Alternatief wandelpad langs Turennesingel

Mail wisseling gemeente Nijmegen

——– Doorgestuurd bericht ——–
Onderwerp: Re: Alternatief wandelpad langs Turennesingel
Datum: Fri, 21 Apr 2017 17:57:51 +0000
Van: Bert Velthuis

Aan: Ton Pennings

CC: Marian van Gerwen

Dag Ton,
Ik ga maar eens kijken hoe het pad er bij ligt….
Mvg
Bert Velthuis

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 21 apr. 2017 om 11:51 heeft Ton Pennings het volgende geschreven:
Beste Bert,

Allereerst moet ons van het hart dat uw reacties en uw benadering van de zaak steeds meer de neiging krijgt om zaken aangaande onze burgers laconiek en niet serieus te nemen. We krijgen de indruk dat het op korte termijn Euro-gewin gaat prevaleren boven het algemeen belang en het welzijn van de burger.
Vervelend is te constateren dat al onze argumenten, waarin wij ons beriepen op de wetgeving die er niet alleen is voor de gemeente maar juist ook voor de burger, door u en uw ambtelijke staf worden genegeerd.
Het spijt ons daarom destemeer dat we ons oorspronkelijke plan om eea bij een hogere instantie (de bestuursrechter) neer te leggen niet hebben doorgezet. Dit omdat we achteraf, ten onrechte, weer enig geloof kregen in een eerlijke en oprechte afhandeling van onze verzoeken.
Vooral omdat we bij u constateerden dat u ook een compromis zocht. U kwam zelf met het voorstel om een zgn “struinpad” te realiseren..
Wat is struinen? De dikke van Dale zegt: snuffelend rondlopen of rommelen en graaien.
Achteraf moeten wij concluderen dat u wellicht koos voor de tweede genoemde betekenis.
Zo zien we namelijk datgene wat er is gebeurd. U neemt de burgerij een openbaar, robuust en ook recreatief pad af, dat de gemeenschap tonnen heeft gekost, en verpatst het als bouwkavel aan toekomstige bewoners.
Als we nu uw antwoord zien, schieten ons de tranen in de ogen. We zullen daarom in uw antwoorden onze belichting van de zaak geven.
Eerder heeft u ons al toegezegd dat er een aparte info-avond zou worden georganiseerd als de het totale plan voor het woonrijp maken van de Vossenpels gereed is voor publicatie. Tot op heden hebben we als Wijkraad hierover geen bericht ontvangen..

U snapt dat we met deze benadering niet langer subtiel maar zeer direct willen duidelijk maken dat we ons genomen of belazerd voelen.
Als Wethouder, die bij ons toch een eerlijke en rechtschapen indruk achterliet moet u dit pijn doen. Zeker als we zien met wat voor politieke achtergrond u als bestuurder handelt.

Wat ooit als prachtig recreatiepad is bedoeld verwordt nu tot een smal, moeilijk en bijna ontoegankelijk onderhouds- schouwpad voor het Waterschap.

Wij zijn inmiddels het gerommel en gegraai meer dan zat en hopen dat u alsnog maatregelen treft om in ieder geval een fatsoenlijk en toegankelijk recreatiepad te realiseren.

Jan Maassen en
Ton Pennings
tel. 024 3578838
Coldplaystraat 6
6663 HX Lent
Op 19-10-2016 om 16:12 schreef Velthuis, Bert BM30:
Geachte heer Maassen,

In uw mail van 13 september jl. geeft u een paar punten aan:

1. U vindt het onhandig dat het besluit om het wandelpad aan het openbaar verkeer te onttrekken in de zomerperiode is genomen.
2. Toezeggingen over een halfverhard struinpad van voldoende breedte
3. En u verwacht een uitnodiging voor het totale plan voor de openbare ruimte

Met deze mail beantwoord ik de punten die u noemt.

1. De procedure.
Degenen die de zienswijze hebben ingediend, zijn door de griffie uitgenodigd om in te spreken bij de gemeenteraad. Van deze mogelijkheid hebben ze gebruik gemaakt. Ook zijn ze schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit. Dit is een proces dat gangbaar is binnen de gemeente Nijmegen.

Alhoewel u op de hoogte was van onze zienswijze hebben wij nooit een uitnodiging gekregen om deze toe te lichten. Er was overigens in 2015 geen sprake van een toekomstig onttrekkingsbesluit. Dat was iets wat later uit uw ambtelijke toverdoos tevoorschijn kwam. Onze argumentatie heeft u toen wellicht geholpen om voor u passende en geld opleverende maatregelen te nemen. Het gaat ons overigens ook meer om de geest waarin door u wordt gehandeld. Het lijkt erop dat wij als lastig worden ervaren en moet worden voorkomen dat we gebruik maken van ons recht op inspraak.

2. Het pad zelf
Zoals eerder aangegeven komt er een “struinpad” waarin het waterschap in noodgevallen gebruik kan maken voor onderhoud. Onderhoud gebeurt normaliter vanuit het water. Zoals gezegd wordt dit een “struinpad” en dit is niet gemakkelijk toegankelijk. Het onderhoud van dit gedeelte zal via een participatieovereenkomst met de bewoners worden vastgelegd.
Waarom alleen waterschap noemen. Het ging ons om de burgers. We hebben in al onze argumenten voor een goed toegankelijk pad gekozen en niet voor een rommel- en graaipad, wat door u tot struinpad werd benoemd.
3. Afronding plan voor de openbare ruimte
Aan de plannen worden nu de laatste wijzigingen doorgevoerd. Indien ze klaar zullen ze worden gepresenteerd door de verschillende wijkverenigingen voor hun wijk. De wijkraad wordt hiervoor uitgenodigd.

Tot op heden hebben niets meer van u vernomen. We zijn inmiddels 6 maanden verder.

Ik ga er vanuit hiermee uw vragen beantwoord te hebben.
Met dit uitgangspunt zijn we het dus niet eens

Met vriendelijke groet,

Bert Velthuis
Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Grondbeleid, Wonen en Cultuur

Van: Jan Maassen [mailto:jan.maassen@kpnplanet.nl]
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 22:04
Aan: Velthuis, Bert BM30
CC: Ton Pennings; info@wrlent.nl
Onderwerp: RE: Alternatief wandelpad langs Turennesingel

(Opmerking vooraf: excuses voor de zojuist verzonden e-mail, ik heb per ongeluk op de knop “Verzenden” geklikt.)

Betreft: uw toezegging om ons nader te informeren.

Uw toezegging: een struinpad te realiseren langs de Turennesingel.

Uw e-mail van 25 maart jl.

Geachte Heer Velthuis,

Allereerst plaats ik de opmerking, het achteraf vreemd te vinden dat de genoemde e-mail alleen aan mij is gericht, terwijl ik tot op de dag van vandaag alles in overleg en samenwerking doe met de Wijkraad.
Ook vind ik het op zijn minst onhandig dat een zienswijze, de afhandeling er van, en een publicatie m.b.t. tot onttrekking van het wandelpad aan het verkeer midden in de zomer tijdens de vakantieperiode plaatsvinden.

Ik herinner u bij deze aan uw toezegging van een half verhard struinpad met voldoende breedte, ook omdat het waterschap met zwaardere machines van dit pad voor onderhoud gebruik gaat maken.
Ook wijzen wij u op de helling van het pad die ons inziens maximaal 10° mag zijn, om het pad ook toegankelijk te houden voor de gehandicapte of moeilijk ter been zijnde mensen.
Verder wijs ik u op het laagste punt van het struinpad dat ook toegankelijk moet blijven bij hoog water. Derhalve dient het dezelfde hoogte te krijgen als dat van het al bestaande eerste gedeelte van het pad.

Ook wacht ik op uw uitnodiging tot het bijwonen van de presentatie van het totale plan voor het woonrijp maken van de Vossenpels.

Zoals u ziet gaat een afschrift van deze e-mail naar de voorzitter van de Wijkraad, temeer omdat ook deze niets meer vernomen heeft en behoorlijk verrast was over de ontwikkelingen die gedurende de zomer plaatsvonden,

Uw reactie afwachtend,

met vriendelijke groet

Jan Maassen cc Ton Pennings

Van: Beijers, Judy BA10 [mailto:j.beijers@nijmegen.nl] Namens Velthuis, Bert BM30
Verzonden: vrijdag 25 maart 2016 13:29
Aan: ‘Jan Maassen’
Onderwerp: RE: Alternatief wandelpad langs Turennesingel

Geachte heer Maassen,

Tijdens ons gesprek is aangegeven dat er “struinpad” komt in het talud van de singel, aan de oostkant, zowel tussen Steltsestraat – Laauwikstraat en tussen Laauwikstraat – Bekkersland. Beide ontwerpen zijn door het waterschap goedgekeurd . In het kader van de waterwet wordt hiervoor een vergunning aangevraagd.

Beide paden maken onderdeel uit van het woonrijp maken van de gehele plant gebied van “Plantje Vlag”. We hadden de verwachting dat dit 1e kwartaal van 2016 zou zijn afgerond. Echter binnen het plangebied waren nog een aantal discussiepunten. We gaan ervan uit dat we hier binnenkort uit zijn. Indien we akkoord hebben, zal totale plan van het woonrijp maken van de Vossenpels worden gepresenteerd. U zult hiervoor een uitnodiging voor ontvangen.

Zoals u weet hebben we een onttrekkingsbesluit genomen. Tegen dit besluit is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze zullen we binnenkort afhandelen.
De planning is om voor de zomervakantie te starten met het woonrijp maken van het gebied. In het najaar zal er dan worden gestart met de beplanting van het gebied.

met vriendelijke groet,

Bert Velthuis
Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Grondbeleid, Wonen en Cultuur

Van: Jan Maassen [mailto:jan.maassen@kpnplanet.nl]
Verzonden: maandag 21 maart 2016 16:07
Aan: Velthuis, Bert BM30
CC: Ton Pennings; Patries Lessmann; Wijkraad
Onderwerp: Alternatief wandelpad langs Turennesingel

Geachte Hr. Velthuis,

Op 17 november 2015 hadden wij, ondergetekende en Ton Pennings, met u ons laatste gesprek over het door u aangeboden alternatief voor het wandelpad dat op 29 januari 2015 is verwijderd.
Tijdens het gesprek op 17 november heeft u ons verteld dat er een alternatief pad komt in het talud van de singel, aan de oostkant, zowel tussen Steltsestraat – Laauwikstraat en tussen Laauwikstraat – Bekkersland.
De plannen moesten nog in detail worden uitgewerkt.
Op 17 november is ons beloofd, dat begin 2016 deze uitgewerkte plannen in een infoavond aan belangstellenden en belanghebbenden zou worden gepresenteerd.
Het is nu 21 maart 2016 en ons lijkt dat “begin 2016” al is gepasseerd.
Wij zouden graag de info op zeer korte termijn willen krijgen en dat ook op zeer korte termijn met de aanleg kan worden begonnen.
Een goed moment om de informatie te geven kan zijn, tijdens de komende openbare wijkraad vergadering op donderdag 7 april 2016 aanvang 20:00 uur, in De Ster te Lent.

Gaarne uw spoedige reactie.

Met vriendelijk groet,

Jan Maassen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.