Ingezonden brief Wijkraad Lent Hof van Holland

betreft : strategische meedenk- visie pva Hof van Holland etc
door : Wijkraad Lent
nav : concept plan van aanpak zoals vastgesteld zal worden in de raad van 28 jan. as
tav : A. Velthuis, wethouder Nijmegen, portefeuille Stedelijke Ontwikkeling
ivm : Raadsvergadering 28 januari 2015

Weledelgestrenge Heer Velthuis,

In navolging van onze e-mail van 20 januari jongstleden waarin wij u verzochten namens de burgerij van Lent te worden geïnterviewd in het kader van genoemd plan van aanpak, en de beraadslaging die wij vervolgens hadden in onze Wijkraad, zenden wij u hierbij onze meedenk-visie met betrekking tot de verdere ontwikkeling van bebouwing in de Waalsprong op bovengenoemde locaties.
We hopen dat bovenop de door ons gevraagde rol van stake-holder en medebelanghebbende deze meedenkvisie ook medesturend kan fungeren in de nieuwe ontwikkelstrategie. Graag krijgen wij hierop een reactie.
We spreken reeds nu de wens uit, dat niet uitsluitend de financiële factor het leit-motief wordt in de te vergroten woningproductie, en hopen dat deze niet teveel ten koste gaat van de kwaliteit, condities en voorwaarden die we in eerdere plannen met elkaar hebben uitgesproken.
We noemen hier met name :
– het coalitieakkoord;
– reactie Platform Waalsprong op het Beeldontwikkelplan Waalsprong 2013;
– 10 uitgangspunten ontwikkelstrategie Waalsprong 2013;
– reactie Wijkraad Oosterhout op Woonvisie voor Nijmegen, november 2014;
– Woonvisie 2009-2020 waarin met name aandacht wordt gevraagd voor groenstedelijk Wonen.

Navolgend treft u onze meedenkvisie aan mbt de ontwikkelstrategie van het gebied:

Meedenk-Visie Wijkraad Lent

Het realiseren van een samenhangende diversiteit in woningbouw door een duidelijke sturing vanuit de gemeente In de ontwikkelingsstrategie Waalsprong 2013 wordt gesproken over een globale en flexibele kaderstelling, over organisch en divers bouwen en over het realiseren van een mozaïek van woonwijken. Dit alles moet leiden tot het realiseren van diversiteit en wij ondersteunen dat van harte. Wij vinden dat voor geheel Lent-West (Hof van Holland, Woenderskamp, Broodkorf) veel aandacht moet worden besteed aan afwisseling en dat betreft dan het optimaal samengaan van duurdere- en goedkopere woningen, van koop- en huurwoningen, van gekoppelde- en losstaande woningen, van zelfbouw- en door ontwikkelaars aangeboden woningen, van appartementen en grondgebonden woningen, van gezinswoningen en ouderenwoningen.
Diversiteit moet niet tot stand komen door toevallige, losstaande initiatieven die de mode en wanen van de dag volgen, maar moet worden gestuurd door een brede visie op de gewenste lange termijn ontwikkeling van het gehele gebied, uiteraard in relatie tot de gehele Waalsprong. Zonder duidelijke sturing door de gemeente, en dan bedoelen we niet de blauwdruk uit het verleden, verwordt het gebied tot een allegaartje van onsamenhangende initiatieven.
Rekening houden met de daadwerkelijke woningbehoeften en de realiteit van de woningmarkt op langere termijn
In de ontwikkelingsstrategie wordt vastgehouden aan de aantallen en dichtheden die door de grondexploitatie (GREX) worden gedicteerd. Ook worden de afspraken uit het (GEM) ontvlechtingsakkoord als leidend gezien. Deze zaken refereren aan woningbouw gegevens uit het verleden en zijn waarschijnlijk niet meer actueel. Daarbij is dit nogal in tegenspraak met andere uitgangspunten die ook genoemd worden, zoals vraaggericht ontwikkelen en flexibel en organisch bouwen. De realiteit van de huidige en toekomstige woningmarkt en de ontwikkeling van de woningbehoefte op langere termijn zou leidend moeten zijn voor de ontwikkeling van Lent-West en de Waalsprong als geheel. Dit vergt geactualiseerde gegevens over de huidige en de te verwachten woningbehoefte in de Waalsprong, afgestemd op de ontwikkelingen in de rest van de stad (zoals ook genoemd in de uitgangspunten van de ontwikkelingsstrategie). Aantallen, dichtheden en de behoefte aan welk soort woningen moeten ter discussie staan en moeten worden gebaseerd op objectieve gegevens over de huidige woningmarktontwikkelingen. Wij zijn voorstander van een re-actualisatie van de gegevens in plaats van het verbeten vasthouden aan aantallen en dichtheden volgens de GREX. Het accepteren van verliezen in de grondexploitatie zijn te prefereren boven het schrikbeeld van een stadsdeel dat in de naaste toekomst opgescheept zit met woningen waar geen vraag naar is.
Woningbouw moet direct gekoppeld worden aan het benodigde voorzieningenniveau.
Op zich is het een nobel streven om aan te sluiten bij bestaande structuren en voorzieningen, een van de uitgangspunten van de ontwikkelingsstrategie, maar de realiteit is minder rooskleurig. Het voorzieningenpeil in oud-Lent is langzaam maar zeker aan het afkalven, terwijl nieuwe voorzieningen voortdurend achterlopen. Het plannen van woningbouw terwijl er niet gelijktijdig zicht is op alle daarbij behorende voorzieningen is een slechte zaak. En dit geldt voor álle voorzieningen, zoals detailhandel, zorg, scholen, sport, cultuur, leisure, horeca, jongerenvoorzieningen, openbaar vervoer, groen.
Woningproductie moet zorgvuldig worden aangepakt.
Het realiseren van een korte tijdspanne tussen plannen en bouwen, een van de uitgangspunten van de ontwikkelingsstrategie, is aan te bevelen, maar mag zeker niet ten koste gaan van een zorgvuldige afweging van alle gewenste ontwikkelingen in het gehele gebied. Het verhogen van de bouwproductie is misschien wenselijk vanuit kostenoogpunt (zoals het beperken van de gemeentelijke verliezen op grondaankopen), maar gaat waarschijnlijk ten koste van het uitvoerig betrekken van alle stakeholders bij het proces. Het feit dat de eerste fase van het plan van aanpak voor Lent-West, waarin met alle belanghebbenden de fundamenten van een optimaal gewenste ontwikkeling moeten worden gelegd, nog geen twee maanden in beslag zal nemen, doet het ergste vrezen. De kwaliteit moet gewaarborgd worden, zegt de ontwikkelingsstrategie, en daar zijn wij het ten zeerste mee eens. Goedkoop bouwen om een gedeelte van het woningbestand bereikbaar te maken voor de lagere inkomens is een goede zaak, maar goedkoop bouwen als filosofie of als methode om een snelle gronduitgifte te bewerkstelligen is uit den boze. Wij zijn pertinent tegen opties als tijdelijk bouwen wanneer niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten dat het leidt tot latere verpaupering. Hetzelfde geldt voor modulaire bouw, welke naar ons idee moet blijven voldoen aan nader te bepalen voorwaarden.
Het realiseren van woningbouw en voorzieningen met oog voor de behoeften vanuit oud-Lent Het realiseren van ouderenhuisvesting en ouderenvoorzieningen zijn zaken die zeer leven bij een groot deel van de bevolking van oud-Lent. We gaven al aan dat er rekening moet worden gehouden met de daadwerkelijke woningbehoeften, maar het leek ons nodig om dit punt speciaal onder de aandacht te brengen. De focus bij het ontwikkelen van een Vinex-locatie ligt al snel bij nieuwkomers en jongere gezinnen, maar het feit dat de Waalsprong het oude Lent zo innig omhelst, schept verplichtingen om ook de ontwikkeling van oud-Lent mogelijk te maken.
Tot zover onze hoofdpunten.

Ook hopen wij dat in de planvorming de burgerij, in casu de Wijkraad, samen met het lokale en regionale bedrijfsleven, actief wordt betrokken, om zodoende een nog grotere cohesie te realiseren die leidt tot concrete en uitvoerbare plannen.
In het verlengde daarvan denken wij dat het een goede zaak is om een aantrekkelijk klimaat te creëren voor het bedrijfsleven (ook in het vestigen van nieuwe bedrijven) , het MKB in het bijzonder.

Zoals u ziet gaat er een kopie van deze e-mail naar het Platform Waalsprong, de Wijkraad Oosterhout en de raadscommissie Waalsprong, omdat ook deze eerder te kennen hebben gegeven nauw betrokken te willen zijn bij de alle plannen mbt bebouwing in genoemde gebieden.

We hopen spoedig van u een reactie te ontvangen,

hoogachtend

met afschrift aan : Matthijs Lenis (secretaris Platform Waalsprong) Robert ’t Hoen (voorzitter Wijkraad Oosterhout) Raadscie Waalsprong (griffie@nijmegen.nl).
namens de Wijkraad Lent
Voorzitter
Ton Pennings
tel. 024 3578838
Coldplaystraat 6
6663 HX Lent

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.