Notulen bestuurlijk overleg busroutes Lent, d.d. 26 november 2015

Aanwezig:
Gerben Siebenga, Senior Beleidsadviseur Mobiliteit Gemeente Nijmegen
Klaas Jan Grafe, Beleidsadviseur Mobiliteit Gemeente Nijmegen
Nick Heister, concessiemanager Hermes
Carline Westen, wijkbeheerder Nijmegen Noord
Harriët Tiemens, portefeuillehouder
Leon Steyns, bewoner Frankrijkstraat
Ton Pennings, voorzitter Wijkraad
Jan-Willem Helmink, directeur De Verwondering
Joos Janssen, MR De Verwondering

Afwezig:
Hotze Bleeker, ouderenplatform Lent

Een korte toelichting op busroutes, bereikbaarheid van woonwijken en bussen door woonstraten / langs scholen is gegeven door Nick. Hermes wil naast het gezondheidscentrum graag een zo groot mogelijk deel van Laauwik en Visveld bedienen. Om die reden is een bushalte aan de noordkant van de wijk wenselijk en wordt ter hoogte van Thermion een bushalte zo ver mogelijk naar het oosten beoogd. Daarnaast wordt aangegeven dat chauffeurs goed opgeleid zijn en relatief weinig ongelukken maken, ook in de buurt van scholen. Busroutes in woonwijken zijn onderscheidend door een vlotte doorstroom. Hermes is niet bekend met moeilijkheden in de huidige route. De beoogde route over het eiland maakt het realiseren van een bushalte aan de noordkant van de wijk mogelijk en de bushalte voor Thermion kan verder oostelijk worden gerealiseerd.

Gezien een aantal nieuwe aanwezige heeft een aanvullende beschouwing van de situatie plaatsgevonden. Voor deze notulen wordt verwezen naar eerdere gespreksverslagen en brieven van school, Frankrijkstraat en VVN.

De gemeente heeft een 5 tal scenario’s uitgewerkt:
1. Huidige Route
2. Beoogde Route
3. Tijdens schooltijden (8:00 – 18:00) route 1 en overige tijden route 2
4. Combinatie van huidige route en beoogde route. Vanaf Dalidastraat rijdt de bus via Frankrijkstraat naar VU Singel.
5. Route via Frankrijkstraat en keerlus ter hoogte van Thermion

Tijdens de bespreking zijn nog 3 routes benoemd:
1. Alternatief zoals aangedragen in vorige bespreking: is niet opgenomen aangezien het complex is om de bouwweg permanent open te stellen. Daarnaast ziet de gemeente dit alternatief niet zien zitten, omdat dan bij Thermion geen retourhalte kan worden gemaakt, waardoor reizigers opgezadeld worden met een langere reisduur en extra kosten.
2. Niet de wijk in, maar in/uitstaphalte ter hoogte van Thermion aan PMA singel en keren op Ovatonde. Voordeel is dat ook de bioscoop wordt bediend vanuit Lent. Deze route valt af door kostenverhogende meerkilometers die reizigers moeten maken en betalen.
3. Combinatie van 4 en 5, waarbij de bus tot einde Frankrijkstraat doorrijd en via Dalidastraat terugkeert naar Frankrijkstraat. Deze variant wordt toegevoegd als 5a.

De scenario’s zijn allen doorgelopen op voor- en nadelen. Door alle partijen wordt scenario 3 afgewezen. Het is onduidelijk voor de reiziger en verkeersremmende maatregelen zijn in alle straten beperkt mogelijk.
Het voorstel is gedaan om alle voor- en nadelen ter plaatse te inventariseren om zo tot een optimale variant te komen. Gerben zal hiertoe het initiatief nemen om Leon, Ton, Hotze en Joos bij elkaar te roepen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.