Notulen Wijkraad 14-09-2017

Datum Locatie Aanvang Notulist
14-09-2017 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder

Aanwezig
Bestuur: Ton Pennings (voorzitter), Léonie Schuijt, Saskia Mulder (notulist)
Specifieke activiteiten: Rob Tromp (webmaster)
Werkgroepen: Charles Meijers (Ondernemersvereniging/Lents Draagvlak), Jan Maassen (Evenementen), Ben Schilder (Historische Tuin/Lentse Lucht),
Wijkprofessionals: Paul Reuling (Opbouwmedewerker Tandem/Sociaal Wijkteam), Carline Westen (Wijkregiseur Openbare ruimte), Ed van Dael (Wijkmanager Noord/Neerbosch Oost)
Genodigden: Renske Helmer-Englebert (Wethouder voor o.a. wijken, onderwijs, sport en vastgoed)
Bewoners: Joos Janssen, Patries Lessmann, Nico Weel, Anouk Wijnbergen, Gerjo Wijnbergen

Afwezig met bericht
Kees van Dun, Rein Koning, Henri Pollaerts, Bas van Riet, Pim Lammerinks, Xandra Cartens, Mathijs van Daal, Tonnie de Krosse (Penningmeester)

Agenda
01. Opening
02. Samenwerking met gemeente Nijmegen
03. Samenwerking in het kader van burgerparticipatie
04. Update meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties

05. Belangrijkste ingekomen stukken en mededelingen
06. Toekomstige invulling secretariaat van de wijkraad
07. Inventarisatie bij de aanwezigen van inhoudelijke onderwerpen voor de komende
wijkraadvergaderingen van 21.00 – 22.00 uur
08. Informatie uit de buurten
09. Voortgang Werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
10. Notulen en actielijsten d.d. 8 juni en 13 juli 2017
11. Rondvraag
12. Sluiting. (+/- 22.00 uur).

01. Opening

Ton Pennings heet iedereen welkom bij deze vergadering en heeft een speciaal welkom voor wethouder Renske Helmer-Englebert, wijkmanager Ed van Dael en wijkregisseur Carline Westen.
Er zijn geen toegevoegde agendapunten. De agenda wordt vastgesteld.
Er volgt een korte uitleg over de agenda van vandaag; agendapunten 1 t/m 4 is het gedeelte waar m.n. de samenwerking met de gemeente, wijkmanagement, wijkbeheer en opbouwwerk aan de orde komen.
Na de pauze komen de vaste agendapunten aan de orde.
In de komende vergaderingen zullen van 20.00 tot 21.00 uur de reguliere agendapunten de aandacht krijgen en zal na 21.00 uur een thema worden behandeld.

02. Samenwerking met gemeente Nijmegen

Er volgt, na een periode van afwezigheid, een hernieuwde kennismaking met vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen: Carline Westen, Ed van Dael en in het bijzonder wethouder Renske Helmer.
Carline Westen is al ruim vier jaar wijkregisseur van Nijmegen Noord en houdt zich bezig met het onderhoud en burgerinitiatieven in de openbare ruimte, zoals: wegen, parken, plantsoenen, verlichting etc. (groen en grijs). Ze is contactpersoon voor zowel bewoners als uitvoerders. Ze verbindt bewoners met elkaar en ondersteunt initiatieven in de openbare ruimte (bijv. meer groen in de buurt, toegankelijkheid etc.). Ook is zij de initiatiefnemer van de schouwen met burgers. Carline heeft voor kleine kortdurende projecten een eigen budget. Voor kleine herstelwerkzaamheden, bijvoorbeeld losliggende tegels, kan de burger de ‘bel-en-herstellijn’ rechtstreeks bellen of mailen.

Ed van Dael is de nieuwe wijkmanager voor Nijmegen Noord en voor Neerbosch Oost. Hij heeft al een lange staat van dienst als wijkmanager in andere Nijmeegse wijken en houdt zich m.n. bezig met de sociale kant: en leefbaarheid in de wijken. Hij heeft veel overleg met de Stip- coördinator, jongerenwerkers en opbouwwerkers. Tevens valt de economische kant (ondernemers) en (sociale) veiligheid onder zijn portefeuille. Ed kan buurt- en bewonersinitiatieven met subsidies ondersteunen. Hij heeft daarvoor een budget voor heel Nijmegen Noord. Voorbeelden hiervan zijn straatfeesten en andere initiatieven waar burgers elkaar kunnen ontmoeten. Op www.nijmegen.nl staan de criteria om subsidies aan te vragen. Grote en langdurige projecten moeten via een andere route aangevraagd worden. Ed geeft aan dat hij regelmatig overleg heeft met de vierhoek: Stip, Opbouwwerk, Sociaal Wijkteam en Wijkmanagement.

Renske Helmer-Englebert is wethouder van Nijmegen sinds 2014. Zij komt uit de zorg en welzijnssector. Haar portefeuille bestaat uit de aandachtgebieden Wijken, Onderwijs, Sport en Vastgoed. Haar doel is om een ‘thuisgevoel’ in de wijk en de stad te creëren. De gemeente heeft veel vastgoed-wijkaccommodaties in het bezit en beschikt nu over ongeveer 1000 panden.
Nijmegen is schooljaar 2017-2018 ‘Nationale onderwijsstad van het jaar’ met het thema: ‘Gelijke kansen’. Ook heeft Nijmegen een kinderraad. Vorig jaar mochten kinderen uit groep 6-7 projecten bedenken en verdedigen. Voor het beste project was €1000,- beschikbaar. De kinderen hebben hier veel van geleerd.

03. Samenwerking in het kader van burgerparticipatie

Renske: Participatie valt of staat met de communicatie tussen bewoners onderling en met de betrokken gemeentefunctionarissen. Het is van belang dat er voor initiatieven in eerste instantie draagvlak wordt gevonden. Voorheen vroeg men een omgevingsvergunning aan, waarna zienswijzen konden worden ingediend en burgers bezwaar konden maken. Bij de nieuwe participatiewetgeving is de eerst stap van burgers om draagvlak te vinden, waarna een concreet plan kan worden opgesteld en subsidie worden aangevraagd. Burgerinitiatieven kunnen zowel op straatniveau als op wijkniveau plaatsvinden. E.a. hangt af van actieve vrijwilligers en het aanboren van bestaande kennis bij de burgers zelf. Doelen, draagvlak en ideeën over uitvoering moeten geformuleerd worden. De initiatieven moeten concreet zijn, duidelijk en in tijd te overzien. Daarbij kan (afhankelijk van de vraag) de wijkmanager of wijkregisseur, opbouwwerk en/of Stip ondersteunen. Een voorbeeld is het Dorpsplein in de oude Lentse dorpskern: dat plein is in 2004 opgeknapt en er is daarom nu geen budget voor aanpassingen.
Léonie: Burgers vinden dat door de aanleg van een snelfietsroute en nieuwe parkeerplaatsen dit plein niet meer voldoet als ontmoetingsplek voor bewoners. Winkels, markt en kermis zijn verdwenen en de inrichting is onpraktisch en saai. Bovendien is de toegankelijkheid naar het plein zeer slecht. Ouderen kunnen moeilijk oversteken. Renske: Het is wel mogelijk om de toegankelijkheid (speerpunt) te verbeteren. Ook zou het plein aangepast kunnen worden door met de betrokkenen (bewoners en ondernemers, school, muziekvereniging, verzorgingshuis St. Jozef etc.) om de tafel te gaan zitten. Bij voldoende draagvlak zou er door het burgerinitiatief een beweeg- en ontmoetingsplek kunnen worden gerealiseerd met beperkte middelen. Léonie geeft aan dat je als burger de weg te weinig kent en dat het heel veel inzet vraagt.

Rol en verwachtingen van wijkraden
Renske: De wijkraad moet het stemgeluid, de ogen en oren van de wijk zijn. Het mag geen gesloten club zijn. Draagvlak en openheid zijn noodzakelijk. Als een wijkraad budget van de gemeente wil, dan moet de wijkraad een officieel bestuursorgaan zijn (stichting of vereniging) en boven individuele en eenzijdige buurtbelangen staan. Vraag: Hoe pak je het opbouwen van de wijkraad aan; hoe gaat dat in andere wijken? Renske: Dat gaat overal anders. Als er iets ingrijpends staat te gebeuren of gebeurt, dan vinden de wijkbewoners of buurtverenigingen elkaar meestal wel.
We willen samenwerken als wijkraad met de wijkprofessionals. Wat spreken we af?
Carline en Ed stellen voor om ieder om de drie maanden de wijkraadvergadering bij te wonen. Dat betekent bij 9 bijeenkomsten per jaar, dat er zes keer een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig is. Daarnaast zouden vertegenwoordigers van opbouwwerk, Stip, sociaal wijkteam en de wijkagent de vergaderingen regelmatig kunnen bezoeken. Indien gebeurtenissen of onderwerpen daarom vragen zou overleg met alle partijen moeten kunnen plaatsvinden.

04. Update meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties

Wijkregisseur:
– De resultaten/update van de schouw wordt morgen doorgemaild naar de deelnemers. De schouwlijst staat al op de website van de wijkraad. Terugkoppeling zal nog plaatsvinden.
– Rondom de Spiegelwaal zullen nog borden, boeien en zitplaatsen gerealiseerd worden.
Wijkmanagement:
– 8 oktober is het “wijkenfestival”. Hierbij komen veel wijkraden samen. Als je een (burger)initiatief hebt, laat het weten. Er zijn podia en kraampjes beschikbaar. Meer informatie op wijzijnnijmegen.nl/wijkenfestival
– Er is binnenkort een gesprek met Deelkring Lent over een nieuwe locatie.
– Er is binnenkort een gesprek met Patries Lessmann van Lentmark over samenwerking met Campanula.
Opbouwwerk:
– Het sociaal wijkteam/Stip deelt 20 september soep uit op de markt.
– Er speelt een theaterstuk in De Klif over werkdruk en stress.
– De eerste week van oktober is de “week van de opvoeding”. Hierbij wordt informatie verstrekt aan ouders over sociale media en zijn er budgettrainingen.
– de herfst-onderhoudsbeurt van het crossbaantje is op 5 oktober.
– Er ligt een verzoek voor een ouderensoos. Bij de Spil zijn meerdere verenigingen van ouderen actief. Misschien is het verstandig om aansluiting te vinden bij die groepen. Vitaal Lent is ook gericht op ouderen.

05. Belangrijkste ingekomen stukken en mededelingen (LS)

– De gezamenlijke kerken zouden graag een inloopcafé willen organiseren voor Lentenaren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, tips kunnen krijgen en kunnen worden verwezen. Contactpersoon is pastor Margreet Sanders. De voorkeur gaat naar een locatie in de nieuwbouwbuurt. Daarbij wordt gedacht aan Thermion. Ton vraagt zich af of een plek op/bij het Dorpsplein niet geschikter is, nu de Spil functies kwijt is geraakt door de uitbreiding voor sportaccommodatie voor scholen.
– 23 september is de opening van de kunstroute.
– 29 september is een inwijdingsfeest bij Woongemeenschap Eikpunt
– Skaeve Huse gaat door. Ressen wordt hierbij in de volgende fase van planontwikkeling betrokken.
– 17 september wordt de Beweegroute van Hatert geopend. (Voorbeeld voor St. Jozef?)
– Wandelpad aan de Turennesingel (Bekkersland-Laauwikstraat): het bestemmingsplan is gewijzigd en er ligt een olifantenpaadje. In mei 2017 is een brief uit naam van de wijkraad verstuurd naar wethouder Veldhuis; in reactie hierop heeft hij gezegd dat hij naar het terrein gaat kijken.
– Mathijs van Daal heeft te weinig tijd voor de functie van secretaris, maar zou misschien wel het onderdeel “Verkeer en ruimtelijke ordening” op zich willen nemen.
– Er is een infoavond geweest in Zijdewinde over de dijkverzwaring. Alleen omwonenden zijn geïnformeerd. Als wijkraad blijven we alert op mogelijke gevolgen van de dijkverzwaring op de verkeersdrukte en overlast voor de bewoners van Lent.

06. Toekomstige invulling secretariaat van de wijkraad

De vacature van secretaris is mogelijk ingevuld. Ton neemt met de betreffende persoon contact op.

07. Inventarisatie bij de aanwezigen van inhoudelijke onderwerpen voor de komende
wijkraadvergaderingen van 21.00 – 22.00 uur

Thema-onderwerpen
– Nieuwe wet omgevingsvergunning (volgende keer, actie Ton?)
– Ontwikkelingen rond Dorpensingel, Vossenpels Noord/Midden, De Stelt, Hof van Holland.
Begin juli was een bijeenkomst in de gemeenteraad waarbij een motie over de Dorpensingel is ingediend. De wethouder heeft aangegeven het door Ressen ontwikkelde alternatief (groener, 50-60 km/u i.p.v. 80 km/u) te willen onderzoeken. Voorlopig is het een geldkwestie. De motie is aangenomen, maar Groen Links stemde tegen. De samenwerking tussen bewoners van Ressen en Lent wordt gewaardeerd.
Vossenpels: De Dorpensingel is ook nodig voor de toekomstige ontsluiting van Vossenpels Noord/Midden en van het verkeer langs de plassen. Een integrale aanpak is volgens de wijkraad nodig. De ene ontwikkeling heeft invloed op de andere. Daar kun je niet omheen.
Vraag: zijn bewoners van Het Buske geïnformeerd over de inrichting van Vossenpels Noord/Midden?
Antwoord: Nee, ook Vrouwe Uda Singel en Ressen hebben geen uitnodiging gehad. De wijkraad vindt het belangrijk dat alle betrokkenen in de gelegenheid gesteld worden mee te denken.

08. Informatie uit de buurten

– De kermis op het Dorpsplein bestond dit jaar alleen uit botsauto’s en een oliebollenkraam.
– De Hoge Bongerd heeft een geluidsonderzoek aangevraagd; uitvoering na renovatie van de Waalbrug.
– Er is tevens een luchtvervuilingsonderzoek langs de Pr Mauritssingel aangevraagd.
– De barrière tussen Griftdijk Zuid/Mauritssingel is weg waardoor auto’s door de berm doorsteken.
– John Lennonstraat heeft parkeeroverlast door ouders die kinderen naar school brengen.

09. Voortgang Werkgroepen, klankbordgroepen en projecten

Er zijn geen mededelingen uit de werkgroepen “ruimtelijke ordening”, “sport en recreatie”, “onderwijs”, “evenementen” en “zorg en welzijn”.
Historische Tuin: 8 oktober zijn weer gratis fruitbomen op te halen bij co-bomen.

10. Notulen en actielijst Wijkraad d.d. 8 juni en 13 juli 2017 zijn goedgekeurd

Het logo van het briefpapier wordt overgenomen op de website

11. Rondvraag

Patries Lessmann: als iemand struiken over heeft, wil deze die dan doneren aan Lentmark?
Joos Janssen en Jan Maassen melden zich af voor de komende 2 vergaderingen.

12. Sluiting. (+/- 22.00 uur).

De volgende wijkvergadering is op 12 oktober. Aanvang 20.00 uur. Locatie: De Ster lokaal 1.46

 

 

Actielijst

NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Carline Westen Leonie Schuijt Vinger aan de pols houden Afdeling gemeente is ingelicht à loopt
2.1 Afspraken maken voor wijkschouw met Carline Westen Leonie Schuijt & Joos Janssen 17 juni van 10.00-12.00 akkoord
2.2

 

2.3

Schouwen

– Sluipverkeer Visveld / Rob Tromp

– Toegankelijkheid Spaanse Buurt? K. Wiskie

 

Schouw Beweeg- en Ontmoetingsroute

– Aanpassingen stoepen rond Dorpskern e.o. voor mensen met beperkingen.

Carline Westen

 

Carline Westen Leonie Schuijt

17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

10 mei

(aparte schouw)

Gebeurd

 

 

 

Gebeurd

Lijst blijven volgen

3 Plaats en opbouw informatie wijkraad Lent op Website van de Lentse Lucht Rob Tromp/ Rein Koning
4 Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel, VDR Ressen Lents Draagvlak  e.a.  Standpunt-bepaling op A4 à Ditte vragen
5.1

5.2

Brief gemeente over reconstructie Waalbrug

Gebruikersoverleg Rivierenpark

Joos Janssen / Ton Pennings / Leonie Schuijt  

 

8 mei

 ?

 

Gedaan

6 Contact opnemen met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel Ton Pennings  Blijft staan
7 Blauwe Zone Witte Huis Monitoren van uitslag van onderzoeken en de consequenties van parkeren in omgeving Carline Westen/ Charles Meijers/ Leonie Schuijt Ja. Vervolg actiestap 13
8 Navragen of deltavliegers boven woonwijk inbreuk op privacy zijn. Rob Tromp Carline Westen
9 Brief naar de gemeente betreffende inrichting Plantje Vlag Jan Maassen/ Ton Pennings Ja

Nieuwe brief

10 Overleg met Wijkraad Oosterhout i.v.m. vergaderdata Ton Pennings?  Voorstel voor volgend jaar
11 Lijst van verenigingen die gebruik maken van De Spil opstellen en doorsturen naar Léonie Jan Rikken Ja

Lijst komt met alle verenigingen

12 Navragen waarom van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor de locatie van de nieuwe basisschool Ton Pennings  Moet nog
13 Een brief naar de gemeente sturen om het verschuivende parkeerprobleem rondom Het Witte Huis aan te kaarten Ton Pennings  Actie bewoners
14 Voorstel naar Bert Velthuis voor betere locatie van nieuwe basisschool in De Stelt. Ton Pennings  Extra brief
15 Contact op nemen met de twee mogelijk nieuwe bestuursleden. Ton Pennings

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.