Deelname Wijkraad Lent aan Platform Waalsprong

Brief aan College van B&W van de Gemeente Nijmegen 

Lent, 26 oktober 2016

College van B&W van de Gemeente Nijmegen
t.a.v. de wethouders: mevrouw R. Helmer en de heer B. Velthuis

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen

Onderwerp: deelname Wijkraad Lent aan Platform Waalsprong

Geacht College,

Samen met Wijkraad Oosterhout, Dorpsraad Ressen en het huidige Platform Waalsprong hebben wij op 12 september 2016 met u afgesproken, dat wij het wijkraadbesluit over wel of geen deelname aan het huidige Platform Waalsprong voor 1-11-2016 aan u melden. Want zonder het lidmaatschap van de wijkraden zou een Platform Waalsprong als overlegorgaan niet zinvol zijn.

Wij hebben binnen het DB van Wijkraad Lent én tijdens de openbare wijkraadvergadering op 1 oktober uitgebreid gediscussieerd over de voor- en nadelen van een overkoepelend overlegorgaan voor de Waalsprong. Daarbij zijn de volgende punten aan de orde gekomen:

  1. Vinden we een overkoepelend overlegorgaan voor Nijmegen Noord zinvol?

2. Zo ja, wie kunnen de vertegenwoordigende leden in zo’n overlegorgaan zijn?

3. Hoe wordt zoveel mogelijk draagvlak gecreëerd?

4. Vragen over de afbakening van onderwerpen en de timing.

5. Vragen over de adviesstatus van zo’n overlegorgaan.

Wij zijn er allen van overtuigd dat een Overlegorgaan Waalsprong zinvol is, maar dat de huidige wijze van werken te wensen overlaat en onvoldoende een democratische basis heeft. De afgelopen jaren zijn de communicatielijnen, de onderwerpen en de timing daarvan door u aangepast. We kregen het gevoel dat het Platform werd ontmanteld omdat de portefeuille-houdende wethouder(s) niet meer aanwezig waren, er onvoldoende belangstelling meer was van de kant van de gemeenteraad en ook faciliteiten zoals administratieve ondersteuning vanuit de gemeente werd ingetrokken. Het Platform werd afhankelijk van eenzijdige ambtelijke regie. De vraag of we door ons gemeentelijk bestuur nog wel serieus werden genomen, deed Wijkraad Lent in 2015 besluiten zich terug te trekken uit het Platform Waalsprong.

In het voorjaar 2016 hebben we besloten om mevrouw Schuijt als toehoorder naar de vergaderingen te laten gaan, omdat het Platform Waalsprong mogelijk een andere structuur zou krijgen.

Uw rol als gemeentelijke overheid is aan het veranderen en wij zien dat u nieuwe vormen van participatie zoekt, waarbij u bewoners en bedrijven probeert te betrekken. Daarbij constateren wij ook dat u kiest voor individuele en digitale benadering en dat u overlegorganen, zoals wijkraden steeds minder serieus neemt. Aan de andere kant merken wij juist op dat bewoners steeds meer een beroep doen op onze wijkraad voor informatie, raad of brainstorming. Juist ook de nieuwe bewoners.

Wijkraad Lent wil een orgaan zijn met draagvlak en proberen dat via allerlei werkgroepen te organiseren. We proberen daarbij de belangen van iedere Lentenaar te borgen en te voorkomen dat de een zijn probleem bij een ander over de schutting gooit. Daarbij hoort ook dat we verder kijken dan Lent. De hele Waalsprong is in ontwikkeling en dit heeft consequenties voor Oosterhout, Lent, Ressen, Grote Boel en andere aansluitende gebieden. We hebben niet alleen te maken met burgers, maar ook met bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en gemeentelijke instellingen. Daarom vinden wij een overkoepelend orgaan, waarbij aan de poort meegedacht kan worden over nieuwe ontwikkelingen in Nijmegen Noord zinvol. Vanuit deze visie zeggen wij volmondig ja op vraag 1. Maar hoe doen we dat? We zijn bereid om met u daarover op een coöperatieve manier te discussiëren. Samenvattend komen we tot het volgende wensen/ideeënpakket:

1.We vinden een overkoepelend overlegorgaan in de Waalsprong zeer belangrijk.

2.Wij vinden echter een overlegorgaan met alleen ondernemers en wijkraden te smal om een goed draagvlak te vormen en kiezen ervoor om afhankelijk van de onderwerpen, andere betrokken partijen in dit overkoepelende overleg bij de besluitvorming en het advies te betrekken. Daarbij denken we aan partijen die een lange termijn doelstelling hebben in het gebied.

Ook vinden wij het wezenlijk dat er niet alleen op ambtelijk niveau wordt gediscussieerd met het overlegorgaan, maar dat ook, afhankelijk van het onderwerp, een van de verantwoordelijke wethouders en betrokken politieke personen deelnemen. Het overlegorgaan staat immers aan de poort van de plannen.

3.Een zorgvuldige brainstorming waarbij de betrokkenen serieus worden genomen en inspraak mogelijk is, geeft draagvlak. Dat voorkomt dat allerlei bezwaar- en beroepsprocedures in latere stadia moeten worden gevolgd. Natuurlijk veranderen situaties en moeten plannen alsnog worden aangepast op detailniveau. Maar dat is beter te onderbouwen als aan de poort het overleg al draagvlak heeft.

4.De inhoud van het overleg is voor ons wezenlijk. Hoe worden onderwerpen aangeleverd en wanneer? Welke onderwerpen komen wel of niet in zo’n overkoepelend orgaan aan de orde?

5.Tot slot moet er duidelijkheid zijn over de manier waarop met adviezen van het overkoepelend orgaan wordt omgegaan. Te grote vrijblijvendheid zorgt ervoor dat burgers zich niet serieus genomen voelen. Burgers steken er hun vrije tijd in, lezen stukken, bereiden zich voor. Dat vraagt om een serieuze benadering van de gemeente. Wijkraden, ondernemersverenigingen en andere partijen in wijken moeten zich ook kunnen verantwoorden naar hun achterban. Stukken met embargo zorgen dat de achterban niet geraadpleegd kan worden. Omdat leden van de wijkraad geen gekozen burgers zijn, wordt er extra druk op hen gelegd om zorgvuldig te opereren en om draagvlak te blijven creëren.

Wij hebben respect voor de leden van het Platform die in de loop der tijd veel voor Nijmegen Noord hebben betekend. Nijmegen Noord is nog steeds in ontwikkeling, maar is erg veranderd met veel nieuwe inwoners. Dat vraagt een andere vorm van overleg, met duidelijke richtlijnen en een heldere positie. Wij willen waken voor elke vorm van achterkamerpolitiek en willen geen verlengstuk zijn van ambtelijke tekentafels. Wij zien wel meerwaarde in een overlegorgaan voor zaken die heel Nijmegen-Noord aangaan, zoals ruimtelijke ordening, grondpolitiek, werkgelegenheid, zorg en welzijn, voorzieningen en onderwijs. De vaste deelnemers aan dit nieuwe overleg zouden uit de wijkraden van heel Nijmegen Noord moeten voortkomen, samen met een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven en een vaste vertegenwoordiging van de gemeente, inclusief een betrokken wethouder en ambtelijke ondersteuning. Afhankelijk van de agenda kunnen andere deelnemers aanschuiven. Ook wijk- of dorpsraden van aangrenzende gemeenten hebben die mogelijkheid. Maar dan moet er ook duidelijkheid zijn over hun positie, die immers gemeente-overschrijdend is. Ons idee is om in dit overkoepelend overleg plannen over Nijmegen-Noord in een zeer vroeg stadium te bespreken. Dat betekent niet in dat in de fase van concretisering van de plannen de inhoudelijke betrokkenheid van wijkraden, bewoners en bedrijven uit de procedure verdwijnt. De individuele burger behoudt het recht van bezwaar en beroep. Maar ook bij tussentijdse aanpassing van ontwerpplannen zullen wijkraden en andere betrokkenen uit het overleg moeten worden benaderd. De frequentie is afhankelijk van de thema’s, maar om continuïteit te waarborgen en te kunnen reageren op plotselinge veranderingen van situaties, lijkt het ons belangrijk minimaal een keer per kwartaal te overleggen.
Wij zien een terugtrekkende gemeente en politiek. Dat betreuren wij ten zeerste. Wij hopen dat m.n. onze volksvertegenwoordigers zich vaker aansluiten bij wijkraden en daarin meerwaarde zien. Het zou bovendien zinvol zijn om ook een jaarlijks overleg tussen de gemeente en alle Nijmeegse wijkraden te organiseren om ideeën en ervaringen uit te wisselen en te komen tot een goede democratische structuur..

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Lent

Ton Pennings, Léonie Schuijt-Overgoor, Hotze Bleeker, Tonnie de Krosse

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de leden van Platform Waalsprong, VD Ressen, Wijkraad Oosterhout en de Raadsfracties van de Gemeente Nijmegen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.