Deelname van de Wijkraad aan het Platform Waalsprong opgezegd

Brief van voorzitter Ton Pennings aan bestuursleden,

Beste medebestuursleden van de Wijkraad Lent,

met deze e-mail wil ik jullie informeren, nadat ik jullie al eerder dit voornemen had gemeld, dat ik hedenmorgen definitief de deelname van de Wijkraad aan het Platform heb opgezegd.
Zoals jullie weten had ik al lang behoorlijk wat scepsis over het functioneren en daarmee de functie van het Platform. (het incident Lentse Plassen was echt niet het enige schrijnende voorbeeld van
disfunctioneren)
Dit platform moest vooral nuttig zijn, wanneer binnen de Waalsprong
dorps- en wijk-overschrijdende zaken door de gemeente werden voorbereid.
Vorig jaar heeft de Wijkraad Oosterhout al besloten zich terug te trekken uit het platform om de reden dat het project Waalsprong in een eindfase komt en het accent van de gemeente ging verschuiven van grote projecten naar de beheersituatie.

Voor mij was doorslaggevend voor de terugtrekking:
– zeer summiere communicatie van de gemeente over de grotere voor te nemen plannen. Het platform wordt gezien als een van de ballen die de gemeente in de lucht houdt ihkv inspraak;
– veel projecten worden door een alerte en waakzame wijkraad opgepikt en waar nodig met de gemeente besproken. Het platform had weinig inbreng en werd niet of onvoldoende geïnformeerd;
– na 16 maanden kan ik geen voorbeeld opsommen, waar het platform door haar functioneren invloed heeft gehad op het beleid en de planvorming van de gemeente.
– veel zaken werden dubbel besproken, en steeds meer werd me duidelijk dat de gemeente liever praat met de Wijkraden, of andere bewonersgroeperingen;
– ook vanmorgen werd na drie maanden soebatten met de gemeente mij niet duidelijk welke meerwaarde de gemeente ziet voor het Platform;
– het volledig afhaken van de gemeente vwb de invulling van het secretariaat en coördinatie-functie;
– ondanks het dringende verzoek na een vorige bespreking, waarin de gemeente werd gevraagd zich diepgaand voor te bereiden op de vergadering van hedenochtend, had ik de indruk dat dit zeer beslist niet het geval was. Dat versterkte bij mij het gevoel dat we als Platform niet serieus genomen worden als partner.

Aangezien ik mijn tijd liever steek in zaken die enig rendement leveren heb ik vanmorgen, na het zoveelste gesprek met de Wijkmanager en de Manager Waalsprong, te kennen gegeven te stoppen met deelname.

Ik kies ervoor om jullie direct via deze e-mail te informeren, omdat ik niet kan inschatten hoe er verder wordt gecommuniceerd over dit besluit naar de buitenwacht. Temeer omdat in het Platform ook Lentenaren als Ondernemer participeren en deze zeer teleurgesteld reageerden op dit besluit.

We hebben pas in februari een Wijkraadvergadering, waar ik dit besluit verder zal kunnen toelichten.

Ik wens jullie allen goede, vredige Kerstdagen en een voortvarende start van 2016,

Voorzitter Wijkraad Lent
Ton Pennings

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.