Agenda Wijkraadvergadering Lent 6 oktober 20.00u

Agenda Wijkraadvergadering Lent 

Datum en tijd: 6 oktober 2016, 20.00u-22.00u
Plaats: De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter: Ton Pennings

1. Opening
Welkom
Verzoek om meer (jonge) bestuursleden. Vacature van secretaris.
Wie wil nu notuleren?
Toe te voegen agendapunten en volgordebepaling agendapunten.

2.Ingekomen stukken (Léonie Schuijt)

3. Meldingen vanuit de gemeenteCarline Westen en/of Inge van den Hoogen

4. Meldingen vanuit welzijnsorganisatiesPaul Reuling.

5.Functie Platform Waalsprong
-Korte samenvatting van het overleg met de gemeente Nijmegen:
-doel, rol en status van een overkoepelend klankbordorgaan,
-nut en noodzaak van een overkoepelend klankbordorgaan
-zin en onzin van embargo’s,
-wat ging er in het verleden fout en wat kan veranderen?
-Besluitvorming: wel niet deel uitmaken van het Platform Waalsprong door Wijkraad Lent
Indien leden positief voor een overkoepelend inspraakorgaan kiezen dan brainstormen over:
-Samenstelling van een Platform Nijmegen Noord. (Wie zijn vertegenwoordigers?).
-Vorm van advies (wanneer bindend, wanneer niet bindend)
-Afbakening van onderwerpen
-Hoe en wanneer wordt achterban geïnformeerd/geraadpleegd?

6.Verondieping Lentse PlassenBas van Riet
-Ontwikkelingen
-Informatie door gemeente
-Organisatie infoavond

7. Status rapportage lopende zaken
7.1Werkgroep Verkeer Joos Janssen, Hotze Bleeker
7.2Werkgroep Recreatie Cultuur en LandschapBen Schilder (Historische Tuin) 
Ton Pennings (Park Lingezegen)
7.3Werkgroep Ruimtelijke Ordening / InfrastructuurTon Pennings, Léonie Schuijt
7.4Werkgroep EvenementenJan Maassen
7.5Werkgroep JongerenHotze Bleeker, Léonie Schuijt
7.6Werkgroep OuderenLéonie Schuijt

8.Informatie uit de buurten

9. Notulen Wijkraad d.d.  september 2016.

10. Rondvraag.

11. Sluiting. (+/- 22.00 uur)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.