Notulen Wijkraadvergadering 5-11-2015 van 20.00-22.00u De Ster te Lent

Aanwezig: Fred Tank, Tonnie de Krosse, Ad van Doorn, Ben Schilder, Rob Tromp, Joos Jansen, Paul Reuling, Dennis Greijn, Maarten Broks, Charles Meijers, Carline Westen, Kasper Wiskie, Jurgen Hell, Inge van Hoogen, Nico Weel, Leonie Schuijt, Ton Pennings, Hotze Bleeker, Patries Lessmann.
Afwezig door ziekte: Marjo Scheffer en Eric van Ewijk.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

Ingekomen stukken:
* Brief van de GEM; Wouter Groote t.a.v. wandelpad Turennesingel.
De gemeenteraad heeft een voorstel van het College ontvangen met het voornemen het wandelpad aan het openbaar verkeer te onttrekken.
Vanaf 16-10-2015 ligt het 6 weken ter inzage.
* Verzoek om subsidie aan te vragen voor de Wijkraad.
* Uitnodiging om mee te doen aan festival Nijmegen Maken Wij. Wordt gehouden op 17-1-2016, Honig, De Kube.
* Uitnodiging Wijkmedia overleg 7-3-2016 in de Klokkentoren.
* Uitnodiging Mijlpaal Waterveiligheid Ruimte voor de Waal: 3-12-2015 max 4 deelnemers per bewonersgroep.
* Uitnodiging subsidie aanvraag culturele aktiviteiten. Sluitingsdatum 31-10-2015.
* Uitnodiging fractievoorzitters voor wijkraadvergadering 3-12-2015;
Aanmelding; Marc van Nijnatten PvdA, Petra Molenaar SP, Tobias van Elferen D66.
Afmelding: Bert Velthuis SP.

2. Status rapportage lopende zaken:
Akties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
N.a.v. het voorstel vorige vergadering is er contact opgenomen met Plantjevlag.
Zij zijn ook niet blij met het verleggen van de wandelroute door de wijk. Plantjevlag is als bewonersgroep zelf verantwoordelijk voor de aanplant en het onderhoud van hun wijkdeel.
Het belang van 3a4 aanwonenden kan niet bepalend zijn tegenover het belang van de hele groep: geen poep op onze stoep.
Aanleggen van het pad in het taluud langs de singel is volgens hen ook bespreekbaar. Ook zij hebben geen voorstel ontvangen van wethouder Velthuis.
De wijkraad vindt niet dat zij zich onttrokken heeft aan het gesprek en gaat nu met de wethouder op 17nov. opnieuw in gesprek.
Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker:
Er zijn ‘n aantal bijeenkomsten geweest van de werkgroep verkeer maar waar zij voortdurend tegenaan lopen is dat zij niet in contact zijn met de afdeling mobiliteit. Er is ‘n voorstel om de volgende keren te vergaderen in aanwezigheid van Carline Westen (wijkbeheerder vanuit de gemeente) om zo toch verbinding te hebben met de planning en uitvoering op gemeentelijk nivo.
Gerben Siebenga heeft aangegeven dat hij alleen met het Platvorm Waalsprong om tafel gaat. Carline houdt nog even ‘n slag om de arm hoe een en ander georganiseerd gaat worden. Ton Pennings licht toe dat binnen het Platvorm 4 ondernemers vertegenwoordigd zijn en maar 1 lid van het bestuur v.d. wijkraad. Dat zaken daar besproken vaak boven het Lentse nivo uitstijgen en nog niet in de Raad besproken zijn en daarom nog niet naar buiten kunnen.
Wel wil hij er zorg voor dragen dat de communicatie en rapportage vanuit het Platvorm Waalsprong verbetert.
Er ligt t.a.v. de problemen rond busroute/Frankrijkstraat ‘n uitnodiging voor ‘n gesprek met wethouder Thiemen. De politiek is goed geallarmeerd (zie plaatselijke dagbladen). Nico van Weel stelt voor ook BRENG (vervoermaatschappij)uit te nodigen voor dat gesprek.
Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap: Fred Tank
De naam van het samenwerkingsverband is veranderd in Smaak van Noord.
Zij hopen op ‘n definieve plek en uiten dit d.m.v. ‘n pamflet op 13 nov wanneer de gemeente Lent bezoekt. Wel kregen ze onlangs 3000m2 moestuingrond erbij en hebben nu nog enkele tuintjes beschikbaar. Meld U aan indien belangstelling.

3. Verondiepen in de Groene Oevers.
Wat zijn de volgende stappen van de gemeente?
Jurgen Hell ( projectbegeleider Landschapzone/ De waaijer.) komt uitleg geven en wil vragen beantwoorden. 30min.
* De gemeente heeft ‘n verzoek naar de provincie uitgedaan om het water in de Lentse plas als zwemwater aan te merken. Was er eerder sprake van verondiepen met niet toepasbare grond in 3 plassen, ziet de gemeente er nu vanaf om de Lentseplas te verondiepen. Dat geld overigens niet voor de andere plassen( de Zandse Plas en de Oosterhoutse plas) die onder dit project vallen. De zwemwaterkwaliteit wordt niet alleen bepaald door het al dan niet verondiepen, maar ook door singelwater, grondwater, waterpeil van de Waal. Daarom is er ‘n onderzoeksbureau (HKO2) ingeschakeld en zij hebben ten behoeve van het dossier een zwemwaterprofiel opgesteld. In deze prognose is geschreven dat de conclusie kan worden getrokken dat zwemwater mogelijk is.
Nu de plas zo goed als klaar is gaat men in de Lentse Plas de komende 2 jaar van mei tot september watermonsters nemen om te testen op blauwalg en bacteriologische verontreiniging.
Bovenstaande is mede het resultaat van overleg met het Waterschap.
Het Waterschap, het bevoegd gezag daar waar het de verondieping betreft (vanuit de Nota Bodembeheer) wil garanties dat het uitlogen van het verondiepingsmateriaal vanuit de beide andere plassen naar de Lentse Plas, de zwemwaterkwaliteit niet negatief kunnen beinvloeden.
Daarvoor is een gezamelijk onderzoek gestart. Ook tijdens de uitvoering wordt ervoor gezorgd dat er geen kans ontstaat op verontreiniging.
De gemeente stelt vooraf eisen aan het verondiepingsmateriaal wat geschikt is voor gebruik in de plas. Alleen partijen van het materiaal die met positief resultaat zijn bemonsterd, wordt goedkeuring aan verleend.
Hoewel in 2018 de goedkeuring van het zwemwater door de provincie binnen kan zijn voor de Lentse Plas, is de totale afronding van het project te verwachten in 2020. Dan is ook de laatste plas: de Oosterhoutse Plas, gereed.
Overigens is het de verwachting dat in 2018 voor het eerst in de Lentse Plas kan worden gezwommen, wanneer de lopende onderzoeken de conclusies van het zwemwaterprofiel bevestigen.
Dat de Lentse plas niet verondiept wordt heeft mogelijk een financieel gevolg voor de gemeente Nijmegen. Op dit moment worden de gevolgen in kaart gebracht. Boskalis is verantwoordelijk voor de verkoop van het zand uit de plas. Een daling van de opbrengsten van de zandverkoop is dus geen risico voor de gemeente.
Haskoning gaat in opdracht van de gemeente het hydrologisch onderzoek naar de grondwateruitwisseling tussen de plassen doen. De gemeente zal de wijkraad via mail op de hoogte houden en Jurgen Hell geeft aan bij vragen deze graag te willen beantwoorden.

3. Presentatie wijkplan Lent: Inge van den Hoogen. 20min.
* Het plan ( profiel van Lent) wat voor ons ligt is ‘n knap stukje werk maar nog niet compleet. Hulp is geboden door de wijkraad om aanvullingen te geven. Via de Lentse Lucht wordt een oproep geplaatst om bewoners, buurt, en wijkgroepen zich te melden voor registratie in deze brochure. Het zou fijn zijn als het ‘n dynamisch plan wordt en de politiek gaat activeren om bv. allerlei bestemmingen definitief te maken.
De grote thema’s; voorzieningen – openbare ruimte – jongeren – ouderen –ontmoeten – statushouders, komen uit het onderzoek 50/50
* Nijmegen Maken Wij is mede mogelijk gemaakt door Wijkenfestival, Vrijwilligerscentrale, WMO Denktank, Nijmegen Deelstad. Komt allen en zegt het voort.
* Ton geeft een voorbeeld hoe in Rotterdam de wijken en deelraden door de gemeente worden gestimuleerd om samenhang te bevorderen door kerstbomen uit te delen.
Inge van Hoogen zoekt uit wat de gemeente hieraan zou kunnen doen.

4. Presentatie Stip Noord door Marjo Scheffer. 20min.

Paul Reuling neemt waar voor Marjo Scheffer. Aan de hand van sheets geeft hij uitleg en vertelt dat Stip Lent gehuisvest gaat worden in Thermion en dat vanwege de directe samenwerking ook het Sociaal wijkteam daarheen zal verhuizen. Voor de Stip heeft men 6-8 vrijwilligers die ‘n gastvrouw/heer functie gaan vervullen en gasten doorverwijzen naar allerhande hulpverleners, eventueel ook naar de andere Stips in Nijmegen vanwege hun specialisatie. Vrijwilligers krijgen bijscholing en ondersteuning. De bedoeling is dat vanwege de beroepssamenstelling van Lent, Stip ook in de avonduren geopend zal zijn. De Stip ktijgt een coordinator welke vacature nog vacant is Het betreft een betaalde kracht.

Statushouders: begeleiding is opgesplitst in 3 onderdelen:
Opvang: woningcorporatie de Gemeenschap
Inburgering: Vluchtelingenwerk COA.
Participatie: Tandem Paul Reuling projectleider.
Doel van de vergadering op 9 nov. is in overleg met de jongeren( inmiddels 48) en partijen te kijken wat hun behoefte is naast alle tijd die ze nu al aan scholing besteden. Er is al veel aanbod vanuit bewoners etc.
Doel van de begeleiding is niet betuttelen maar in hun eigen kracht zetten.

5. Notulen Wijkraad 8-10-2015.
Carline Westen geeft aan dat de aanvullingen niet opgenomen zijn in de notulen op de website. Patries Lessmann zal dit aanpassen.

6. Rondvraag.
– Notulist op 3-12-2015 is Leonie Schuijt. Laatste vergadering van het jaar. In het nieuwe jaar
starten we met ‘n nieuwjaarsborrel. Bestuur wijkraad zal dit organiseren. Eerste
inhoudelijke vergadering op 4-2-2016.
– Enorme zwaar beladen zandauto’s rijden door de wijk. Is dit nodig en hoelang gaat dit nog
door. Carline Westen zoekt dit uit.
– Skatebaan; Walhalla had ‘n schets gemaakt ver boven de begroting. Nu zij zelf moeten
verhuizen hebben ze externe aktiviteiten om financiele redenen stopgezet. Wel wordt de
baan in Lent komende jaren in fases met een kleiner budget aangelegd.
– Jan Maassen neemt het contact met de Vierdaagse organisatie op zich. Mogelijk ‘n Lents
evenement op het evenementen terrein.
– Carline mailt de wijkschouw door.
– 22-12-2016 opening jongeren centrum om 19.00u.
– Er wordt nagedacht over ‘n crossbaan. Ton verzoekt om niet steeds tijdelijke bestemmingen
te zoeken, maar naar meer continuiteit te streven.
– Er heeft ’n graffiti- evenement plaats gevonden om de JOP’s op te frissen. Wie doet het
onderhoud.
– Wordt de Lentse plas opengesteld voordat het zwemwater veilig is. Boskalis is voorlopig
nog de eindverantwoordelijke en vind een en ander nog zeer gevaarlijk.
– 50/50 wordt afgerond en de akties worden besproken met wijkraad en bewoners. Het
wijkbeheerplan wordt gemaakt.
– Oproep wijkraad werkgroep Ruimtelijk beheer en ontwikkeling: deelnemers
Tonnie de Krosse, Jan Maassen, Joos Janssen, Alphons Backsx Leonie Schuijt en
Ton Pennings. Ton initieert de eerste meeting met agenda.

7. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.