Notulen Wijkraadvergadering 3-12-2015 van 20.00-22.00u De Ster te Lent

Notulen van de openbare vergadering Wijkraad Lent

Datum : 03-12-2015
Tijd : 20.00-22.00 uur
Plaats : De Ster Voorzieningenhart Lent, vergaderzaal 1.46
Notulen : Léonie Schuijt-Overgoor

Aanwezigen
Wijkraadbestuur: Ton Pennings (voorzitter/werkgroep ruimtelijke ordening), Fred Tank (penningmeester/werkgroep cultuur, recreatie en landschap), Léonie Schuijt (werkgroep ruimtelijke ordening/redactielid Lentse Lucht).
Wijkprofessionals: Carline Westen (wijkbeheerder), Eric van Ewijk (wijkmanager), Pim Lammerinks (wijkagent), Paul Reuling (Tandem).
Wijkbewoners en wijkbetrokkenen: Rob Tromp (website, Nico Weel, Willy Edelijn, Tonnie de Knosse, Joos Janssen (commissie verkeer), Henri Pollaerts, Jan Maasen, Xandra Martens, Charles Meijers (Lents Draagvlak en Platform Waalsprong), André Disselhorst.
Toekomstige wijkbewoners: Sanna Weijers, Bas van Riet en Michel Lamers (allen i.v.m. verkeerssituatie Dalidastraat)
Gasten: Pascal Wolfensbergen ideeën over een kermis in Lent
Gemeentebestuur Wethouder: mevrouw R.D. Helmer-Englebert
Gemeenteraadsleden: Fleur Kossen (VVD), Bastiaan Feringa (VVD), Rachid El Hafi (D66), Bart van Berkel (SP) Bram Friesen (Groen Links), Ronny Raghoe (CDA), Wendy Grutters (DNF).

Afmeldingen: Patries Lessmann (secretaresse wijkraadbestuur), Hotze Bleeker (bestuurslid wijkraad/werkgroep verkeer)

1. Opening/welkom/rondje voorstellen
Ton Pennings opent de vergadering met een extra woord van welkom aan wethouder mevr. Helmer en de aanwezige gemeenteraadsleden van VVD, D66, SP, Groen Links, CDA en DNF. Het agendapunt over de plaats van de Wijkraad binnen de gemeente wordt naar voren geschoven (zie punt 2).

2. Gesprek met de gemeente
Wat is de functie van de wijkraad voor de gemeente Nijmegen? Wat zijn de verwachtingen wederzijds?
Ton Pennings leidt dit agendapunt in met de volgende woorden.
“De Wijkraad Lent heeft het gevoel niet door de gemeentelijke ambtenaren en gemeenteraad als democratisch orgaan of spreekbuis van wijkbewoners gezien te worden en vraagt zich af wat dan de zin van een wijkraad is. De leden van de wijkraad, besteden, afhankelijk van hun taak, gemiddeld 5 tot 20 uur per week aan de wijkraad. Dan wil je ook nut en plezier ervaren in deze organisatie. De wijkraad is zich ervan bewust dat de bestuursleden niet gekozen zijn door de wijkbewoners, maar voelt zich wel de neutrale vertegenwoordiger van de wijkbewoners. Omdat de wijkraad verschil van mening ervaart over de positie t.o.v. de gemeente zijn gemeenteraadsleden en wethouder uitgenodigd.”
De volgende vragen komen aan de orde:
– Wat is de functie van de Wijkraad? Heeft de wijkraad een plek in de burgerparticipatie en bij de inspraak? Kan de wijkraad een rol vervullen in het actief burgerschap? Zo ja, wat is dan de positie van een wijkraad?
– Wat verwacht de gemeenteraad van een wijkraad? Wat is hierbij de rol van de gemeenteraad en het gemeentelijk apparaat? Hoe zit dat met Lent, daar zijn veel ontwikkelingen en een snelle groei van de bevolking. Hoe gaan we met elkaar om?
– Hoe wordt de communicatie tussen Gemeente Nijmegen en de wijkraden vormgegeven? Is de communicatie wel of niet gestroomlijnd? Zijn er vanuit de gemeente richtlijnen voor de gemeentelijke ambtenaren, de politieke vertegenwoordigers en wijkbewoners of zijn het toevallige contacten?
Er ontstond een levendige discussie, waarbij duidelijk werd dat veel gemeenteraadsleden en ambtenaren de Wijkraad niet zien als een overkoepelend inspraakorgaan voor de wijk, maar als een van de vele organisaties die slechts een mening hebben. Een paar gemeenteraadsleden waren het eens met het bestuur van de Wijkraad Lent dat een wijkraad voor algemene burgerlijke wijkbelangen in het leven is geroepen. Een wijkbewoner merkte op dat een wijkraad een stichting zonder winstoogmerk is. Het doel van een wijkraad is immers om boven de individuele belangen van wijkbewoners te staan, groepen juist met elkaar te verbinden en zich tegenover alle wijkbewoners neutraal op te stellen. Daarom lijkt het logisch dat de gemeente de wijkraad ziet als een wijkorgaan dat een algemeen wijkbelang dient en niet als een van de vele belangengroepen. Enkele raadsleden vonden dat een wijkraad niet altijd iedereen kan vertegenwoordigen. Bovendien zijn er in een wijk meerdere verschillende gesprekspartners. Dat belangen van bewoners en buurten kunnen verschillen was iedereen het mee eens. De wijkraad moet daarom juist boven de partijen staan, bemiddelaar zijn en overlegorgaan.
Ook werd opgemerkt dat iedere wijk in Nijmegen een wijkraad kan hebben met totaal andere eigen doelen, afhankelijk van de structuur en identiteit van een wijk. Een gemeentebestuur zal daarom wel een visie moeten hebben om de wijkraden een plaats te geven.
De voorzitter geeft hij de gemeenteraadsleden de volgende aandachtspunten mee:
– Geef de Wijkraad een transparante rol, gebaseerd op een goede communicatie en samenwerking. Heb
als overheid vertrouwen in burgers (Nota Winsemius en Ambitiedocument 2012 Gemeente Nijmegen)
– Geef de Wijkraad inhoud als burgerparticipant. Neem haar serieus en geef haar het gevoel dat zij een
gelijkwaardige gesprekspartner is.
– Laat de wijkraad ook een waakhond en klankbord zijn en geef haar de mogelijkheid om initiatieven
binnen de wijk te ondersteunen.
– Verruim en verbeter de E-participatie (zoals 50/50), maar sluit andere inspraakwegen niet af.
– Laat de functie van wijkraden en de behoefte van burgers aan wijkraden in de gemeente Nijmegen
onderzoeken met een duidelijk advies aan de Raad.
(Zie bijvoorbeeld het onderzoek van de rekenkamer in Lingewaard).

3. Ingekomen stukken
– Nieuwsbrief Watersport Nijmegen: plaats van de Watersport in de Spiegelwaal. Discussie tussen gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat over mogelijkheden en bevoegdheden;
– Brief Gemeente Nijmegen m.b.t. het politiek debat over vuurwerkvrije zones op 9/12/2015;
– Brief wijkbeheerder over aanplant Middenberm Prins Mauritssingel d.d. 23-11-2015.
– Schema actiepunten en verbeterpunten wijkschouw september 2015;
– Doorgang Pavialaan-Magnolialaan
– Brief over Verkeersstructuur gemeente Nijmegen. d.d. 10-11-2015.

4. Status lopende zaken
4a. Wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied (Ton Pennings/Jan Maasen)
Het wandelpad wordt bij het talud in ere hersteld, niet alleen aan de linkerkant, maar ook aan de andere zijde. Het pad wordt 1.80m breed. Honden moeten aan de lijn blijven, dit is ook een eis van het waterschap. De gemeente komt in januari met een plan. Wordt vervolgd.
4b. Werkgroep verkeer: Joos Janssen/Hotze Bleeker
– Probleem van zandauto’s door Lent. Veel vernielingen, ook bij de begraafplaats. Lastige en tijdelijke situatie, vanwege de kwetsbaarheid van de Oude Waalbrug.
– Ontwikkelingen rondom bushalte Frankrijkstraat. De toekomstige bewoners van de Dalidastraat gaven aan dat bij de aankoop van hun huis geen bushalte werd aangegeven. Er volgt nog overleg met alle partijen. De gemeente zal een gewogen besluit moeten nemen, waar zoveel mogelijk bewoners achter staan en waarbij doorstroom van verkeer en de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk gegarandeerd is. Wordt vervolgd.
4c. Werkgroep Recreatie, Cultuur en Landschap: Fred Tank
In Nijmegen Noord hebben 9 groene groepen op het gebied van natuur zich verenigd, waaronder Co-bomen, de Lentse Aarde en Imkerij Bloem. Er zijn veel leden. Op deze wijze kan men een sterkere stem bij de gemeente laten horen om het groen in Nijmegen Noord te bewaken en mensen kansen te geven hun hobby uit te oefenen. Iedereen is enthousiast. Een van de toekomstige bewoners wil zich al aansluiten.
4d. Werkgroep Ruimtelijke ordening: Ton Pennings
Verkeersontsluiting Lent: Infoavonden vermoedelijk 2e helft januari/1e helft februari over verkeersstromen in West ( Knip Griftdijk) en Oost (Dorpensingel met Knip in Vossenpels of oplossing via Ressen). Zie verder Gemeentelijke informatiebrief 10 november 2015 over ontwikkelingen en besluitvormingen door Paul van de Anker. Er worden nog allerlei opties bekeken. Voor de oude plannen is geld te kort. De Provincie wil nu nog geen geld vrijmaken( 2 miljoen) en ook de gemeente Lingewaard is traag in de besluitvorming (problemen met de knip in de Vossenpels).
4e. Wijkbeheer en –wijkmanagement. Carline Westen
– Er komt een wijkaanpak-plan (Inge van den Hoogen). Dat is een levend document dat steeds kan worden aangepast. In het voorjaar is dat klaar.
– Daarnaast komt er een wijkbeheerplan, waarin de openbare ruimte, het groenbeheer en de mobiliteit wordt beschreven. Ook dat is een levend document. Beide documenten vullen elkaar aan. De actiepunten van de schouw en 50/50 kunnen daarin ook opgenomen worden. Carline vraagt om samen speerpunten vast te leggen. Dat wordt dan verwerkt in bovengenoemde plannen.
– Update 50/50. Actieve deelname van zo’n veertig personen. Gegevens zijn verwerkt. Er worden werkgroepen gevormd aan de hand van een vijftal thema’s. Begin februari zullen de deelnemers worden uitgenodigd. Zie verder voor informatie Facebook, Website Lentse Lucht en Wijkblad Lentse Lucht.
– Carline licht de binnengekomen brief over ‘Middenberm Prins Mauritssingel’ toe. Ieder kan zich vinden in een bloemrijk entree dat goed wordt onderhouden. De keuze voor aanplant dat op den duur een beperkt onderhoud nodig heeft (zorgeloos groen), wordt begrepen. Niemand is gebaat bij veelvuldige wegafzettingen door onderhoud.
4f. Paul Reuling: Oplevering Jongerencentrum eind december, opening 22 januari 2016. Er moet nog een naam worden bedacht.

5. Notulen Wijkraad 5-11-2015.
Vastgesteld. Geen op en aanmerkingen. Dank aan Patries.

6. Rondvraag
Kermis in Lent
Is er behoefte aan een kermis? De huidige plek is voor kermisexploitanten niet rendabel en voor gebruikers niet aantrekkelijk. Wat is de meest gunstige plek? Pascal Wolfensbergen stelt deze vragen namens de exploitanten. Hotze en Léonie hebben al contact met de gemeente en Inge van den Hoogen gehad. Pascal wordt daarom naar de gemeente verwezen.
Problemen Spoorstraat
Toelichting van Willy Edelijn. Er wordt in de Spoorstraat zo geparkeerd bij drukke avonden in de Citadel dat de bewoners van de Spoorstraat er zelf niet meer in- en uit kunnen. Ook de brandweer heeft er last van. Kan de wijkraad daarbij helpen? (Wijkagent/handhaving).
Stoplicht Vrouwe Udasingel.
Iedereen blijft de kruising Vrouwe Udasingel/Mauritssingel gevaarlijke vinden en vraagt zich af waarom het zo lang duurt voordat de stoplichten worden bijgesteld en lager gehangen.
Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in de Ster op 7 januari

7. Sluiting door Ton Pennings met dank voor ieders inbreng.
Volgende vergadering is op 4 februari om 20.00 uur in de Ster.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.