Notulen vergadering Wijkraad Lent van 12-05-2016

Notulen vergadering Wijkraad Lent van 12-05-2016.

Aanwezig: Carline Westen, Tonnie de Krosse, Hugo Loeffen en Niels Ingepas (Minor presentatie) Gerd Scheers, Saskia Mulder, Ben Schilder, Robbert Bakker, Anke Scholten, Nico Weel, Frank Pluym, Monique Pluym, Rob Tromp, Jan Maassen, Ton Pennings, Gerrit Kapteijns, Wim Pranger, Paul de Wit, Léonie Schuijt, Patries Lessmann.

Afwezig met afmelding: Paul Reuling, Inge van den Hoogen, Joos Janssen.

Opening: Door Ton Pennings met de mededeling dat hij een maal per jaar de vergadering wil afsluiten met een verkoop van loten voor de Zonnebloem, waarvan hij penningmeester is.

Kunstroute: Rob Hoksbergen gaf een ingelaste presentatie van het initiatief “Langs de Waal”: HofvanHollandArt. Er zal ’n kunstroute komen met als titel Transformatie. Er is een begeleidingsgroep geformeerd, waarvan de heer W. Kuipers uit de Weverstraat deel uitmaakt.

HofvanHollandArt is een wedstrijd waarbij 16 kunstenaars uitgenodigd zijn om de transitie van landbouwgebied naar Stedelijk gebied vorm te geven op plekken die tijdelijk nog niet in gebruik zijn. Na presentatie van hun idee worden deze zomer 10 kunstwerken uitgekozen en gerealiseerd in het gebied: Hof van Holland, Hoge Bongerd, Broodkorf en Boenderskamp. Doel is “wachtende gronden” aantrekkelijk te maken en zo kunst liefhebbers en toeristen te boeien en uit te nodigen dit gebied te bezoeken. E.e.a. wordt op korte termijn uitgerold en is te volgen op www.langsdewaalnijmegen.nl. Ook bewoners kunnen deelnemen aan jurering d.m.v. stemmen.

Tijdelijke sociale woningen: Wim Pranger en Paul de Wit gaven een toelichting over de ideeën m.b.t. het versneld bouwen van sociale woningen. Daarover zijn nog geen besluiten zijn genomen.

Het gaat om snel sociale woningen te bouwen voor o.a. 800 statushouders en woningzoekenden met een laag inkomen. De huren zullen maximaal € 400,- zijn. Deze woningen gaan minimaal 10 jaar mee en er zullen op de verschillende locaties niet meer dan 100 huizen gebouwd worden. Voor Nijmegen Noord is Zuiderveld op dit moment de enige locatie, omdat dit gebied al een woonbestemming heeft. De locatie bij Wijers dakbedekking is nog niet in eigendom van de gemeente en zal in de toekomst wel voor woningbouw gebruikt worden, maar niet voor dit tijdelijke doel. De wijken Oosterhout en Ressen worden ook geïnformeerd over de plannen. Wanneer de plannen definitief zijn ingevuld, zal er weer een presentatie aan de wijkraad komen. De ambitie is om eind 2016 te starten met de bouw.

Vraag aan Wim en Paul: kan de verbinding tussen Nieuw en Oud Lent (Hoge Bongerd) vergroot worden door het openen van het tunneltje onder de spoorlijn wat ooit is afgesloten? De vraag wordt meegenomen.

Minor Stad en Land: Het doel van deze minor (waaraan 10 verschillende studierichtingen deelnemen) is, om gedurende een half jaar te kijken naar de behoeften van burgers in woonomgevingen.

De studenten Niels Ingenpas en Hugo Loeffen gaven een presentatie over hun gehouden Schouw op 20-4-2016 in Oost Lent. Het was een oppervlakkige schouw, waarbij de studenten als niet-Lentenaren het gebied bekeken en d.m.v. korte straatinterviews ideeën verzamelden. In deze observatie kwamen zij met een aantal leuke aanpassingen van gebieden die gebruikt kunnen worden als ontmoetingsplek. Met kleine aanpassingen is er veel te verbeteren. De meest in het oog lopende dode plek in Lent vormt het Dorpsplein dat er nu als een kaal en saai, niet nuttige ruimte bijligt. Dank je wel jongens.

Terugkoppeling bezoek aan de Rekenkamer d.d. 18-04-2016: Ton en Léonie hebben een overleg gehad met de voorzitter en secretaris van de rekenkamer, Zij hebben de vraag gesteld of de Rekenkamer onderzoek wil doen naar de volgende vragen: zijn Wijkraden zinvol en wat is hun positie/juridische status t.o.v. de gemeente Nijmegen in het kader van participatie en inspraak en in het bijzonder wat is de positie van Wijkraad Lent in een stadsdeel vol nieuwe ontwikkelingen. De Rekenkamer had een gewillig oor. Het verslag van het gesprek staat op de website.

Status rapportage lopende zaken:

Evenementen: Vierdaagse: geen bijzonderheden, kleine aanpassing in de route. GIRO d’Italia: goed verlopen. Italianen zijn eigengereid geweest met name m.b.t. de afzettingen. Op- en aanmerkingen kunnen bij Carline Westen worden ingediend. Zij zal die gebruiken bij de evaluatie. Het was het een spectaculaire happening.

Wandelpad Turennesingel: niets nieuws te melden. Jan Maassen houdt een oogje in het zeil als de schop de grond in gaat. De wijkraad heeft alleen gesprekken gevoerd over het noordelijk deel van het pad vanaf de Laauwikstraat. Als de projectleider het definitieve plan komt presenteren, dan is er nog altijd tijd en ruimte om bezwaar aan te tekenen.

Dorpensingel: Er is een brief uitgegaan naar de gemeenteraadsleden en de Provincie met de vraag om opnieuw de Dorpensingel op de agenda te zetten en met elkaar in gesprek te gaan over de uitvoering van de besluiten die genomen zijn in 2011 en 2013. Er zal gezamenlijk gezocht moeten worden naar een financiële oplossing. Wijkraad Lent wil graag deelnemen aan deze gesprekken.

Het lijkt dat er wat schort aan de dialoog tussen de betrokken ambtelijke apparaten en de politiek. Voor de wijkraad geldt dat veiligheid en verkeersdoorstroming van het verkeer in de woongebieden voorop moet staan. Er ligt een raadsbesluit over de Dorpensingel en kopers van 80 woningen binnen het project Plantjevlag hebben bij de aankoop van hun woning de toezegging gekregen dat de Dorpensingel er zou komen.

Crossbaantje: loopt voorspoedig. Verbinding zoeken met Oosterhout om ervaringen uit te wisselen. Er komt deze zomer een officiële opening van crossbaan en skatebaan.

Historische tuin: Er komen geen twee rijen, maar één rij huizen achter de Historische Tuin, waardoor er meer grond voor de tuin overblijft. Het protesteren en overleggen met de gemeente heeft resultaat gehad. Koester je Lentse raadsleden.

Ruimtelijke ordening: Ton Pennings

Uit de planvorming Hof van Holland blijkt dat de gemeente bij dit plan goed gebruik maakt van de input die ze krijgt van de burgers op de gehouden inspraakavonden. Ook vwb de typen woningen, waaronder die in de sociale sector is duidelijk ruimte gecreëerd. Duidelijk is dat onze Wethouder het door ons ingebrachte woonvisiedocument ter harte heeft genomen.

Ouderen: Léonie Schuijt. Beweegroute. Bloemenhof is tevreden over het weghalen van een aantal bomen en staat nu positief t.o.v. de ontwikkelingen en toegankelijkheid. De bewoners willen echter niet participeren in projecten. Het overleg over de beweegroute met St Jozef, de Han, Ergotherapie, Fysiotherapie, de Gemeente, de Wijkraad en Tandem over de te ontwikkelen plannen loopt goed. We zitten nu nog in de onderzoekfase, willen klein beginnen en aansluiting vinden bij andere projecten zoals de Urban fitroute. Ook willen we nog contact opnemen met OverWaal. Het Dorpsplein wordt ook in het plan meegenomen. (Dit werd ook aangehaald door de studenten van Minor Stad en Land). Op 1 juli 14.00 uur presenteren de studenten van de Han hun onderzoek. Gerrit Kapteijns van Spectrum wil zich ook graag aansluiten als bewoner van het gebied en als begeleider van studenten van Minor Stad.

Gemeente: Carline Westen. Er is sprake van ongeoorloofd gebruik van het Notenlaantje. Wat kan er aan gedaan worden? Er komt een doorsteek van de Asturiastraat naar de Visveldsestraat.

In Dukenburg is met succes een cursus AED opgezet. Ook iets voor Lent? Door de Zonnebloem zijn in Lent nu twee cursussen georganiseerd en in het najaar zijn de herhalingstrainingen. Eén extra Stoplicht voor afslaand verkeer bij de kruising Vrouwe Udasingel en Mauritssingel kan niet geplaatst worden ondanks het slechte zicht op het huidige stoplicht. Volgens de gemeente is er geen oplossing voor deze vraag.

Notulen van 7-4-2016: een aanpassing: paaltjes Baviaan –Magnolialaan. Deze paaltjes zijn niet weggehaald maar dit wordt voorgesteld.

Rondvraag:

Jan Maassen; verlichting: Hoe lang doet Liander over de reparatie van de straatverlichting? Carline heeft de klus gemeld bij Liander, zij hebben een eigen rooster voor reparaties.

Tonnie de Krosse: Er zijn parkeerproblemen rond het station Lent. Veel bouwvakkers van van der Valk parkeren niet op de aangewezen plek. Mogelijk kunnen de busjes niet in de parkeergarage van van der Valk.

Patries Lessmann: 21 mei openstelling LENTmark in het kader van Fete de la Nature organisatie door Geert Elemans.

Sluiting met lootjes verkoop van de Zonnebloem.

Volgende bijeenkomst op 9 juni om 20.00 uur in de Ster

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.