Notulen wijkraad vergadering 7-4-2016

Notulen wijkraad vergadering 7-4-2016:

Aanwezigen:
Tonnie de Krosse, Inge van den Hoogen ( wijkmanagement Nijmegen Noord), Gerd Scheers, Saskia Mulder, Charles Meijer, Robert Bakker, Fred van den Berg, Henk Aalbers, Eduard Gruth, Marian Wassenaar, Paul Reuling, Rob Tromp, Wim Rikken, Nico Weel, Leonie Schuijt, Jan Maassen, Ton Pennings, Joos Janssen, Tim Schoonhoven, Xandra Cartens, Rob Stoof, Patries Lessmann.

Genodigden vanuit de gemeente Nijmegen:

Statushouders: Sjon Debie (projectleider) Niels van Liesum ( stagiair). Wandelpad Turennesingel: Eugene Leijenaar (projectleider openbare ruimte). Maria Buur ( projectleider mobiliteit)

Afwezig met afmelding:
Hotze Bleeker, Ben Schilder.

1 Opening door de voorzitter Ton Pennings.

Ingekomen stukken;
– Fred Tank trekt zich vanwege prive omstandigheden terug uit de wijkraad. De functie van
penningmeester is daarom vacant. De penningmeester is ’n volwaardig lid van het bestuur.
Geinteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter.
– De problematiek van de busroute van de Frankrijkstraat is opgelost. Door samenwerking
van alle partijen is er een voor iedereen aanvaardbare compromis gekomen.
-De rekenkamer heeft gereageerd op ’n brief van Ton Pennings waarin hij vraagt naar de
mogelijkheden van onderzoeken die zij kunnen verrichten. Gezien het onderzoek wat
Lingenwaard heeft laten doen naar de betekenis van wijkraden t.a.v. de adviserende rol die
zij kunnen vervullen naar de gemeenten. Hierop hebben zij gereageerd en hebben ’n notitie
gestuurd waarin beschreven staat wat hun functie inhoud is, ’n artikel over uitgevoerde rapporten, en ’n overzicht van het onderzoeksplan 2016-2017. (Inzage via secretariaat) De Rekenkamer )is niet alleen bezig met cijfertjes maar doet juist onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
– Reactie op de oproep in de Lentse Lucht waarin gevraagd wordt of bewonersgroepen zich willen melden bij de wijkraad zodat zij bekend zijn en wat hun voorgenomen aktiviteiten zijn.
– De wijkraad is er voor iedereen.
2 meldingen: Petra Willems gaat op nationale burendag ’n straatfeest organiseren in de
Pink Floyd straat.
Wim Rikken vraagt zich af of openbaar maken van aktiviteiten niet
noodzaakt tot het aanvragen van vergunningen bij de gemeente.
Antwoord is: op de site van de gemeente staat onder de digitale balie,welke vergunningen nodig zijn. Wel moet er melding gemaakt worden en dit wordt dan doorgesluisd naar de politie zodat ook zij op de hoogte zijn. Ook bij de Stip kan men terecht met dit soort vragen. Men kan per jaar 6 kinderspeeldagen organiseren en daarvoor max. €250,- krijgen voor middelen buiten eten en drinken. Het moet de verbinding in de straat/wijkdeel bevorderen. Subsidies 8 weken van te voren aanvragen bij Debby Melsen, gemeente Nijmegen. De gemeente beschikt over ’n pipowagen . Gratis aan te vragen via wijkmanagement@nijmegen.nl .
– Stads en wijkmonitor is ter inzage op http/svm.nijmegen.nl.

2 Genodigden van de gemeente Nijmegen:

Eugene Leijenaar: vertelt over ‘n 3 tal plannen over de inrichting van openbare ruimte in de wijk Plantjevlag. Ideeen zijn door de bewoners aangedragen en doorgestuurd ter beoordeling. Onderdeel is ook het Struinpad langs de singel die loopt langs de Turennesingel. Wanneer alle plannen goedgekeurd zijn, ook door het Waterschap die verantwoordelijk is voor het onderhoud langs de oevers, komt er ’n totaalplan wat in zijn geheel word gepresenteerd op ’n informatie avond. Het Struinpad wat in de plaats komt van het wandelpad, zowel ten zuiden als ten noorden van de Laauwikstraat, zal hooguit 1m breed zijn en niet zoals begin februari is toegezegd door de gemeente, 1.50m. Er is geen inzage mogelijk in de voorlopige plannen. Men hoopt voor de bouwvak vakantie te starten en het pad klaar te hebben voor de winter van 2016. Er is veel kritiek van de bewonersgroep Equivalent. De voorzitter stelt voor om met de omwonenden en de wijkraad te komen tot een mening en die in te dienen als protest. Wat vooral steekt is dat de plannen wel worden voorgelegd aan een andere overheid (het waterschap) maar dat overleg met direct betrokkenen en aanwonenden niet heeft plaatsgevonden.

Sjon Debie: wil 3 punten bespreken over de komst van statushouders/ asielzoeker in Lent.
1. Wat zijn de ervaringen nu zo’n half jaar lang er jonge Eritreese statushouders in de voormalige studentenwoningen aan de Griftdijk wonen. Op dit moment is de locatie vol. Er komen geen reacties. Ton verwoordt dat de Lentse bevolking zich ingezet heeft met allerlei aktiviteiten om de bewoners welkom te heten. Ook is het zeer vroegtijdig informeren door de gemeente een goede zet geweest. Tim Lucassen stelt vragen over het tegemoetkomen in de contributie kosten voor deze jongens bij DVOL. Inge van den Hoogen geeft aan dat het lastig is om deze mensen als het ware voor te trekken. In bijv het Willemskwartier kun je niet rekenen op draagvlak als je asielzoekers tegemoetkomt maar allochtone alleenstaande moeders met kinderen die willen sporten niet. Wel wordt geopperd dat het zou kunnen gelden als ’n welkom voor de statushouders die hier maar een jaar verblijven. Statushouders 18-20 jaar hebben €50 leefgeld , vanaf 21 jaar iets meer.
2. Het vluchtelingenprobleem oplossen d.m.v. ’n grootschalige opvang zoals Heumensoord gaat niet meer plaatsvinden. De gemeente heeft dit eenmalig gefaciliteerd maar het COA is verantwoordelijk. De laatste bewoners vertrekken begin mei. Wel heeft de gemeente onlangs besloten ’n opvang voor 500 vluchtelingen te faciliteren in het oude belastingkantoor in het centrum. Begin september zullen de eerste vluchtelingen zich kunnen huisvesten.
3. De gemeente heeft besloten permanente huisvesting te creëren voor statushouders. Dit zal gebeuren in prefab woningen die geplaatst gaan worden op ongebruikte percelen/grasvelden, die ook in Lent beschikbaar zijn. Op 13 april komt dit voorstel ter beoordeling in de raad en Sjon zal daarna in de volgende wijkraad vergadering uitleg daarover geven.
4. De gemeente gaat met dit plan nog ’n huisvestingsprobleem aanpakken nl. kwetsbare burgers waaronder jongeren huisvesten. Ook gaat men in gesprek met woning cooperaties om hen te vragen woningen aan deze groepen te verhuren.
5. Zodra er meer informatie is over de voorgenomen Skaeve Huse dan zal Sjon de wijkraad informeren.

Maria Buur: Om de verkeersoverlast in de spits op de Heijendaalse weg richting universiteit en Radboudziekenhuis aan te pakken gaat de gemeente zoeken naar oplossingen zoals bij werkgevers en scholen bespreken wat te doen aan aanvangstijden. Maria verwijst naar het SLIM-plan dat enige jaren geleden positieve resultaten had voor de doorstroom tijdens de spits op de Waalbrug. Ook heeft men geinventariseerd dat er dagelijks tussen de 200-300 inwoners van Nijmegen Noord die route gebruiken. Om ’n helder beeld te krijgen en ideeen vanuit de bewoners om dit probleem aan te pakken, stelt Maria voor de website/facebook/Lentse Lucht te gebruiken . De gemeente heeft ’n geldpotje om leuke ideeen te belonen in de wijk. Vraag is wordt Lingewaard ook mee genomen in dit onderzoek. Werkgroep verkeer wordt aanspreekpunt voor de gemeente en er kan in het juni nummer van de Lentse Lucht ’n stukje gezet worden. Op de website van de Lentse Lucht kan meteen informatie worden geplaatst.

3 Statusrapportage lopende zaken:

Werkgroep evenementen:

Jan Maassen: Op 18 april is er weer overleg over de Vierdaagse en zal ook de GIRO ter sprake komen. Nieuwe ontwikkelingen zet hij op de website.

Werkgroep verkeer:

Hotze is nog ziek en Joos Janssen neemt hem tijdelijk waar. Advies inrichting Frankrijkstraat van Veilig Verkeer Nederland wordt integraal aangenomen. Het heeft heel wat inzet gekost. Dank aan Joos Janssen die hierin ’n grote rol vervult heeft samen met de hele verkeersgroep Dank ook voor de politieke fracties die de verkeersgroep hebben ondersteund.

T.a.v. de Dorpensingel is de gemeente voornemens om allerlei tussen oplossingen uit te voeren en die te bespreken met kleine delen van de bewoners van Lent en Lingewaard. Vele partijen die actief zijn in Lent op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening verbazen zich hier over en zijn unaniem van mening dat de Dorpensingel er moet komen zoals beslist in 2011. Om kracht bij te zetten is ’n manifest (website wijkraad) gestuurd naar de gemeente en ondertekend door al deze belangengroepen. Na het convenant in 2013 tussen Lingewaard en Nijmegen is er niets meer door gemeente en provincie ondernomen op dit besluit.

Er is veel verdeeldheid onder de raadsleden en D66 gaat ’n motie indienen. Wat is daarvan de inhoud?

Wat wil de omgeving, hoe staat men er in. Is men tegen de Dorpensingel? Over de Ressense variant is nog veel onduidelijk. Lingewaard schijnt overeen gekomen te zijn met de provincie?

Het allerbelangrijkste is dat er minder verkeer door Lent rijdt. Werkgroep Verkeer van de wijkraad en Draagvlak pakken dit op.

Werkgroep Recreatie Natuur en Landschap:

Fred Tank stopt als bestuurslid, dank aan Fred voor zijn inzet als penningmeester en portefeuillehouder van deze onderwerpen. Deze taak wacht op ’n nieuw enthousiast persoon die dit op wil pakken.

Werkgroep jongeren:

Men is enthousiast opgestart met de verwezenlijking van het crossbaantje. Zo’n 15 kinderen en 8 volwassenen houden zich hiermee bezig. De locatie is naast de JOP aan het Notenlaantje. Met name de kinderen zijn zeer goed instaat om samen te werken en te denken in dit project. TOP.

4 Meldingen vanuit de gemeente:

Inge van de Hoogen wijkmanagement.
-Vanuit 50/50 wordt ’n werkgroep samengesteld die zich gaat bezighouden met de Toekomst van Lent. De eerste bijeenkomst is 21 april en men kan zich daarvoor opgeven.
-Ontmoet jong en oud. Leonie is samen met Carline en Paul betrokken bij deze werkgroep. Zij komen regelmatig bij elkaar en werken aan leuke ideeen.
-Op 25 april gaat Carline Westen fietsen door Lent om te kijken waar er verticaal groen kan worden aangebracht. Opgeven bij Carline als je wilt meefietsen/denken.
-De teamleider van het sociaal wijkteam gaat in overleg met Jan Linders over zijn oude winkel om daarvan ’n ontmoetingsplek te maken voor ouderen in Lent.
-Terugkoppeling 50/50 was dat zinvol voor de wijkraad? Er is ’n bijeenkomst geweest met de deelnemers kort nadat het onderzoek is afgerond. Er waren weinig deelnemers en men vraagt zich af of nogmaals zo’n bijeenkomst zinvol is.

Aktiepunt; men is voornemens de paaltjes bij de Pavialaan/Visveldsestraat weg te halen. Kan de weg naast de oude JOP aldaar gesloten worden om sluipverkeer te mijden? Op de Notenlaan wordt veel door bouwers en bewoners nu de woningen opgeleverd gaan worden. Bij overlast en kleine problemen, rechtstreeks aan de wijkbeheerder Carline Westen mailen of bellen met de Bel en Herstellijn Niet te lang laten oplopen.

5 Meldingen vanuit Sociaal wijkteam:

Paul Reuling
Paul meldt dat hij vanuit het sociaal wijkteam updates kan geven, maar dat voor de STIP de coördinator daarvan uitgenodigd kan worden om daarover iets te vertellen.
Het sociaal wijkteam heeft in samenwerking met Tandem/ gemeente/ STIP/ een lijst samengesteld waarop ongeveer 25 onderwerpen geplaatst zijn die mogelijk belangrijk zijn voor stadsdeel NoordGraag zou het SWT toetsen bij de bewoners of dit de juiste onderwerpen zijn; zoals eenzaamheid, ontmoeten, opvoedingsondersteuning, bewoners als PARTNER in de wijk.

6 Notulen:
4-2-2016 goedgekeurd 3-3-2016 wijziging/ aanvulling wordt ingevoerd. Dank aan allen die hun bijdragen geleverd hebben.

7.Rondvraag:

Ton Pennings; er is in samenwerking met de Zonnebloem ’n reanimatiecursus gepland op 18 en 25 mei. De kosten zijn € 25,00. Tevens wordt het gebruik van de AED uitgelegd. Het is verstandig om deze cursus jaarlijks te doen.

Jan Maassen; worden tijdelijke vergunningen uitgegeven door het Waterschap ook opgeslagen.

Leonie Schuijt; heeft het Platvorm Waalsprong als toehoorder bezocht. Vind 1xper kwartaal overleg met het adviesorgaan zinvol. T.a.v. de inrichting Prins Mauritssingel wil ze Erwin Olsheim benaderen om omwonenden en partijen uit te nodigen.

Nico Weel; spreekt zijn zorg uit over de uitvoering plan Turennesingel en wenst dat men er meer bovenop gaat zitten anders loopt het fout.

Fred van de Berg; spreekt zijn waardering uit en meld vaker deel te nemen aan de wijkraadvergaderingen.

Hans Aalbers; meldt het welkom pakket van de gemeente Nijmegen gemist te hebben bij zijn terugkeer naar Nijmegen.

Xandra… wil met ons delen dat uit landelijk onderzoek blijkt dat BUURTGEMEENSCHAP de belangrijkste bijdrage is aan woongenot.

Tim Schoonhoven; kwam later binnen en stelt zich nog even voor. Hij is praktijkontwikkelaar en aan het opbouwwerk toegevoegd om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn en die te implementeren. Hij zal zich aan de zijlijn opstellen.

Ton meldt nog dat er ’n groep van 10/20 studenten vanuit de HAN komen die onderzoek gaan doen naar de leefbaarheid. Zij gaan adhoc vragen stellen aan mensen die ze tegenkomen. Koppelen de bevindingen terug op de eerstvolgende wijkraadvergadering. Ton geeft de gegevens door aan Paul om dit aan zijn onderzoek te koppelen.

Sluiting met dank aan de deelnemers en de grote aanwezigheid van de bewonersgroep Equivalent.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.