Notulen vergadering Wijkraad Lent van 09-06-2016

Notulen vergadering Wijkraad Lent van 09-06-2016

Aanwezig: Ben Schilder, Charles Meijers, Theo Willems, Willy Edelijn, Rob Tromp, Nico Weel, Dick Timmer, Hetti Pieters, Eelke Diémé, Jan Maassen, Ton Pennings, Léonie Schuijt, Tonnie de Krosse, Joos Janssen, Ria Zegers, Paul Reuling, Saskia Mulder (notulist)

Afwezig met afmelding: Inge van de Hoogen en Carline Westen.

 1 .Opening

Er wordt gevraagd of iemand zich kandidaat wil stellen voor de functie van secretaris. Patries Lessmann legt deze functie neer evenals de huidige penningmeester, Fred Tank, beiden i.v.m. privéomstandigheden. Tonnie de Krosse biedt aan om de functie van penningmeester over te nemen. Vanwege ziekte van Patries Lessmann wordt er genotuleerd door een vrijwilligster.

 2. Ingekomen stukken

–        Een vertegenwoordigster van Vereniging Dorpsbelangen Ressen, Ria Zegers zal vanavond aanwezig zijn bij het onderwerp Dorpensingel.

–        Er is een schrijven van Gemeente Lingewaard binnengekomen met de motivatie, waarom de route door Ressen een goede alternatieve optie zou kunnen zijn t.o.v. de Dorpensingel.

–        D66 is een petitie gestart voor de Dorpensingel (https://nijmegen.d66.nl/petitie/)

–        De gemeente Nijmegen start een onderzoek naar de vele fietsendiefstallen rondom station Lent. Hij/zij zal vragen naar de mening van bewoners.

–        Er is een aanmaning binnengekomen van de gemeente, als gevolg van het feit dat wij op dit moment zonder penningmeester zitten.

3. Terugkoppeling reactie van de rekenkamer

Het doel van ons verzoek was om de zinvolheid en de positie van de wijkraden in Nijmegen (en specifiek Lent) binnen de bestuurlijke participatie te onderzoeken. De Rekenkamer verwijst naar een document van de gemeente met wat zij onder participatie verstaat. Er komt op korte termijn geen onderzoek van de Rekenkamer.

 4. Status rapportage lopende zaken 

Evenementen: Vierdaagse slaapplaatsen: er zijn tot nu toe geen problemen/tekort aan slaapplaatsen bij de Wijkraad gemeld.

 Wandelpad Turennesingel: Er wordt gewacht op een reactie van de gemeente. Op het moment dat de procedure van het onttrekken van het wandelpad wordt vastgesteld, wordt bezwaar gemaakt. Mocht dit in de vakantie van de Wijkraad plaatsvinden, dan neemt Ton Pennings contact op met de bewonersvereniging van Plant Je Vlag Noord. Met deze vereniging heeft hij eerder contact gehad.

 Verkeer: Blauwe Zone: Theo Willems is bezig met een draagvlagonderzoek naar een Blauwe Zone tijdens de spitsuren rondom Het Witte Huis tot kapper De Krul. In 2013 stond de gemeente hier welwillend tegenover. Door het verdwijnen van 200 parkeerplaatsen bij station Lent wordt er veel overlast ervaren van geparkeerde auto’s. Waarschijnlijk komt er een proefopzet gericht tegen het lang parkeren, met een evaluatie na een half jaar. Er wordt ook meegenomen of er in andere delen van Lent hierdoor verkeersoverlast plaats gaat vinden. Suggestie: Maak de Ovatonde gratis (nu 2,50 euro).

Vragen: Komt er onder de Van der Valk een bewaakte fietsenstalling? (dit in verband met de vele fietsendiefstallen). Kan de Blauwe Zone vergroot worden? Waarom is er geen parkeerruimte meegenomen bij de bouw van het nieuwe station? Joos Janssen zal een conceptbrief opstellen namens de Werkgroep Verkeer en deze naar de gemeente sturen.

 Dorpensingel: Ria Zegers: Ressen bestaat uit een Nijmeegs en Lingewaards deel. Alle deelnemers binnen Dorpsbelangen willen het dorp, de overlast en het dorpsgezicht beschermen, maar de gemeentes Lingewaard en Nijmegen zorgen voor verdeeldheid.

Er is veel tegelijk aan de orde, zoals de ontsluiting van de A325, A15, Bedrijfspark 38 en de sociale woningen in Zuiderveld. Het wachten is nu op cijfers van de gemeentes hoe het verkeer in Ressen gaat toenemen. Wijkraad Lent en Dorpsbelangen Ressen willen graag samenwerken om de Gemeente Lingewaard en Nijmegen duidelijk te maken dat de route door Ressen geen goed plan is. Is het mogelijk dat Wijkraad Lent inspreekt bij Gemeenteraad van Lingewaard en is het mogelijk om samen een gesprek met alle fracties van gemeenteraad Lingewaard te voeren?

Jongeren: 6 juli is er een opening van de skatebaan én de crossbaan, tussen 15:00 en 17:00 uur in aanwezigheid van de wethouder. Het is nog niet bekend welke locatie het eerst geopend wordt. Nadere mededelingen volgen via (de website van) de Lentse Lucht en via flyers.

 Recreatie, Cultuur en Landschap: Kunstroute: Léonie heeft met o.a. de 16 kunstenaars langs de kunstroute (in het kader van tijdelijke bestemming) gefietst. Willem Kuipers (bewoner Lent) zit in de beoordelingscommissie. E.a. is op de website www.langsdewaalnijmegen.nl te volgen. Ook het publiek mag stemmen. Willem zal voor de volgende Wijkraad uitgenodigd worden om iets te vertellen over de ontwikkelingen.

Ruimtelijke ordening: Historische Tuin: het amendement m.b.t. het behoud van bestaande percelen wordt nog doorgesproken. Verder zijn er geen ontwikkelingen.

Ouderen: Léonie Schuijt

Er lopen meerdere programma’s bij Thermion lopen om ouderen gezond te laten leven. Deze programma’s kunnen elkaar ook aanvullen. M.b.t. de Ontmoetingsroute in Dorp Lent worden gesprekken gevoerd met o.a. Stip, Fysiotherapie Thermion, de HAN, Ergotherapie en Spectrum. Bewoners worden geënthousiasmeerd om mee te doen. Op 1 juli 14.00 uur presenteren de HAN-studenten de resultaten van de gehouden enquête in St. Jozef, Lentse Schoolstraat.

5. Meldingen vanuit de gemeente: Ton Pennings

Het CDA wil graag bijgepraat worden over de verondieping van de plassen en m.n. de Lentse Plas. Op verzoek van de Wijkraad komt er zwemgelegenheid bij de Lentse Plas en is het verondiepen d.m.v. verontreinigd slib tegengehouden.

6. Meldingen vanuit het sociaal wijkteam: Paul Reuling

W4: Het Inter-Lokaal, NIM Maatschappelijk Werk, Swon het Seniorennetwerk en Tandem Welzijn werken samen om de dienstverlening op gebied van zorg en welzijn in Nijmegen toekomstbestendig te maken. De W4 krijgen vanaf 2014 de regie over de uitvoering van het welzijnswerk maar Gemeente Nijmegen blijft als opdrachtgever eindverantwoordelijk. De W4 heeft een plan gemaakt voor de inrichting van de basisinfrastructuur welzijn. Dit betekent dat de welzijnstaken in de stad, op basis van de kwaliteiten per organisatie wordt verdeeld. Centraal staat hierbij dat de kwaliteit van de gezamenlijke dienstverlening nog verder kan worden verbeterd, omdat de organisaties complementair zijn aan elkaar. Organisaties gaan intensiever samenwerken en er zal een betere structuur komen.

Vraag van Ton Pennings: Er blijft WMO-geld op de plank liggen, kunnen we hier iets mee? Antwoord: Deze vraag moet gesteld worden aan de gemeente.

7. Notulen wijkraad 12-05-2016

Jan Maassen:  blz. 3 Baviaanlaan moet worden: Pavialaan

Tonnie de Krosse:  blz. 1: Boenderskamp moet worden: Woenderskamp

blz. 2: Terugkoppeling Rekenkamer: het verslag staat niet op de website. Dit wordt in orde gemaakt.

8. Rondvraag

Tonnie de Krosse:       Vanuit Bemmel staat niet goed aangegeven hoe je naar Nijmegen moet fietsen. Hierdoor kom je veel tegenliggers tegen op het fietspad op de Waalbrug. Hij had dit graag door willen geven aan Carline. Joos zal het oppakken.

Saskia Mulder:            Kunnen de oude fruitbomen van de Historische Tuinen herplaatst worden? Ben Schilder: Goed idee, dit vergt wel veel voorbereiding en is kostbaar, maar het is de komende jaren nog niet aan de orde.

Ben Schilder:              Wordt er iets gedaan met de begraafplaats in Lent? Ton Pennings: Er is een vraag gesteld aan de Wijkraad of de bestemming gewijzigd moet worden. Deze vraag is nog in behandeling.

Rob Tromp:                 Na een gesprek met de marktmeester zijn de vrachtwagens, die voor gevaarlijke situaties zorgden op het fietspad bij Jan Linders, weg.

Jan Maassen:             Is het bestemmingsplan van het Zandse Pad al bekend?

Antwoord: Nee, waarschijnlijk hangt dit af van de infrastructuur.

Léonie Schuijt:            Woensdag 15 juni organiseert de gemeente een bijeenkomst over de Zomernota van 2016. Opgeven kan bij de griffie. (zie website Wijkraad)

Tip voor allen              Op de facebook pagina van Van der Valk staat een actie om proef te komen slapen bij Van der Valk.

8. Sluiting.

Volgende bijeenkomst op 1 september om 20:00 uur in de Ster.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.