.00 u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings
Notulist : Saskia Mulder

1. Opening en mededelingen

2. Agenda
Toe te voegen agendapunten en bepaling volgorde van de agendapunten.

3. Belangrijkste ingekomen stukken

4. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
Wijkmanagement, Wijkbeheer, wijkagent, opbouwwerk, Stip, Sociaal wijkteam

5. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
– Ruimtelijke ordening en mobiliteit
(zoals Dorpensingel, De Stelt, Vossenpels en de Bemmelse Dijk)
– Sport, recreatie en evenementen
– Groen
– Onderwijs
– Zorg en Welzijn

6. Facultatief: themaonderwerp
(keuze afhankelijk van de mogelijkheden van de gastsprekers)
Mogelijke thema’s zijn:
– Discussie over reguleren van het vuurwerkfeest met Oude en Nieuw (wijkagent)
– Criminaliteit in Lent (gast Wijkagent)
of
– Ontwikkelingen rond de Waalbrug (gemeente Nijmegen/Rijkswaterstaat)

7. Notulen en actiepunten d.d. 12-10-2017

8. Rondvraag

9. Sluiting. (+/- 22.00 uur).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.