Agenda Wijkraadvergadering Lent 11 mei 2017 in de Ster

Agenda Wijkraadvergadering Lent

Datum en tijd : 11 mei 2017 20.00 u – 22.00 u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings
Notulist : Saskia Mulder

1. Opening
– Welkom en eventueel voorstelronde
– Toe te voegen agendapunten en volgorde bepaling agendapunten.

2. Belangrijkste ingekomen stukken en mededelingen
– Gezondheidsplein Hof van Holland
– Radio-uitzending N1 op 14 mei
– Ring Ring Slim-project voor fietsers
– Ontwikkelingen Bekkersland
– Ontwikkelingen Waalbrugrestauratie

3. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
Wijkmanagement, Wijkbeheer, wijkagent en opbouwwerk

– Ontwikkelingen uitbreiding basisscholen
– Voortgang vestigingsproblematiek Moestuinvereniging Lentse Aarde
– Ontwikkelingen rondom de Spil
– Schouw 17 juni

4. Voortgang Werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
– Ruimtelijke ordening en mobiliteit: Dorpensingel
– Sport en recreatie
– Groen
– Evenementen
– Vitaal Lent, Ontmoetingsroute Kern met Pit, Toegankelijkheid route Rollatorgroep

5. Themaonderwerp: Participatie in Lent
Begrip participeren: verwachtingen van burgers, (zorg)instellingen en overheid
Huidige invulling door participanten
Nieuwe regels 2019 omgevingswet

6. Notulen en actiepunten Wijkraad d.d. 9 februari 2017

7. Rondvraag

8. Sluiting. (+/- 22.00 uur).
Volgende wijkraadvergadering is op 8 juni om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.