Notulen Wijkraadvergadering 04-02-2016 van 20.00-22.00u De Ster te Lent

Notulen van de openbare vergadering Wijkraad Lent

Datum : 04-02-2016
Tijd : 20.00-22.00 uur
Plaats : De Ster Voorzieningenhart Lent, vergaderzaal 1.46
Notulen : Léonie Schuijt-Overgoor

Aanwezigen
Wijkraadbestuur:
Ton Pennings (voorzitter/werkgroep ruimtelijke ordening), Fred Tank (penningmeester/werkgroep cultuur, recreatie en landschap), Léonie Schuijt (werkgroep ruimtelijke ordening/redactielid Lentse Lucht), Hotze Bleeker (werkgroep verkeer en werkgroep jongeren);
Wijkprofessionals:
Carline Westen (wijkbeheerder), Inge van den Hoogen (wijkmanager jongeren en projecten),
Paul Reuling (Sociaal wijkteam en Tandem);
Wijkbewoners en wijkbetrokkenen:
Rob Tromp (website), Nico Weel, André Disselhorst, Jan Maasen, Ben Schilder (Historische Tuin en wijkblad Lentse Lucht), Charles Meijers (Lents Draagvlak en ondernemersvereniging Platform Waalsprong);
Provinciale Staten
Fredrik Peters, Statenlid VVD Provincie Gelderland;

Afwezig
Patries Lessmann (secretaresse wijkraadbestuur), Eric van Ewijk (wijkmanager), Joos Janssen (commissie verkeer), Pim Lammerinks (wijkagent).

1. Opening/welkom/rondje voorstellen
Ton Pennings opent de vergadering met een extra woord van welkom aan de heer Fredrik Peters van Provinciale Staten Gelderland. Fredrik is aanwezig i.v.m. de ontwikkelingen rond de Dorpensingel (zie agendapunt 3).
Wegens onverwachte afwezigheid van de secretaris, zal Léonie Schuijt notuleren.

2. Ingekomen stukken
Financiële verantwoording 2015 en Begroting 2016
Toelichting door Fred Tank. Er is opnieuw een nieuwjaarsbijeenkomst begroot. Dat zal een goede traditie worden. Er was een gezellige, informele, verbindende sfeer. Voor 2016 is er geen subsidie van de Gemeente vastgesteld/ontvangen. Gelukkig is er nog een positief saldo van voorgaand jaar. Actie voor subsidie zal nog worden ondernomen, er zijn ook subsidies mogelijk voor activiteiten van buurtverenigingen. De stukken worden vastgesteld, met dank aan Fred.
Gelderlander: Rob Jaspers wordt de nieuwe redacteur voor Lent en zal de wijkraad-vergaderingen bijwonen.

Andere binnengekomen stukken zullen volgende keer door de secretaris worden gepresenteerd.

3. Grip op de Knip (Dorpensingel/verkeersontsluiting Lent)
De gemeentelijke infoavond in de Citadel over verkeersstromen in West met een Knip in de Noordelijke of Zuidelijke Griftdijk gaf nogal wat beroering. Er waren 250 bewoners aanwezig.
Het leek of de bewoners weinig te kiezen hadden. Een Knip moest er komen, vragen waren al geprogrammeerd, alleen de plek van een Knip werd ter discussie gesteld.
Tijdens de infoavond werden door bewoners wel alternatieven aangedragen om het vrachtverkeer en ander sluipverkeer tegen te gaan. Er was veel weerstand tegen een noordelijke knip en er waren zorgen om de verkeersdoorstroming bij een zuidelijke knip. Bewoners kwamen met goede alternatieven. De wijkraad betreurt het dat een integraal plan op deze manier in delen wordt geknipt. Het besluit voor verkeersmaatregelen aan de oostzijde van de Mauritssingel heeft immers invloed op de aanpak aan de westkant. Een integrale aanpak blijft nodig, omdat de verkeerstromen op de Griftdijk niet alleen uit de richting Oosterhout en Overbetuwe komen maar ook uit Arnhem, Bemmel en Ressen. Daarnaast zal het herstel van de oude Waalbrug volgend jaar voor verkeersstagnatie zorgen op de Mauritssingel. Vrachtverkeer gaat nu al over de Griftdijk. De Wijkraad hoopt dat de Gemeente Lingewaard en de Provincie snel over de brug komen, want tijdelijke maatregelen en alternatieven zijn slechts doekjes voor het bloeden. Ook CineMec gaat er vanuit dat er een Dorpensingel komt. Daarop is hun besluit om zich bij de Ovatonde te vestigen, gebaseerd.
Fredrik Peters zal als Statenlid van de Provincie alles doen wat in zijn vermogen ligt, om de Dorpensingel, zoals vastgelegd door de gemeenteraad (besluit 2011), met spoed op de provinciale agenda te zetten, prioriteit te geven, geld vrij te maken en het plan op te nemen in het lopende investeringsplan en komende voorjaarsnota. Daarbij zal met projecten geschoven moeten worden. Burgerlijke hulp is daarbij nodig, in samenwerking met Lingewaard en CineMec. Het overstijgende regionale karakter is van groot belang. Namens de Wijkraad en alle andere betrokken partijen zal een brief naar B&W van gemeente Nijmegen uitgaan, om de problematiek van de huidige aanpak met al zijn gevolgen aan de orde te stellen. Ook zal de Wijkraad de publiciteit zoeken.

4. Status lopende zaken en werkgroepen
a. Wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied (Ton Pennings/Jan Maasen)
Het uitgewerkte voorstel m.b.t. het herstel van het wandelpad dat in januari 2016 zou komen, is nog niet binnen. Volgens de bestemmingsplannen is aan beide kanten langs het talud een pad gepland. Daar is niet iedereen die aan de rechterkant van het pad woont gelukkig mee. We houden de vinger aan de pols. De wijkraad wil graag dat de wethouder zich aan zijn beloftes houdt. Jan zal e.a. monitoren. Carline zal ook navraag doen.
b. Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker/Joos Jansen
Ontwikkelingen rondom bushalte Frankrijkstraat. Men is heel dicht bij een oplossing. Er is door meerdere partijen met respect water bij de wijn gedaan. Informatie volgt later.
c. Werkgroep Recreatie, Cultuur en Landschap: Fred Tank
De samenwerking met Co-bomen, de Lentse Aarde en Imkerij Bloem is op gang gekomen in het kader van “Geef Noord de Ruimte”. Er is behoefte aan meer vrijwilligers. 5 februari is er een afspraak met de wethouder Veldhuis, fractieleden SP en Groen Links om het landschap beter te leren kennen. Misschien is aansluiting met de werkgroep die uit 50/50 is ontstaan ook zinvol. De ruimtelijke plannen van de gemeente geven raakvlakken voor samenwerking.
De Historische Tuin moet een gedeelte van de activiteiten verplaatsen vanwege de ruimtelijke plannen. Men hoopt hetzelfde aantal m2 te behouden. De angst bestaat dat de bomen uit de boomgaard, die pas zijn verpoot, verplaatsing niet meer overleven.
d. Werkgroep Ruimtelijke ordening: Ton Pennings/Léonie Schuijt.
Gast: Frederik Peters Statenlid Provincie Gelderland.
Hof van Holland
Er is een duidelijke woonvisie waarbij geluisterd is naar de bewoners. Er is een wisselende bouw gepland voor meerdere leefvormen en inkomens. De plannen zijn nog niet geheel uitgewerkt. Er is nog wel meer aandacht nodig voor sociale woningbouw. Ook de winkelvoorzieningen zijn nog onvoldoende doordacht. Infoavonden volgen nog.
e. Werkgroep jongeren- en ouderen activiteiten: Hotze Bleeker/Léonie Schuijt
f. Beweegtuin: St. Jozef, Fysiotherapie Thermion, studenten van de Han en Léonie denken op 14 maart na over de mogelijkheden van een beweegtuin om en nabij het Dorpsplein. Inge geeft aan dat er subsidiemogelijkheden zijn.
Kermis: Er is contact met de gemeente. Het parkeerterrein bij Jan Linders wekt weerstand bij Jan Linders en ook bij aanwonenden. Er wordt gezocht naar alternatieven, die voor alle partijen acceptabel zijn. Mogelijkheden voor de kermis zijn:
1. De kermis tegelijk plannen met de Oeverspelen op Veur Lent,
2. het terrein direct achter het station Lent bij het Groentje en
3. tijdelijke plek bij het Notenlaantje.
Er is afgesproken dat de gemeente en de kermisexploitanten e.a. nu zelf deze mogelijkheden gaan uitzoeken. We hopen meer te horen.

5. Samenwerking Wijkraad met werkgroepen en belangengroepen uit Lent
Er zijn van oudsher allerlei belangen- en werkgroepen in Lent actief die dienen als draagvlak/ platform. Ook door 50/50 ontstaan er nieuwe werkgroepen.
Ton: “Het zou een mooie doelstelling van de wijkraad kunnen zijn om al deze werkgroepen ook in de wijkraad vertegenwoordigd te zien en om zo tot een efficiënte samenwerking te komen en om elkaar te ondersteunen”. De structuur van het Wijkraadbestuur zou daarbij aangepast kunnen worden. Onderwerpen moeten wel het algemeen belang van de burgers en het belang voor de ontwikkeling van Lent dienen. Zo kunnen we gezamenlijke standpunten innemen m.b.t. bestemmingsplannen en gezamenlijk de politiek beïnvloeden. De werkgroepen functioneren dan als autonome clusters. Bijvoorbeeld 1 x per kwartaal zou dan in de wijkraad verslag uitgebracht kunnen worden over de stand van zaken en kunnen we bespreken of we samen op een lijn zitten en elkaar kunnen versterken. Ideeën starten dan vanuit de bevolking, waarna de wijkraad ondersteunt en meedenkt.
Tip van Paul: “Neem eens contact op met andere wijkraden, hoe die dat organiseren”.
We kunnen daar volgende keer verder over brainstormen.

6. Wijkbeheer, wijkmanagement en wijkopbouw
50/50: Carline Westen: Tijdens de plenaire bijeenkomst op 1 februari was het doel om vijf werkgroepen samen te stellen. Jammer genoeg was de opkomst laag (6 mensen). Er zijn nu 3 werkgroepen actief. De informatieavond over de toekomst en identiteit van Lent zal later georganiseerd worden.
Bij 50/50 en ook tijdens de schouw kwamen de verzoeken binnen om Lent aantrekkelijker te maken door meer (verticaal en onderhoudsvriendelijk) groen te plaatsen. Er is een werkgroep opgericht en er zijn plannen.
Wijkaanpak-plan: Graag informatie over buurtverenigingen om in het aanpakplan onder te brengen. Informatie sturen naar Inge van den Hoogen.
Het Jeugdhonk: Paul Reuling en Hotze Bleeker: “Het jeugdhonk is geopend. Er was veel belangstelling. De jeugd gedroeg zich echt als gastheer/dame. De ruimte kan nog verhuurd worden op de tijden dat er geen jongeren zijn.
Crossbaan: Paul roept de betrokkenen bij elkaar. Léonie en Inge zullen ook aanwezig zijn.

7. Notulen Wijkraad 3-12-2015.
Vastgesteld. Geen op en aanmerkingen. Dank aan Léonie.

8. Rondvraag
Hondenpoepbakken (Jan Maasen)
In december zijn er een aantal risicobakken i.v.m. Oud en Nieuw weggehaald. Niet alle bakken zijn teruggehangen. Carline zal dit doorgeven aan betrokken afdeling. Met dit soort problemen kan iedereen rechtstreeks contact opnemen met de Be-l en Herstellijn.
Toelichting van het besluit van de Wijkraad om uit het Platform Waalsprong te stappen
Ton licht toe dat het Platform geen meerwaarde vormde. Het overleg geeft te weinig mogelijkheden voor inbreng vanuit de wijk/inwoners. Lents Draagvlak en enkele ondernemers zijn wel vertegenwoordigd. Bijna alle plannen van de gemeente worden onder embargo behandeld. Er is geen openheid en terugkoppeling en een te informele gang van zaken. Ook Wijkraad Oosterhout en Dorpsraad Ressen hebben zich teruggetrokken.

9. Sluiting door Ton Pennings met dank voor ieders inbreng.

Volgende vergadering is op 3 maart 2016 om 20.00 uur in de Ster.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.