Notulen wijkraad 12-10-2017

Datum Locatie Aanvang Notulist
12-10-2017 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder

Aanwezig
Bestuur Ton Pennings (voorzitter), Léonie Schuijt, Tonnie de Krosse (Penningmeester),
Mathijs van Daal, Saskia Mulder (notulist)
Specifieke activiteiten: Rob Tromp (webmaster)
Werkgroepen Charles Meijers (Ondernemersvereniging en Lents Draagvlak), Ben Schilder
(Historische Tuin/Lentse Lucht),
Wijkprofessionals: Paul Reuling (Opbouwmedewerker Tandem/Sociaal Wijkteam)
Genodigden Koos en Marco, vrijwilligers van Green Capital Challenges
Bewoners Rob Stoof, Xandra Cartens, Nico Weel, Hotze Bleeker

Afwezig met bericht
Patries Lessmann, Bas van Riet, Carline Westen (Wijkregiseur Openbare ruimte), Ed van Dael (Wijkmanager Noord/Neerbosch Oost)

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Belangrijkste ingekomen stukken
3. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
4. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
5. Themaonderwerp
6. Notulen en actiepunten d.d. 14-09-2017
7. Rondvraag
8. Sluiting. (+/- 22.00 uur).

1. Opening en mededelingen
Ton Pennings heet iedereen welkom bij deze vergadering en er volgt een voorstelronde.
Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt vastgesteld.

Het bestuur van de wijkraad zal er in het vervolg anders uit komen te zien; Mathijs van Daal, sinds 3 jaar woonachtig in Lent, heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris. Léonie Schuijt zal hem inwerken. Léonie trekt zich per 01-01-2018 terug als bestuurslid van de wijkraad. Ze zal als wijk- en buurtbewoner intensief de ontwikkelingen van de Dorpensingel blijven volgen en blijft tevens de contactpersoon met Vereniging Dorpsbelangen Ressen. Verder blijft Léonie redactielid van de Lentse Lucht en lid van het Gebruikersoverleg Rivierpark. We zullen de grote inzet voor de wijkraad van Léonie zeker gaan missen!

2. Belangrijkste ingekomen stukken (LS)
 Op 23 oktober organiseert Gemeente Nijmegen van 17:00-18:30u in Wooninformatiecentrum Thermion een bijeenkomst over de “tijdelijke verkeersmaatregelen Laauwikstraat–Vossenpels”.
 Tobias van Dalen is een student stagiair burgerparticipatie bij Waterschap Rivierenland en
wil o.a. in kaart brengen welke initiatieven op het gebied van samenwerken volgens burgers
en belangengroepen gewenst zijn. Mathijs en Léonie gaan een gesprek met hem aan.
 Op 8 oktober was het Wijkenfestival in Nijmegen. TP: Het was een gezellige bijeenkomst met veel initiatieven die bewoners zelf uitgewerkt hebben.
 De SP heeft gevraagd of de Wijkraad Lent wensen kan verzamelen die de SP kan opnemen in hun verkiezingsprogramma.
 Er is een link ontvangen met de mogelijkheden om subsidie van de gemeente aan te vragen.
Deze is op de website van de wijkraad geplaatst.
 Proces planontwikkeling Vossenpels Noord-Midden: In oktober zou er een avond door de gemeente georganiseerd worden voorafgaand aan de informatieavond over het ambitiedocument. De precieze datum is nog niet bekend. De gemeente heeft al bij de naaste bewoners en direct betrokkenen (zoals sportverenigingen) ideeën opgehaald. Daarbij zijn echter niet de bewoners van de Turennesingel, het Buske en anderen die nauw betrokken willen zijn, om hun visie gevraagd.
→ Actiestap 16: Ton zal contact opnemen met de gemeente voor nadere afspraken m.b.t. de procedure

3. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
Er zijn geen meldingen vanuit het wijkmanagement, wijkbeheer en de wijkagent.

Opbouwwerk, Stip, Sociaal Wijkteam (PR)
 20 september was de “week van de eenzaamheid”. Het sociaal wijkteam/Stip heeft soep uit gedeeld in Lent en Oosterhout. Tevens is de website gepromoot waar mensen voor informatie terecht kunnen.
 Het sociaal wijkteam en Stip houden een informatieavond over echtscheidingen. Tevens wordt er een programma over stress en burn-out geschreven.
 De vrijwilligers van het crossbaantje hebben de laatste keer gemaaid. Er zijn nog wat financiële mogelijkheden die benut kunnen worden. (Afspraak hierover met wijkregisseur en werkgroep volgt.)
 De naam van de fusiepartners NIM en Swon is samengevoegd tot “Sterker Sociaal Werk”.
 Paul wijst op de mogelijkheid om een “straatspeeldag” te organiseren. 6x per jaar mag de straat afgesloten worden, mits het geen doorgaande route is.
 De bibliotheek en Stip organiseren samen het Taalcafé (10.00-11.30u) op woensdagmorgen bij de Ster. Dit taalcafé is voor alle nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Vrijwilligers worden gevraagd.
 Stip heeft een nieuw project: “buurtmaatje”. Voor dit project worden nog vrijwilligers gezocht die statushouders willen helpen bij het wegwijs worden in Lent, het invullen van formulieren, e.d.
Vraag: Doet Stip dit samen met vluchtelingenwerk? Antw.: ja

4. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten

Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Dorpensingel (RS)
De linken met de werkgroep ‘Geen sluipverkeer in Lent’ / Lents Draagvlak en de wijkraad/werkgroep Verkeer/ruimtelijke ordening is niet altijd duidelijk. Deze verbinding moet duidelijker worden. Hoe bepaalt de wijkraad haar standpunt? Wie is de kartrekker van de werkgroep uit de wijkraad? TP: Hotze Bleeker was de kartrekker en ook Joost Janssen was actief betrokken. Namens de wijkraad was Léonie nauw betrokken bij de Dorpensingel.

De dynamiek tussen Noord, De Stelt en PlantJeVlag is heel goed. Het doel is dat de Dorpensingel aangelegd wordt en de Vossenpelssestraat afgewaardeerd wordt.
 De Verlengde Turrennesingel wordt aangesloten terwijl er is nog geen Dorpensingel is aangelegd.
 Turrennesingel–Bekkersland wordt, eind oktober een tijdelijke 30 km zone.
 De gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard lijken enthousiast over het goedkopere en groenere initiatief van de Dorpensingel. Komende maanden zal de politiek zowel in Nijmegen als Lingewaard hopelijk tot besluiten komen. (B&W Lingewaard komen steeds met nieuwe voorstellen zoals openstellen van de Bemmelse dijk, de bussluizen opstellen voor autoverkeer en het ontsluiten van Pelseland, waardoor e.a. verwarrend is en blijft).
 Er is een brief aan de gemeenteraadsleden van Nijmegen opgesteld waarin nogmaals benadrukt wordt dat de bewonersgroepen voor de Dorpensingel zijn en voor het afwaarderen van de Vossenpelssestraat. De brief wordt namens allen betrokkenen ondertekend en voor 25 oktober verstuurd
Vraag: Wil de wijkraad deze brief ook onderteken?
TP: Deze brief willen we graag via een mail voorleggen aan de regelmatige bezoekers van de wijkraad. De bezoekers kunnen via de mail positief of negatief een antwoord naar de wijkraad sturen. Bij een meerderheid van positieve stemmen zal deze brief ook uit naam van de wijkraad getekend worden. → Aktiestap 17: Brief doormailen aan wijkraadbezoekers

Gebruikersoverleg Rivierpark (LS)
In oktober komt er een artikel over het Rivierpark in de Lentse Lucht. Er komt 1 loket voor de burger waar hij/zij terecht kan voor vragen aan de gemeente of Rijkswaterstaat.

Sport, recreatie en evenementen (LS)
28 oktober worden er op de Spiegelwaal roeiwedstrijden gehouden waarbij 500 deelnemers worden verwacht. Eind maart 2018 komt er een landelijke roeiwedstrijd met mogelijk 1500 deelnemers. Bij de eerste wedstrijd wordt o.a. ook op de parkeermogelijkheden gelet en hoe de stoom deelnemers voor 2018 goed begeleid kunnen worden, zonder dat omwonenden daar hinder van ondervinden.
Er wordt aangegeven om bij evenementen zo veel mogelijk met de fiets of trein te komen.

Groen (BS)
De Historische Tuin heeft vanaf 1 januari 2018 een contract met de gemeente om voor 10 jaar de grond te huren. Eind volgend jaar worden een aantal fruitbomen verplaatst.

Onderwijs
Geen mededelingen.

Zorg en Welzijn:
De HAN zal in samenwerking met Spectrum (Dorpsplein) en St Jozef (Bewegingsroute), een tweede informatiebijeenkomst organiseren. Deze vindt vermoedelijk plaats op 26 oktober. Er zullen twee werkgroepen komen die wel samenwerken. Léonie trekt zich uit de werkgroepen terug.

5. Themaonderwerp: Green Capital Challenges
Nijmegen mag zich in 2018 “”Groene Hoofdstad van Europa” noemen. Stichting Green Capital Challenges is de initiatiefnemer (burgerinitiatief). 2 Vrijwilligers Koos van Dael en Marco ? lichten de ontwikkelingen toe. Er zijn 12 verschillende thema’s over duurzaamheid ontworpen en elke maand staat er een thema centraal. Nijmegenaren worden hierdoor uitgedaagd om zo bij te dragen aan Nijmegen Green Capital 2018. Meer hierover is te lezen op www.greencapitalchallenges.nl

6. Notulen en actielijst Wijkraad d.d. 14 september 2017 zijn goedgekeurd

7. Rondvraag
Nico Weel: Is het overleg van de beide gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard ook voor burgers toegankelijk? Nee.

Charles Meijers: Over 3 maanden wordt er een werkgroep gestart die zich bezig zal houden met het
onderhoud van de Waalbrug.

8. Sluiting. (+/- 22.00 uur).
De volgende wijkvergadering is op 9 november. Aanvang 20.00 uur
Locatie: Voorzieningenhart De Ster lokaal 1.46

 

Actielijst

NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Carline Westen Leonie Schuijt Vinger aan de pols houden Afdeling gemeente is ingelicht  loopt
2.1 Afspraken maken voor wijkschouw met Carline Westen Leonie Schuijt & Joos Janssen 17 juni van 10.00-12.00 akkoord
2.2

 

2.3

Schouwen

– Sluipverkeer Visveld / Rob Tromp

– Toegankelijkheid Spaanse Buurt? K. Wiskie

 

Schouw Beweeg- en Ontmoetingsroute

– Aanpassingen stoepen rond Dorpskern e.o. voor mensen met beperkingen.

Carline Westen

 

Carline Westen Leonie Schuijt

17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

10 mei

(aparte schouw)

Gebeurd

 

 

 

Gebeurd

Lijst blijven volgen

3 Plaats en opbouw informatie wijkraad Lent op Website van de Lentse Lucht Rob Tromp/ Rein Koning
4 Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel, VDR Ressen Lents Draagvlak  e.a.  Standpunt-bepaling op A4  Ditte vragen
5.1

5.2

Brief gemeente over reconstructie Waalbrug

Gebruikersoverleg Rivierenpark

Joos Janssen / Ton Pennings / Leonie Schuijt  

 

8 mei

 ?

 

Gedaan

6 Contact opnemen met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel Ton Pennings  Blijft staan
7 Blauwe Zone Witte Huis Monitoren van uitslag van onderzoeken en de consequenties van parkeren in omgeving Carline Westen/ Charles Meijers/ Leonie Schuijt Ja. Vervolg actiestap 13
8 Navragen of deltavliegers boven woonwijk inbreuk op privacy zijn. Rob Tromp Carline Westen
9 Brief naar de gemeente betreffende inrichting Plantje Vlag Jan Maassen/ Ton Pennings Ja

Nieuwe brief

10 Overleg met Wijkraad Oosterhout i.v.m. vergaderdata Ton Pennings?  Voorstel voor volgend jaar
11 Lijst van verenigingen die gebruik maken van De Spil opstellen en doorsturen naar Léonie Jan Rikken Ja

Lijst komt met alle verenigingen

12 Navragen waarom van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor de locatie van de nieuwe basisschool Ton Pennings  Moet nog
13 Een brief naar de gemeente sturen om het verschuivende parkeerprobleem rondom Het Witte Huis aan te kaarten Ton Pennings  Actie bewoners
14 Voorstel naar Bert Velthuis voor betere locatie van nieuwe basisschool in De Stelt. Ton Pennings  Extra brief
15 Contact opnemen met de twee mogelijk nieuwe bestuursleden Ton Pennings Gedaan
16 Herinnering aan de infoavond en ophalen      informatie sturen naar de gemeente Ton Pennings
17 Brief Dorpensingel doormailen aan wijkraadbezoekers Saskia Mulder/Leonie Schuijt Gedaan

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.