Notulen Wijkraadvergadering 11-12-2014 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

Aanwezigen: Paul Reuling, Nico van Heel, Jan Maassen, Fred Tank, Joos Janssen, Tim
Nielen, Hotze Bleeker, Willy Edelein, Rob Stoof, Frans Mikx, Erik van Vliet,
Tonnie de Krosse, Ton Pennings, Patries Lessmann.
Gasten: Bert Velthuis (wethouder grondbeleid, stedelijke ontwikkeling en cultuur).
Pim Lammerinks en Ton Weemen (wijkagenten),
Carline Westen (wijkbeheerder).

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Presentatie wethouder Bert Veldhuis:
– wat zijn de plannen met Veur Lent, het eiland.
– Wat worden de recreatieve voorzieningen en horeca mogelijkheden.
Bert stelde zich voor vanuit zijn geschiedenis en de omgeving waar hij opgegroeid is.
Hij studeerde kunstgeschiedenis en geeft al jaren les in dat vak op het HAN/ARTEZ in Arhem. Hij vond zijn weg in de politiek via de PvdA naar de SP. Nu de SP de grote winnaar van de gemeente verkiezingen is, is het tijd voor die partij om het aan te durven serieuze portefeuilles op zich te nemen. En als er op dit moment zo’n dossier is, dan is dat wel Stedelijke Ontwikkeling.
Als docent Kunstgeschiedenis is het niet vreemd dat hij aan de hand van de geschiedenis schetst dat de tijd van de Romeinen, de Middeleeuwen en deze tijd waarin de blik van Nijmegen verschuift van zuid naar noord de meest bepalende zullen zijn.
Het standpunt verandert; keek men liggend aan de rivier naar het achterland, nu kijkt men vanuit de stad over de rivier.
In de stedelijke ontwikkeling bouwde men vroeger vanuit ‘n blauwdruk in cirkels om de belangrijkste gebouwen, de kerk.
Nu leven we in ‘n transitie maatschappij, waarin informatie, individualisatie kernpunten zijn. Volgens Bert zal de consumptie maatschappij veranderen/ ophouden te bestaan.
Wat heeft dit alles te betekenen voor Nijmegen en hoe gaat de invulling van het eiland eruit zien.
Bert geeft aan dat:
– er heel goedkoop gebouwd moet worden ( 380milj. staat er aan de lat)
– er flexibel gebouwd zal moeten worden, omdat we rekening moeten houden met levensloop en veranderingen in de zorgmaatschappij.
– En rekening gehouden moet worden met de tijdelijkheid van de noodzaak om huizen te bouwen. Tot 2030 zien we ‘n stijging, daarna ‘n tijdje gelijk blijven en dan ‘n sterke daling van de bevolking.
– En dat hij zelf erg voorstander is van organisch bouwen.
“Er is nog geen nieuw bestemmingsplan voor “Veur-Lent” en op de vragen aan de wethouder over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het eiland en de nevengeul kwam als antwoord dat het nog niet bekend is, dat er goedkoop, flexibel en organisch gebouwd gaat worden en dat er zelfs nagedacht wordt over mogelijkheden om in het water te bouwen.”
Er wordt ingebracht dat er toch 250 woningen gepland staan in dat gebied en dat de gemeente hieraan sturing moet geven en de initiatieven moet beoordelen.
Wat betreft de horeca zijn er geen antwoorden. Wel is er overleg met Phocas de roeivereniging van de universiteit. Maar zij vinden de lokatie bij het Bastion geen goede plek i.v.m. hun roei-activiteiten. Men kan in het gebouw moeilijk een 8-persoonsboot handlen. De burger-roeiverenigingen hebben geen geld voor exploitatie en huur en dan is de gemeente niet thuis.
Wat het antwoord is op de vraag hoe de gemeenschapszin binnen Lent te behouden/bevorderen heeft Bert aangegeven dat hij is voor kleinschalligheid, bv. 24 appartementen in ouderenhuizen om die gemeenschapszin te behouden.
Er is in het verre voor-traject binnen overlegsituaties tussen LENT en de gemeente Nijmegen door de gemeente de belofte gedaan dat de eigen indentiteit van LENT behouden zal worden en dat het niet opgeslokt zal worden door Nijmegen.
Toch blijkt dat de realiteit daarmee niet in overeenstemming is.

(note. Om zicht te krijgen op wat de visie is van de gemeente Nijmegen t.a.v. bovenstaande heb ik het artikel gelezen Stadsvisie Nijmegen, ‘n aanrader.)

3. Pauze: 21.00u. – 21.10u. (inmiddels is door een stroomstoring het licht uitgevallen)

4. Hoe staat het met het wandelpad langs de gracht aan de Turennesingel.(vraag Jan Maassen.)
Zo langzamerhand wordt het pad opgegeten door project “plantjevlag”.
De GEM heeft daarover ‘n plan gecommuniseerd maar jammer genoeg is daarop niet gereageerd. Carline Westen wacht op stukken van het college om te kijken of er anders besloten is. We zetten het begin januari op de agenda, mogelijk gaat er daarna ‘n brief uit naar de politiek.

5. Verkeerssituatie Verwondering en busroute:
Joos Jansen;Thermion heeft om ‘n bus gevraagd, nu rijden er 2.
Inspraakgroep Frankrijkstraat wilde destijds geen bus door hun straat.
Die over het eiland rijdt veroorzaakt veel verkeersonveiligheid. Er is eigenlijk te
weinig ruimte. Ook de wijkagent geeft tot 2x toe aan dat het onveilig is. Hij zegt letterlijk:
“daar hoort geen bus”, doelend op de George Brassenstraat)
Er is ‘n brief uit naar de gemeente om voor te stellen mee te denken in het
vergroten van de verkeersveiligheid.
Carline Westen stelt voor ‘n werkgroep samen te stellen waarin plaats nemen:
Afvaardiging van school, buurt, wijkraad, gemeente en Veilig Verkeer Nederland.

6. Speerpunten voor de komende tijd; Jongeren: zaalvoetbal : Er wordt gespeeld. Talis heeft ‘n budget beschikbaar
gesteld en voor het gat van €600,00 gaat ‘n aanvraag naar de gemeente.
(toegezegd door Dhr Frings op openbare bijeenkomst Ster t.b.v. jongeren
voorziening.)
Er is goedkeuring binnen voor de bouw van het jongerencentrum aan De Ster.

7: Ouderen: Kern met Pit Ton Pennings heeft samen met Jan Hooijman ‘n plan
gemaakt. Ton geeft aan dat het plan op de site staat onder logboek
“kern met pit”. En de vraag is: maak mensen er op attent en enthousiast.
In december valt de beslissing of we het plan mogen presenteren bij de NHM.
(inmiddels is bekend dat het project door de eerste selectie heen is en is de Wijkraad uitgenodigd het plan te presenteren op een bijeenkomst 24 januari te Oosterhout (nb)

8. Openbare ruimte: Platform Waalsprong. Jan Rikken blijft aktief binnen het platvorm en ere-lid van de wijkraad.
Ton Pennings neemt zitting vanuit de wijkraad.

9. Notulen Wijkraad 2-10-2014: aanvulling zijn doorgegeven.

10. Rondvraag.
Rob Stoof: bezocht bijeenkomst LUX “winners en verliezers in de Waalsprong”
Wenselijk is dat er meer informatie gehaald wordt bii allerlei betrokkenen voordat de
plannen gemaakt worden door de ambtenaren en de presentatie daarvan naar de raad
gaat. Wanneer er bijeenkomsten zijn over plannen kan de gemeente vaak geen
adequate antwoorden geven.
Hoe zit het met de knip-Vossepelsestraat? Hangt op het overleg met Lingewaard.
Volgens Rob was het 3,5j. geleden al gepland.
Nico van Weel vraagt hoe de wijk zou denken over het legaliseren van weetplantages. Ton Pennings wijst erop dat er vaak bij illegale weetplantages een verband is met andere criminele activiteiten.
Frans Mikx: volgens het bestemmingsplan is de Oosterhoutsedijk beschikbaar voor langzaam
verkeer. Hij protesteert tegen het tot openbare weg maken van de dijk.
Carline Westen: verwarring over vergader-data. Patries zet de nieuwe data zsm op de site.
Patries Lessmann: waarom zijn er geen glasbakken in het centrum van Lent. Slechte zaak voor ‘n
stad met duurzaamheids idealen. Carline Westen zal contact opnemen met de DAR.

11. Sluiting.
In het pikke donker sluiten we de Dorpsschuur af. Met dank aan alle telefoontjes die de vergadering belichtten en de wijkagent die met 2 zaklampen kon bijschijnen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.