Notulen wijkraad 08-02-2018

Notulen wijkraad 08-02-2018 Word document

Notulen wijkraad 08-02-2018 PDF

Hieronder onbewerkte tekst voor het doorzoekbaar maken op de site.

Datum Locatie Aanvang Notulist 08-08-2018 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder
Aanwezig Bestuur: Ton Pennings (voorzitter), Tonnie de Krosse (Penningmeester), Saskia Mulder (notulist)
Burgers: Jan Maassen (evenementen), Ben Schilder (historische tuin), Rob Stoof (Lents Draagvlak), Rob Tromp (webmaster), Nico Weel, Léonie Schuijt (Lentse Lucht), Pascal Wolffensperger, Laurens Vreugdenhil.
Wijkprofesionals: Carline Westen (Wijkregiseur Openbare ruimte), Ed van Dael (Wijkmanager Noord/Neerbosch Oost)
Genodigden: Leo Weterings (Adviseur Evenementen)
Afwezig met bericht Paul Reuling (Opbouwwerker, Sociaal Wijkteam-Noord)
Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Agenda 3. Belangrijkste ingekomen stukken 4. Themaonderwerp 5. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties 6.Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten 7. Notulen en actiepunten d.d. 09-11-2017 8. Rondvraag 9. Sluiting. (+/- 22.00 uur).
1. Opening en mededelingen Ton Pennings heet iedereen welkom bij deze vergadering en er volgt een voorstelronde.
Bestuurssamenstelling: Ton Ammerlaan gaat zich de komende 6 maanden verdiepen in de wijkraad en heeft het voornemen om hierna het voorzitterschap van Ton Pennings over te nemen. Ton A. is voorlopig niet beschikbaar om op donderdag een wijkraad vergadering bij te wonen. De bestuursvergaderingen zullen in overleg met het bestuur mogelijk op een andere dag plaatsvinden.
Laurens Vreugdenhil en Gea Vreugdenhil hebben interesse in een actieve rol binnen de wijkraad. Ze vindenhet belangrijk dat er verbinding is in een wijk en organiseren al activiteiten in hun eigen wijk in Lent. Ze gaan samen een bestuursfunctie invullen binnen de Wijkraad.
2. Agenda Een verzoek van Ed van Dael om het thema onderwerp eerder op de agenda te zetten i.v.m. de tijd. Carline wil graag het onderwerp “Wijkplan” bij punt 5. De agenda wordt hierop aangepast.

3. Belangrijkste ingekomen stukken * Ton Pennings heeft zich aangemeld voor klankbord groep Engie. Deze groep houdt zich bezig met de sloop van de kolencentrale en de herinrichting van het terrein.
* Carline Westen zal per 1 februari haar functie als wijkregisseur Nijmegen Noord neerleggen en een leidinggevende functie gaan vervullen bij “ Bureau Wijkservice”. Carline: Rob vd Wetering neemt de functie als wijkregisseur Nijmegen Noord voorlopig waar en de functie zal daarna ingevuld worden door Jeannette Stevens. (zij is op dit moment wijkregisseur Dukenburg en Lindenholt). Ton wenst Carline veel succes met haar nieuwe functie.
* Struinpad talud Vossenpels Noord: Een uitnodiging voor een informatie avond over de herinrichting van PJV Noord (gebied tussen Laauwikstraat en Bekkersland) wordt verstuurd na de definitieve inrichtingsplannen van het groenplan. De ingezonden brief van Jan Maassen en het antwoord van Bert Veldhuis worden op de website van de wijkraad Lent gepubliceerd.
* Waterschap Rivierenland: 27 februari is er een informatie avond over de dijkverzwaringsplannen. Tijd en locatie worden bekend gemaakt via de website.
* Op de website van de Wijkraad Lent staat een link naar de website van de Gemeente Nijmegen. Elke week komt er een nieuwsbrief van de gemeente die via deze link op te zoeken is.
* Vergaderdata: in mei valt de vergadering van de wijkraad van tijdens Hemelvaart (10 mei). Besloten is om de vergadering eenmalig te verzetten naar dinsdag 15 mei.
* In juli en augustus is er, zoals in voorgaande jaren, geen wijkraad vergadering.
4. Themaonderwerp Ed van Dael houdt een korte lezing over “Jeugd en veiligheid”. Problemen door jeugd kunnen o.a. veroorzaakt worden door te druk bezette ouders of kinderen die moeilijk contact maken. Enkele problemen die kunnen ontstaan zijn drugsgebruik en geluidsoverlast. Er wordt binnen Nijmegen gewerkt met draaiboeken, bijv. tijdens de jaarwisseling. TP: is er een pilot mogelijk waarbij Lent gedeeltelijk vuurwerkvrij kan zijn? EvD neemt dit mee in het werkersoverleg. In de zomerperiode, waarbij scholen lange tijd dicht zijn, worden naschoolse activiteiten georganiseerd. Tevens gaat een extra wijkagent (trainee) zich meer op Lent richten. Hoe gehoor te vinden op vuurwerkvrije zones werd beantwoord met: benader de burgemeester met een verzoek..
5. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties Carline Westen: op de site: https://nijmegen.mijnwijkplan.nl is te zien wat er in de wijken in Nijmegen zoal wordt georganiseerd. Door heel Nijmegen kun je kijken en ideeën opdoen. Suggesties en ideeën mag je alleen in je eigen wijk posten. (hiervoor moet je inloggen).
6. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
Planvorming Vossenpels Een aantal direct betrokkenen (vertegenwoordigers gemeente, bewoners omgeving VP) was niet aanwezig waardoor inhoudelijke behandeling geen doorgang kon vinden. Ofschoon inhoudelijke punten genoemd zijn, voor en tegen, wordt de bespreking op een later tijdstip eventueel herhaald wanneer dat noodzakelijk wordt geacht.

Sport, recreatie en evenementen Jan Maassen: geen bijzonderheden Léonie Schuijt: Er komt een artikel in de Lentse Lucht over evenementen bij Bastion, Warande en uiterwaarde.
Opbouwwerk, Stip, Sociaal Wijkteam Paul Reuling is niet aanwezig, geen bijzonderheden
Inrichting recreatieplas/strand Ton Pennings: Jurgen Hell van Gemeente Nijmegen zal worden uitgenodigd om de plannen van de recreatieplas te bespreken.
Lentse Kermis Leo Weterings: Er wordt besproken of de kermis in Lent nog bestaansrecht heeft. Exploitanten en bezoekers haken af. Léonie : Kan de kermis gecombineerd worden met de Lentse Oeverspelen, Festival De Oversteek en Drakenboot race? Ook wordt door verschillende aanwezigen het idee geopperd om de kermis naar de Warande te verplaatsen. Leo neemt deze voorstellen mee. Hij was blij met de ingebrachte items.
Groen Geen bijzonderheden
Onderwijs VMBO van Citadel wordt vervangen op de locatie van de “Broodkorf”.
Zorg en Welzijn Geen bijzonderheden
6. Notulen d.d. 09 november 2017 Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd. Bedankt Léonie voor de notulen.
Er zijn geen notulen gemaakt van de nieuwjaarsbijeenkomst. De aangegeven onderwerpen, zoals verwoord in de korte inleiding van TP, namens de wijkraad kwamen terug in de 5 minuten pitches van de fracties. Opvallend was dat alle fracties duidelijk waren in de ondersteuning van de Lentse Wijkraad. Op een groot aantal punten delen zij de visie van de Wijkraad. Met name de ondersteuning om het geplande nieuwe zwembad voor Nijmegen bij de Lentse Plas en Cinemec te bouwen is vermeldenswaardig..
7. Rondvraag Vraag van Ton Pennings aan Rob Tromp: kan de opmaak van de website overzichtelijker? Antw.: dit heeft te maken met de lay-out die je kiest. Er werd afgesproken dat het nieuwe bestuurslid Laurens Vreugdenhik samen met Rob Tromp gaat kijken naar een mogelijk andere opzet.
8. Sluiting. (+/- 22.00 uur). De volgende wijkvergadering is op 8 maart Aanvang 20.00 uur
Locatie: Voorzieningenhart De Ster lokaal 1.46

Actielijst
NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Carline Westen Leonie Schuijt Vinger aan de pols houden Afdeling gemeente is ingelicht  loopt
2.1 Afspraken maken voor wijkschouw met Carline Westen Leonie Schuijt & Joos Janssen 17 juni van 10.00-12.00 akkoord
2.2

2.3 Schouwen
– Sluipverkeer Visveld / Rob Tromp
– Toegankelijkheid Spaanse Buurt? K. Wiskie

Schouw Beweeg- en Ontmoetingsroute
– Aanpassingen stoepen rond Dorpskern e.o. voor mensen met beperkingen. Carline Westen

Carline Westen Leonie Schuijt 17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur

10 mei
(aparte schouw) Gebeurd

Gebeurd
Lijst blijven volgen
3 Plaats en opbouw informatie wijkraad Lent op Website van de Lentse Lucht Rob Tromp/ Rein Koning
4 Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel, VDR Ressen Lents Draagvlak e.a. Blijven volgen

5 Contact opnemen met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel Ton Pennings Blijft staan
6 Blauwe Zone Witte Huis Monitoren van uitslag van onderzoeken en de consequenties van parkeren in omgeving Carline Westen/ Charles Meijers/ Leonie Schuijt Ja. Vervolg aktiestap 8
8 Een brief naar de gemeente sturen om het verschuivende parkeerprobleem rondom Het Witte Huis aan te kaarten Ton Pennings Actie bewoners
9 Brief naar de gemeente betreffende inrichting Plantje Vlag Jan Maassen/ Ton Pennings Gedaan, blijven volgen
10 Navragen bij wethouder waarom van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor de locatie van de nieuwe basisschool in de Stelt Ton Pennings
11 Lijst van Lentse verenigingen opstellen
12 Aanwezigheidslijst frequente bezoekers Wijkraad opstellen
13 Financieel overzicht 2017 Tonnie de Krosse December ‘17
14 Begroting 2018 Tonnie de Krosse December ‘17
15 Mailbox schonen
16 Uitschrijven Kamer van Koophandel
17 Website schonen Rob Tromp

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.