Notulen wijkraad vergadering 3-9-2015 van 20.00-22.00u in de Ster te Lent

De Ster voorzieningenhart Lent: vergaderzaal 1.46

Aanwezigen: Charles Meijer, Bert Velthuis, Nico Weel, Henri Pollaert, Henry Louves, Carline Westen, Erik van Ewijk,
Willy Edelijn, Riet Leferink Mientjes, Ben Schilder, Alphons Backx, Joos Jansen, Masoud Kamalizadeh, Fred Tank,
Markus Travaille, Andre Disselhorst, Bram Friesen, Leonie Schuijt, Ton Pennings, Patries Lessmann.
Afwezig met afmelding: Pim Lammerinks (wijkagent), Rob Tromp(webmaster), Dennis Greijn ( journalist
Gelderlander), Jan Maassen, Bram Lamberts (Stadslab Nijmegen).

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Ton geeft uitleg over de aangepaste agenda. De brief aan de gemeente verstuurd op 22 juni komt pas op 9 september ter tafel. In overleg binnen het bestuur en met de griffie gaat er op 27 augustus een email naar de fractievoorzitters met de mededeling dat er ‘n nieuwe datum gepland wordt en z.s.m. kenbaar gemaakt wordt.

2. Ingekomen stukken.
– Brief van de griffie dat de brief ontvangen is.
Zwemwaterprofiel. (staat op de website)
– Aankondiging 1 wijk 1 plan en de opstart van Vijftigvijftig.
– Notulen van de bijeenkomst over de statushouders van 30-6 en de huisvestingsvergunning.
– KNHM heeft folders en begeleidende brief gestuurd waarmee bewoners nieuwe plannen ter verbetering van hun wijk kunnen indienen en zo meedingen naar ‘n geld prijs in 2016.
– Verkeersborden doodlopende weg naar Veur-Lent: zijn inmiddels weggehaald.

3. Status rapportage lopende zaken:
Acties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Ton vermeld dat er ‘n gesprek plaats gevonden heeft op 12 juli tussen Bert Velthuis, Ton Pennings en Jan Maassen en dat er in dat gesprek naar voren kwam dat er alternatieven bespreekbaar zijn. Er werden geen beslissingen genomen en werd er even gedreigd met stappen naar de Raad van State. Er staat nu over 2 weken ‘n gesprek gepland tussen partijen en komt men hopelijk tot ’n recreatief wandelpad voor wandelaars, sporters en honden eigenaren. Dit als aanvulling aangegeven door Henri Pollaert.
Lentmark.
NVOB Cultuurfonds(eigenaar) heeft verlenging van de vergunning aangevraagd die voor max. 5 jaar
Verlengd kan worden. Binnenkort starten gesprekken met mogelijke ondernemers.
Mogelijk is 5 jaar te kort om investeringen er weer uit te krijgen.
Heeft men ideeën, meld ze aan bij de Wijkraad of rechtstreeks bij de NVOB.
Verondiepen in de Groene Oevers.
Wat gaat de gemeente nu doen?
Het document is eigenlijk geen zwemwater-profiel, maar een opsomming van maatregelen die getroffen zouden moeten worden om te komen tot mogelijk goedgekeurd zwemwater. Mag je wel verondiepen  (Waterschap) als je goed zwemwater wilt krijgen? Wordt de bagger ook getest. Het lijkt er op dat een en ander nog lang gaat duren. (er wordt gesproken over 2 jaar)
Het nieuwe filmhuis gaat ook aan het water voorzieningen neerleggen. Wachten zal moeilijk worden.
Ton heeft veel kanttekeningen gemaakt op het rapport:
Onderzoek naar de potentie van zwemwater door H2OKE Water en Gezondheid Advies en die sturen we naar de wijkmanager zodat de projectleider voorbereid is wanneer hij voor de volgende
wijkraad bijeenkomst wordt uitgenodigd om een en ander toe te lichten.

Bijeenkomst statushouders Citadel.
Over het algemeen is er sprake van ‘n positieve kijk op de komst van 100 jeugdige Eritreeërs. De enige kanttekening was de jonge meisjes die van en naar school langs de woonvoorziening fietsen.
Wel zijn er de vragen: Gaat het om 3 jaar zolang het gebouw nog bewoonbaar is of gaat het langer duren? Blijft het bij de eerste 100 of gaan zij na verhuizing vervangen worden door nieuwe mannen?
Het vluchtelingen probleem verandert, moet er niet meer en langer opgevangen worden. Het acute probleem van de vluchtelingen is niet hetzelfde als dat van deze statushouders die inmiddels al langere tijd in Nederland verblijven.
De gemeente heeft W4 benaderd, de 4 welzijnsorganisaties werkzaam in Nijmegen Noord.
Wendel van Hees van Tandem geeft uitleg over de samenwerking tussen gemeente en de instanties om voor goede begeleiding te zorgen. Ook inwoners van Lent kunnen daar terecht.
De omgeving denkt mee over aktiviteiten voor inburgering. Zo gaat het Citadelcollege sport activiteiten organiseren. ( het gaat om 2 groepen jongeren 1 groep in de school en 1 erbuiten)
Een initiatief van aktieve lentenaren heeft ’n welkom initiatief gestart “Welcome to the neigbourhood”, o.a. met het uitbrengen van een reisgids over Lent/ Nijmegen
Op de Oeversspelen zullen zij ’n stand bemannen om aandacht en invulling voor dit idee te verkrijgen. De Historische tuin bied aan dat er d.m.v. vrijwilligerswerk ervaring en kennis kan worden
opgedaan van het voormalig tuindersleven in Lent. Zouden ze als 100 mannen uit een ver land mee kunnen doen aan de 100ste vierdaagse in Nijmegen in 2016.
Erik van Ewijk geeft aan dat er op 23 september ’n bijeenkomst georganiseerd wordt voor alle betrokken partijen om ter plekke de woonvoorziening te bekijken hoe de veiligheidsaspecten zijn om het gebouw. Deelnemers aan de vergadering kunnen zich bij hem melden om deel te nemen.

Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker:
Ton vervangt Hotze die nog met vakantie is.
Masoud Kamalizadeh verteld over de verkeerssituatie op het Buske en de stappen die ze reeds richting gemeente gezet hebben. Op ’n aantal vragen wachten ze nog op antwoord. Het doel van deze gesprekken en de inhoud van de vragen gaan over snelheids-beperkende maatregelen op het BUSKE. Er wordt voorgesteld om binnen de werkgroep verkeer van de Wijkraad het probleem onder de aandacht te houden.
De problematiek en ontwikkelingen rond de busroute op de Frankrijkstraat wordt door Joos Janssen toegelicht.
Er is nog geen antwoord van mevrouw Tiemen waarmee in juni al ’n gesprek is geweest en waarvan ’n reactie/beslissing voor de 4daagse verwacht werd. De wijkraad heeft ’n mail gestuurd met de
vraag naar het antwoord.
Bewoners van de Frankrijkstraat gaan, ook al is er met borden aangegeven dat het ‘n 30km weg is buurtbewoners stickers verstrekken met het 30km bord.
Het verslag van de bijeenkomst Joos Janssen-Ton Pennings-Mevrouw Tiemen komt op de website.
Fietsprobleem stationsplein Lent en de fiets tunnel. De bewegwijzering is slecht en fietsers kruisen veel bovenlangs. Fietstunnel nodigt uit tot skateboarden en skaten. Beveiligings camera’s zijn toegezegd maar nog niet geplaatst.
Nog altijd zijn de stoplichten op de kruising Mauritssingel/ Vrouwe Uda singel niet goed afgesteld en ook te hoog geplaatst. Graag snel actie van de gemeente.
Men kan verkeersonveiligheden ook melden bij de Gelderlander, hoe meer meldingen, hopelijk eerder actie.
Een en ander zal ook bekeken worden tijdens de fietsroute georganiseerd voor bewoners, gemeente en wijkbeheer om knelpunten op te sporen en dan hopelijk z.s.m op te lossen.

Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap: Fred Tank.
Veel groen gaat verdwijnen. Er is ’n nieuwe vergunning verleend voor de Lentse Aarde, moestuinen complex aan Smidjesland. Er is veel belangstelling voor, zelfs ’n wachtlijst voor aspirant tuinders. Mogelijk ook nog ruimte voor moestuinen in Park Lingezegen.
Hoe zit het met de kas tegenover het pompstation? Er wordt af en toe wat georganiseerd. Er is vergunning afgegeven voor 5 jaar maar er is al bijna 3 jaar om. Jammer? Fred gaat contact opnemen met de organisatie SLAK, het kunstenaars initiatief die de gebruiker is.

4. Kern met Pit: stand van zaken. Leonie Schuijt:
Stadslab Nijmegen geeft aan niet aanwezig te kunnen zijn. Het is ’n buro in Nijmegen dat bewoners wil ondersteunen bij initiatieven ter verbetering van hun woonomgeving.
Mogelijk kunnen we ze ’n keer uitnodigen binnen de werkgroep kern met pit die schreeuwt om ’n leider.
Er wordt aan de gemeente gevraagd of zij kunnen zorgen voor het civiel technisch raming, zodat we bij benadering weten wat een en ander gaat kosten aan geld, tijd en inzet.
Het plan wordt aangepast en gaat dan naar Erik van Ewijk.

6. Notulen Wijkraad 4-6-2015.
De bus blijft stoppen voor Thermion aan de Edith Piaafstraat.
Spiegelbos moet Park Lingenzegen zijn.
Wandelpad begraafplaats komt er nog niet. Gemeente en GEM-Waalsprong in overleg met de beheerder over wat er allemaal nodig is ter verbetering van de omgeving van de begraafplaats. Het moet ’n parkachtige uitstraling krijgen.
Secretaris doet de aanpassingen op de website.

7. Rondvraag.
Patries: Nieuwe datum voor overleg met de gemeente over de vraag gesteld in de brief. Contact opnemen met de griffie.
Nico: Oosterhoutsedijk moeilijk per bus bereikbaar. Halte op de brug? Wijkraad stelt de vraag aan de verantwoordelijk instantie.
Wendel: Nieuw jongeren centrum in aanbouw. 18 jongeren denken mee in ontwerp inrichting en invulling. Ook enkele ouderen zijn inmiddels betrokken. Het zou gedragen moeten worden door oa de omwonenden.
Henri P.: Notulen: waarom aan het eind van de vergadering. Belangrijke items krijgen als eerste de aandacht en tijd. Vanaf heden worden ze naar alle deelnemers van de vergadering gemaild en kan men reageren naar de secretaris. Na aanpassingen gaat hij op de site.
Carline: Inmiddels zijn er 25 deelnemers voor Vijftig vijftig en er stromen nog aanmeldingen binnen.
Riet Leferink: meld als oud Lentenaar en betrokken geweest bij de politiek in Elst voor de annexatie van Lent en ook nog deelgenoot van het bestuur wijkraad Lent, ziet nu enthousiaste deelnemers aan deze wijkraad vergadering. Ze komt eigenlijk voor Hof van Holland, wanneer komt er weer ’n bijeenkomst? In november volgens Bert Velthuis.
Masoud Kamalizadeh: ervaart het collectief gevoel in Lent.
Bert Velthuis: de inwoners van Lent zullen de eerste bezoekers zijn van het cinemapark.

8. Sluiting.
Het was ’n goede start op ’n centrale plek met gemotiveerde mensen die Lent ’n warm hart toedragen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.