Brief aan het college van Burgemeester en Wethouders inzake losloopgebied Turennesingel

In navolging van de afspraak in de laatste Wijkraad vergadering de brief die we verzonden hebben aan de gemeenteraad en het college.

Wijkraad Lent en
Jan Maassen

Aan:   Gemeente Nijmegen
het college van Burgemeester en Wethouders
de gemeente raad van Nijmegen
Betreft : antwoord College van B en W
Inzake losloopgebied Turennesingel
Uw kenmerk: OB10/D151799063
Lent , 1 juni 2015
Geacht College en leden van de gemeenteraad Nijmegen,

In een ultieme poging om toch enigszins serieus genomen te worden, richten wij ons met dit schrijven primair tot het College en de raad , om deze te bewegen een eerder vastgesteld bestemmingplan te handhaven en daarbij  bestuursdwang toe te passen. Als er geen afdoende oplossing wordt gecreëerd, overwegen wij een gang naar de Raad van State. Wij sommeren u  om het voormalig ontwikkelbedrijf van de gemeente Nijmegen ( de GEM)  of haar rechtsopvolger te verplichten om het wandelpad langs de Turennesingel in de oude staat terug te brengen. Dus herstellen van het wandelpad.

Al eerder brachten wij als Wijkraad in november 2014 onze argumenten in bij de Wijkbeheerder van de Wijk Lent. Deze meldde ons dat de zaak in behandeling was genomen door de verantwoordelijke Wethouder. We hebben hierop nooit enig antwoord gekregen.
Vervolgens werden, mede op ons verzoek, vragen gesteld door de Gelderlander, waarop  de perswoordvoerder van de gemeente Nijmegen de pers beantwoordde met vage antwoorden en duidelijk feiten achterwege liet.

Het is en blijft namelijk een feit dat op alle bestemmingsplankaarten het wandelpad is ingetekend.

Overigens was dat ook noodzakelijk omdat het de enige toegang is voor het Waterschap om de waterkant goed te kunnen onderhouden. Iets waartoe zij zich naar de gemeente toe verplichtte.

Naar aanleiding van het verhaal van de perswoordvoerder werd er door de Wijkraad een attest geschreven gericht aan de Gelderlander en de Wijkbeheerder van de gemeente Nijmegen.
Ook hierop is nooit een reactie gegeven door de gemeente.
Vervolgens werd er door de Heer Maassen (namens een belangengroep van hondenbezitters) schriftelijk gereageerd en maakte deze gebruik van de inspraakmogelijkheid.
De reactie die hierop volgde middels bovengenoemd schrijven getuigt van weinig respect voor diens argumenten en  de ingebrachte argumenten van zowel de Wijkraad als de grote groep hondenbezitters en andere Lentenaren  die deze acties hebben ondersteund met een petitie.
Het lijkt er zelfs op dat U alleen in wilt gaan  op de hondenloslaatgebieden, omdat u nergens verder reageert op onze argumenten voor een wandelpad. Wij denken dat het belang van een wandelend burger of jogger even hoog ligt als dat van een hond.
U meldt overigens  in uw antwoord dat er sprake is van een wandelroute, die tot op de dag van vandaag als zodanig is opgenomen op alle bestemmingsplankaarten. Toch hebt u dit wandelpad voor een groot deel vernield, om het vervolgens bij kavels te trekken die u aan particulieren verkoopt, waarbij zij het bijgetrokken deel als tuin mogen inrichten. Kortom:
U pleegt hiermee ook een forse kapitaalsvernietiging omdat dit pad een aantal jaren geleden door de gemeente (met gemeenschapsgeld) is aangelegd..

Navraag bij bewoners levert op dat nergens ook maar iets over de door u genoemde  inrichtings- en onderhoudsplicht is vastgelegd. Kortom, het verhaal rammelt aan alle kanten.
We zullen bij gelegenheid graag al onze argumenten onderbouwd met feitenmateriaal inbrengen, als het niet anders kan, bij de raad van State..
Zowel de Wijkraad als de belangengroep van Hondenbezitters voelen zich behoorlijk genomen.

Ook zullen wij een kopie van dit schrijven sturen naar het Waterschap, omdat zij door uw acties ook schade lijden. Het waterschap is namelijk niet langer in staat het talud te onderhouden, omdat het ook voor hen ontoegankelijk is geworden.

U bent eigenaar, u bepaalt het bestemmingplan, u moet er dus voor waken, dat uw eigen plannen worden uitgevoerd en gehandhaafd. De GEM heeft dus duidelijk buiten haar bevoegdheden gehandeld. We beperken ons verder en vinden dat we al met genoeg argumenten hebben aangetoond dat u als gemeente onjuist heeft gehandeld, onjuiste replieken geeft en daarmee niet heeft gehandeld als een bestuurder die oog heeft voor de belangen van de burger. Het gaat hier om een laatste poging  om tot overeenstemming te komen.
Het is verder aan u om ons te bewegen van verdere stappen af te zien en alsnog tot een vergelijk te komen.

Gaarne vernemen wij van u,
Jan Maassen           namens Hondenbezitters
Ton Pennings         namens Wijkraad Lent
Cc Waterschap Rivierenland

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.