Agenda Wijkraadvergadering Lent 12-10-2017

Agenda Wijkraadvergadering Lent 12-10-2017

Datum en tijd : 12 oktober 2017 20.00 u – 22.00 u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings
Notulist : Saskia Mulder

1. Opening en mededelingen
– Welkom en eventueel voorstelronde
– Samenstelling dagelijks bestuur en werkgroepen
– Toe te voegen agendapunten en bepaling volgorde van de agendapunten.

2. Belangrijkste ingekomen stukken
Verzoek SP
Verzoek m.b.t. Green Capital
Stagiaire burgerparticipatie

3. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
Wijkmanagement, Wijkbeheer, wijkagent, opbouwwerk, Stip, Sociaal wijkteam

4. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
– Ruimtelijke ordening en mobiliteit
(Dorpensingel, De Stelt, Vossenpels en de Bemmelse Dijk)
– Gebruikersoverleg Rivierpark
– Sport, recreatie en evenementen
– Groen
– Onderwijs
– Zorg en Welzijn

5. Themaonderwerp
Green Capital of omgevingswetgeving

6. Notulen en actiepunten d.d. 14-09 2017

7. Rondvraag

8. Sluiting. (+/- 22.00 uur).
Volgende wijkraadvergadering is op 9 november 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.