Agenda Wijkraadvergadering Lent 13 april 2017 in de Ster

Agenda Wijkraadvergadering Lent

Datum en tijd : 13 april 2017 20.00 u – 22.00 u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings
Notulist : Saskia Mulder

1. Opening
– Welkom en eventueel voorstelronde
– Toe te voegen agendapunten en volgorde bepaling agendapunten.

2. Belangrijkste ingekomen stukken en mededelingen

3. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
Wijkmanagement, Wijkbeheer, wijkagent en opbouwwerk

4. Voortgang Werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
Ruimtelijke ordening, verkeer, sport en recreatie, groen en evenementen, Vitaal Lent, Ontmoetingsroute kern met Pit

5. Themaonderwerp: Participatie in Lent
Begrip participeren: verwachtingen van burgers, (zorg)instellingen en overheid
Huidige invulling door participanten
Nieuwe regels 2019 omgevingswet

6. Notulen en actiepunten Wijkraad d.d. 9 februari 2017

7. Rondvraag

8. Sluiting. (+/- 22.00 uur).
Volgende wijkraadvergadering is op 11 mei om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.