Notulen wijkraad 08-03-2018

Notulen wijkraad 08-03-2018 Word document

Notulen wijkraad 08-03-2018 PDF

Hieronder onbewerkte tekst voor het doorzoekbaar maken op de site.

Datum Locatie Aanvang Notulist 08-03-2018 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder
Aanwezig Bestuur: Ton Pennings (voorzitter), Tonnie de Krosse (Penningmeester), Saskia Mulder (notulist), Laurens Vreugdenhil.
Burgers: Ben Schilder (historische tuin), Mirjam van Hezewijk, Philip Bont, Hilde Reiding, Charles Meijers, Masoud Kamahzadeh, Rob Stoof, Sake Marks, Marjolein Delsing, Marcel Joosten, Jan Maassen (evenementen).
Wijkprofesionals: Paul Reuling (Opbouwwerker, Sociaal Wijkteam-Noord), Rob van de Wetering (Waarnemend wijkregisseur Openbare Ruimte)
Genodigden: Marian van Gerwen (Projectontwikkelaar Vossenpels M&N), Matthijs Lenis (Planoloog Vossenpels M&N)
Afwezig met bericht Jurgen Hell heeft zich afgemeld vanwege griep. Agenda punt 4.1 komt hierdoor te vervallen. Ed van Dael (Wijkmanager Noord/Neerbosch Oost)
Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken 4. Inbreng van gemeentelijke organisaties. Waaronder Wijkregisseur, Wijkmanager, opbouwwerk jeugd, SWT,STIP, Wijkagent. Er zijn 2 projectleiders uitgenodigd om einige zaken te verduidelijken: 4.1. inrichting en verdere plannen met de Ovatonde en de Lentse plassen door Jurgen Hell. 4.2. Plan Vossenpels M&N. Verdere korte toelichting op ontsluiting en invulling van de goene kamers, door Marian van Gerwen en Matthijs Lenis. 5. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten: Evenementen (JM) Struinpad Turennesingen (JM/TP) Verkeer, Carnaval. 6. Notulen d.d. 08-02-2018 7. actiepunten 8. Rondvraag en sluiting
1. Opening en mededelingen Ton Pennings heet iedereen welkom bij deze vergadering en geeft aan dat Marian van Gerwen toelichting komt geven op de plannen van Vossenpels M&N, omdat er wat onduidelijkheid bestaat over de groene kamers en de ontsluiting van het verkeer. RS vraagt of er wel input gegeven kan worden over de Vossenpels en of dit evt. als los agendapunt genoteerd kan worden. TP benadrukt dat de bijeenkomst louter informatief is.
3. Ingekomen stukken * Status Dorpensingel: er is een mail binnen gekomen over de status van de Dorpensingel. De inhoud hiervan is ook terug te vinden op de site van de Waalsprong. In het kort: er is een nieuwe kostenverdeling voorgesteld tussen Nijmegen en Lingewaard en aan de Provincie wordt een bijdrage van 2,8 miljoen gevraagd. Het is nu afwachten op wat de Provincie doet. Antwoord wordt verwacht in juni/juli.
* Er is een bedank mail gekomen van Carline Westen voor de toegestuurde bloemen.
* Ed van Dael heeft zich afgemeld, als vertegenwoordiger van de gemeente zit Rob v/d Wetering aan tafel. (waarnemend Wijkregiseur Openbare Ruimte)
* Een afscheidsmail van Wendel van Hees (Jongerenwerker Tandem Wellzijn). Hij heeft een nieuwe baan in de jeugdzorg en gaat Tandem Welzijn na 4 jaar verlaten.
* Er is een brief binnen gekomen van de gemeente over het struinpad. Deze zal op de website geplaatst worden.
Waarnemend wijkregisseur Nijmegen Noord, Rob van de Wetering stelt zich voor: De funtie van Carline Westen wordt overgenomen door Jeanette Stevens, maar Jeannette heeft nog geen opvolger voor haar huidige funtie. Totdat er een opvolger voor Jeannette is gevonden, neemt Rob de taken van de oude funtie van Carline waar. Dit zal waarschijnlijk 2-3 maanden duren. Rob geeft aan dat hij tot 21:00 uur de tijd heeft om bij de vergadering van de wijkraad aanwezig te zijn.
Hierna volgt een korte voorstelronde door alle aanwezigen.
4.2. Plan Vossenpels M&N. Verdere korte toelichting op ontsluiting en invulling van de goene kamers, door Marian van Gerwen en Matthijs Lenis
De plannen voor Vossenpels M&N worden door Marian en Matthijs gepresenteerd. Dezelfde presentatie die getoond werd tijdens de informatie bijeenkomst op 18 januari, wordt hiervoor ter ondersteuning gebruikt.
Aanvullende informatie: het aantal woningen is van 800 teruggebracht naar ongeveer 600 woningen. (Ter vergelijking: in het gebouwde PJV staan nu ongeveer 200 woningen) Er komen groenstroken door het hele gebied van 20 mtr breed, die kunnen bestaan uit bomen, paden en wadi’s. Het hele gebied wordt een 30 km zone. Het uitgangspunt is dat er GEEN doorgaande verbinding wordt gecreeerd tussen de Vossenpelssestraat en het Buske/Vrouwe Uda Singel. Dit om sluipverkeer te voorkomen. Dit wordt opgenomen in het ambitie document, maar hoe het vorm wordt gegeven is nog niet duidelijk. Er zijn niet zo veel mogelijk heden waar het gebied wordt ontsloten, maar de keuze van de uitwerking heeft wel meerdere mogelijkheden. Veilige oversteek, etc. TP: is het mogelijk om het ambitie document voordat het naar de Raad gaat, te presenteren? Antw.: Er komt een infoavond in april. (N.B.: 9 april van 19:00 – 21:00hr in Thermion) Er wordt ook een klankbord groep gevormd met geintresseerde die dat hebben aangegeven tijdens de informatie bijeenkomst op 18 januari. Vraag: Is het nog mogelijk om alternatieven aan te dragen als het klankbord gevormd wordt? Er is een brief onderweg naar de gemeente met het verzoek tot een overleg. Antwoordt blijft mij onduidelijk. MJ: Blijft het bestemmingsplan op bestaande woningen hetzelfde? Antw.: Dat is nog niet bekend.
Hierna is de informatieve bijeenkomst afgelopen en Marian, Matthijs, Rob van de Wetering en een paar Lentenaren verlaten de vergadering.
5. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten: Paul Reuling: Jongerenwerker Wendel van Hees neemt per mei afscheid. Zijn taken worden nu over genomen door Joelle, maar er is een vacature aangemaakt. Anouk, die met name in Oosterhout werkt, gaat ook minder werken.
Er is een „echtscheidingen spreekuur“ (Spreekuur Uit Elkaar) opgericht door Stip Nijmegen Noord, omdat met name in Nijmegen Noord een hoog aantal scheidingen plaats vind. Het spreekuur is bedoelt om vragen te stellen aan medewerkers van het sociaal wijkteam.
Het crossbaantje is verhard. Dit is tegelijk uitgevoerd met het verbreden van het Notenlaantje.
Evenementen (JM) 18 maart komt de Stevensloop weer voor een groot gedeelte door Lent. De route is hetzelfde als in 2017. zie www.stevensloop.nl Omwonenden aan de route hebben al een brief in de bus gehad.
22 maart is er een bewonersbijeenkomst over het 4-daagsefeest. JM heeft zich voor deze bijeenkomst aangemeld. JM vraagt of wijkraadbezoekers op- of aamerkingen hebben voor tijdens deze bijeenkomst. Dit is niet het geval.
Struinpad Turennesingen (JM/TP) 29 januari hebben JM en TP een brief gestuurd naar de gemeente over het struinpad langs de Turennesingel. Er zijn vragen gesteld over de toezegging van het pad en het uitblijven van de informatie avond over het woonrijp maken van het PJV gebied. 1 Februari kwam een tegenbericht. Voor de informatie avond worden zowel JM als de wijkraad uitgenodigd. De brieven komen op de website van de Wijkraad te staan. JM wacht tot eind van de maand of er een uitnodiging komt. Evt. komt er een vervolgbrief met een vraag of er een richtlijn is wanneer de informatie avond gaat plaatsvinden. De Gelderlander heeft ook een brief gekregen, maar heeft hier niet op gereageerd.
Verkeer Dorpensingel; zie www.waalsprong.nl/algemeen-nieuw-voorstel-kostenverdeling-dorpensingel/
Carnaval TdK: Heeft enorm veel geluidsoverlast ervaren nog voordat de optocht bij hem door de straat kwam. De route is te kort voor zoveel wagens waardoor de optocht regelmatig stil stond. Tevens ligt er heel veel confetti doordat een wagen met een confetti kanon een kwartier op 1 plaats heeft stil gestaan.
Is het mogelijk om een brief vanuit de Wijkraad naar Het Durstig Blumke te sturen met de volgende ergernissen: – Een verbod op spuiten van confette en/of veertjes, of andere niet verteerbaar materiaal – geluidsoverlast – ongelimiteerd bier drinken – urineren vanaf de wagens
JM heeft het Durstig Blumke gemaild, maar nog geen reactie ontvangen.
LV: De organisatie heeft van te voren de wagens gecontroleerd, maar een aantal wagens hebben zich niet aan de regels gehouden
TP: het ontbreekt in Lent aan plaatsen waar mooie wagens gebouwd kunnen worden. Dit was te zien aan de slechte staat van enkele wagens.
Wel een compliment aan de handhavers; er werden spullen (die weg mochten) uit een tuin meegenomen en verderop vernield. De politie heeft hierop ingegrepen.
6. Notulen d.d. 09 november 2017 RS: miste aantekeningen in de notulen over de discussie die in de vorige vergadering (08-02-2018) ontstond tijdens het onderwerp „Planvorming Vossenpels“. TP: Tijdens de vorige vergadering kwamen een aantal genodigden die betrekking hadden tot die discussie niet opdagen. (N.B. Marian van Gerwen had zich een maand in de datum vergist, tevens stond de agenda van de laatste vergadering vrij laat op de website van de Wijkraad. Dit zou een reden kunnen zijn dat er weinig omwonende aanwezig waren bij de vergadering in februari.) RS: ook als het geen initiatief is van de Wijkraad speelt het wel een grote rol in Lent. Het is niet locaal, er zijn meerdere straten bij betrokken, het is een gezamelijk belang van Lent.
Er is een brief gemaild door MK, vanuit de werkgroep Vossenpels M&N aan TP (persoonlijk) met de vraag of de Wijkraad deze brief zou willen ondertekenen. TP: de Wijkraad heeft geen kennis van deze brief. Stuur deze brief naar de Wijkraad, dan kan het bestuur hierover mee beslissen.
Op een gegeven moment ontstaat er een discussie over de procedure enerzijds en het snel handelen anderzijds. Verschillende standpunten worden door diverse aanwezigen uiteen gezet.
De voorzitter geeft zijn voorkeur aan om de procedure te volgen en had liever de brief eerder gehad om zicht voor te bereiden op de inhoud. Hij had dan ook de mogelijkheid gehad om er een agenda punt van te maken.
Wegens tijdsdruk van de werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van 9 straten, was dit niet mogelijk.
De voorzitter geeft aan tijd nodig te hebben om alsnog met de overige bestuursleden de brief te behandelen.
LV geeft aan dat de procedure voorrang lijkt te hebben op de inhoud.
LV geeft aan zicht niet te kunnen vinden in de eerdere weigering van de wijkraad om de brief te kunnen ondertekenen, zonder zijn medeweten, en distantieert zich van het proces.
Met de afspraak dat het bestuur zich over de brief gaat buigen en binnen een week wel of geen akkoord geeft, wordt de discussie gesloten.
Overige opmerking over de notulen: SM: de alinea dat Gea Vreugdenhil een bestuursfunctie gaat invullen binnen het bestuur is niet correct. Zij zou eerst een aantal vergaderingen bijwonen en daarna besluiten of ze deelneemt aan het bestuur. Zij heeft ondertussen besloten niet deel tenemen aan het bestuur.
8. Rondvraag en sluiting CM: Komt Jurgen Hell volgende maand op de vergadering? TP: gaat er vanuit dat Jurgen er de volgende keer bij is, maar dit is nog niet duidelijk
TP: waarschijnlijk sluit de volgende vergadering een vertegenwoordiger van ENGIE aan.
MD: De laatste 3 kwartier van de vergadering waren niet prettig; er werd te veel nadruk gelegd op het proces. MJ en LV sluiten zich hierbij aan. LV distancieert zich van deze manier van communicieren.
Hierna wordt de wijkraad gesloten.
De volgende wijkvergadering is op 12 april Aanvang 20.00 uur
Locatie: Voorzieningenhart De Ster lokaal 1.46

Actielijst
NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Carline Westen Leonie Schuijt Vinger aan de pols houden Afdeling gemeente is ingelicht  loopt
2.1 Afspraken maken voor wijkschouw met Carline Westen Leonie Schuijt & Joos Janssen 17 juni van 10.00-12.00 Afgerond

2.2

2.3 Schouwen
– Sluipverkeer Visveld / Rob Tromp
– Toegankelijkheid Spaanse Buurt? K. Wiskie

Schouw Beweeg- en Ontmoetingsroute
– Aanpassingen stoepen rond Dorpskern e.o. voor mensen met beperkingen. Carline Westen

Carline Westen Leonie Schuijt 17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur

10 mei
(aparte schouw) Afgerond

Afgerond
Lijst blijven volgen
3 Plaats en opbouw informatie wijkraad Lent op Website van de Lentse Lucht Rob Tromp/ Rein Koning
4 Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel, VDR Ressen Lents Draagvlak e.a. Blijven volgen

5 Contact opnemen met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel Ton Pennings Blijft staan
6 Blauwe Zone Witte Huis Monitoren van uitslag van onderzoeken en de consequenties van parkeren in omgeving Carline Westen/ Charles Meijers/ Leonie Schuijt Afgerond. Vervolg aktiestap 8
8 Een brief naar de gemeente sturen om het verschuivende parkeerprobleem rondom Het Witte Huis aan te kaarten Ton Pennings Actie bewoners
9 Brief naar de gemeente betreffende inrichting Plantje Vlag Jan Maassen/ Ton Pennings Gedaan, blijven volgen
10 Navragen bij wethouder waarom van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor de locatie van de nieuwe basisschool in de Stelt Ton Pennings
11 Lijst van Lentse verenigingen opstellen
12 Aanwezigheidslijst frequente bezoekers Wijkraad opstellen
13 Financieel overzicht 2017 Tonnie de Krosse Afgerond
14 Begroting 2018 Tonnie de Krosse Afgerond
15 Mailbox schonen Afgerond
16 Uitschrijven Kamer van Koophandel Tonnie de Krosse Afgerond
17 Website schonen Rob Tromp

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.