Notulen wijkraad vergadering 7-5-2015 in de Dorpsschuur te Lent

Aanwezigen: Jan Maassen, Charles Meijers, Leonie Schuit, Rob Tromp, Nico Weel, Pim Lammerinks, Ton Weemen, Maikel Wijnhoven, Markus Travaille, Tonnie de Krosse, Fred Tank, Ton Pennings, Joos Janssen, Patries Lessmann,
Afwezig;  Carline Westen  (met afmelding).

1. Welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Statusrapportage lopende zaken:
Verkeerssituatie Lent: de werkgroep gaat contact leggen met de bestaande groep “Lents draagvlak” om kennis en informatie uit te wisselen en tot samenwerking te komen. Dan gaat men eerst de doelstelling van de werkgroep vast stellen en daarna de prioriteitenlijst samenstellen. Men denkt niet alleen aan nu, maar wil ook aan  ’n toekomst visie t.a.v. het verkeer en verkeersgebruik in Lent/Nijmegen Noord.
Er wordt gesproken over de aansluiting dorpensingel Mauritssingel en de “Knip” in de Vossenpels. Hier ontstaat veel vertraging door gehakketak gemeente Nijmegen en Bemmel. Nico Weel stelt voor eerst aanleggen en dan de problemen oplossen die er ontstaan. Nu lijkt het ’n geld kwestie te worden.

Lentmark: Misschien goed om ’n brief naar de gemeente te sturen hoe de zaken er voor staan.

Wandelpad/hondenlosloopgebied Turennesingel: Jan heeft ’n brief ontvangen die op de website gaat. Jan zal samen met Ton Pennings  (voorz wijkraad)
’n antwoord sturen naar de gemeente. Krijgt van de volledige wijkraad toestemming. Er zal ook contact opgenomen worden met de waterschappen, want de singels vallen onder hun beheer. Voor de aanwonenden liep hun grondgebied tot aan het wandelpad. Dat hebben ze betaald. De gemeente geeft deze grond graag in bruikleen aan omwonenden om van het onderhoud af te zijn.

Groene oevers: Er zou ’n Zwemwaterprofiel gemaakt worden gemaakt, maar wegens prive omstandigheden wordt dit opgeschoven. Belangrijk is om ’n nulmeting te doen van het zwemwater op dit moment.. Er zal ’n brief uit gaan naar de gemeente om vervanging van de tester te vinden. Susan Agterbosch zal benaderd worden. Verder wordt gemeld dat het eertijdse Zwarte Gat is schoongemaakt, doorlekken van vuil zou niet kunnen.  Pim Lammerinks (wijkagent) heeft met Boskalis gesproken over de slechte beveiliging van het gebied. Er zal nadrukkelijk op verbod betreding van het terrein gefocust moeten worden. Boskalis denkt aan flyers, stuk in de Lentse Lucht. Mogelijk scholen benaderen om ook aan kinderen het gevaar uit te leggen. Pim heeft aangegeven dat hij ook Boskalis zal vragen contact te leggen met de Wijkraad hierover. De zuiger gaat er pas in 2017 uit. Terwijl de woningbouw alsmaar doorgaat en  er geadverteerd wordt met zwemmen achter uw tuin. Is de plas nog lang niet veilig en klaar. Hierdoor ontstaat veel verwarring.

Hof van Holland:
Het was ’n goede bijeenkomst. Historische tuin en boomgaarden incl. het Fort behouden als “natuurlijk erfgoed” als groen middelpunt in het gebied. Er is ’n brief uit gegaan naar de historische tuin om aan te geven dat wij als Wijkraad het belang zien van het behoud en hen daarin willen steunen.

Wat verwacht de gemeente van de Wijkraad:
Ton opent met de stelling: Worden we serieus genomen.
Discussie die ontstaat gaat over wat is de waarde van de Wijkraad.
Lijn wijkraad—bewoners is heel belangrijk.
Lijn wijkraad—gemeente  is niet helder.
Er wordt unaniem besloten de gemeente uit te nodigen voor de eerste vergadering in september het nieuwe seizoen.
’n Concept brief wordt de volgende vergadering besproken.

Rondvraag:
Tonnie de Krosse brengt in dat het kruispunt Laauwikstraat /Schoolstraat zeer onveilig is maar kruispunt Laauwikstraat/Visveldsestraat zo mogelijk nog gevaarlijker. ’n Zeer onduidelijke verkeerssituatie.
Op de kruispunten op de Vrouwe Udasingel is zeer slecht zicht. Er wordt niet goed gemaaid rond de bomen op de hoeken.

Sluiting.

Ingezonden info van Carline Westen:
Reclame uitingen rotondes aanbesteding aan Rotonde Specialist.
Info over uiterlijk en maatvoering te verkrijgen bij de secr. Wijkraad.
Parkeerdrukte Groot Brittaniestraat: uitgezet bij Mobiliteit en GEM.
OV oplaadpunt: vraag ligt bij de provincie. Mogelijk de aanbesteding niet afwachten en gewoon ’n aanvraag indienen.
Lentmark: nog geen terugkoppeling van het NOVB Cultuurfonds.

(heeft u problemen met printen maak er dan eerst een PDF van en print deze uit)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.