Notulen wijkraadvergadering 5-3-2015 om 20.00 uur in de Dorpsschuur.

Aanwezig: Fred, Rob, Eric, Tonny, Sandra, Nico, Jan, Rob, Pim, Ton, Jan, Dennis, Hotze, Ton en Paul (notulen).

Afwezig mk: Carline

1. Opening

2. Voorstelrondje en ingekomen stukken
Straatnaamgeving Stelt; Frank Jansen en Frans Mikx vertegenwoordigd de wijkraad bij de commissie straatnamen. Gedacht wordt om straten te vernoemen naar Lentenaren die in het verleden verdienstelijk zijn geweest. Gedacht wordt ook aan namen van landerijen of boerderijen uit de omgeving.

3. Status rapportage lopende zaken
Lentmark; Er zijn gesprekken met het NVOB en een mogelijke partij die iets met de toren wilt gaan doen. VSA wilt de toren inspecteren, waarna er een besluit komt of er iets met de toren gaat gebeuren
De ov-oplaadpunten; gaat over naar de provincie en er volgt een nieuwe aanbesteding voor de oplaadpunten meer info medio april
Verkeerssituatie Verwondering: vervolg afspraken worden gemaakt, busroute werd toch onderwerp van het gesprek wat niet de bedoeling was, hiervoor moet men contact opnemen met de desbetreffende wethouder. VVN gaat een rapportage maken van de situatie en hun bevindingen. De rijrichting voor de kiss&ride wordt mogelijk omgedraaid.
Wandelpad Turennensingel/hondenlosloopgebied;

Met de Gem is er gekeken naar alternatieven voor hondenlosloopgebieden, er is nu een eerste verkenning. Er is een petitie opgezet voor het behoud van het wandelpad. In het bestemmingsplan staat dat in het zuidelijk deel het pad verwijderd is, maar in het Noordelijk deel staat nog ingetekend. Op 18 maart a.s. gaat Jan inspreken tijdens de burgerronde hierover. Het lijkt er op dat het wandelpad in twee verschillende bestemmingsplannen genoemd wordt.
Informatieavond verontdiepping Groene Oevers;

De gemeente gaat samen met de wijkraad een infoavond organiseren in de Open Hof, dit is a.s. maandag 9 maart. Er zijn een aantal sprekers voor deze avond gevraagd. De gemeente Nijmegen streeft er naar dat het zwemwater blijft. Het waterschap heeft het besluit aangehouden.

Eric biedt de wijkraad aan om haar te faciliteren in een onafhankelijk deskundige voor deze infoavond.
Klantenpanel Hof van Holland

De wethouder heeft geantwoord per brief dat ze een aantal punten overneemt, maar dat zaken via het platform Waalsprong loopt. Het plan Hof van Holland is afgeketst, omdat het niet haalbaar is en dus te veel geld gaat kosten.

4. Vraag van de wijkraad aan de gemeente Nijmegen
Wat verwacht men van de wijkraad?

De wijkraad stelt deze vraag aan Eric van Ewijk wijkmanager voor dit gebied. Eric stelt voor om dit in gezamenlijkheid (wijkraad, wethouders en ambtenaren) te gaan doen en om te kijken welke veranderingen er gaan spelen in de toekomst en hoe daar gezamenlijk op ingespeeld kan worden.

5. Speerpunten voor de komende tijd:
Jongeren; mededelingen
Opening van de JOP Notenlaantje op 20 maart 16.00 uur, vrijdag 6 maart wordt er een graffiti aangebracht door de jongeren op de Jop.
Jongerenvoorziening Lent; De wijkraad wilt graag beter geïnformeerd worden door de gemeente. Eric geeft aan dat er zo veel mogelijk aangesloten wordt bij de visie op en de groei van de jeugd in Noord.
Ouderen; Kern met Pit, vormen van een werkgroep;

De kosten van het plan moeten in kaart worden gebracht en er moet nagedacht worden over het spreiden van de kosten, zodat deze niet alleen bij de gemeente Nijmegen komen te liggen. Een afspraak wordt gemaakt tussen de wijkraad en de gemeente.
Mobiliseren van 30-50 jarige inwoners van Lent. Verplaatsen van de wijkraadvergaderingen naar de Ster? (interview Lentse Lucht).

De wijkraad speelt met de gedachte om deze groep beter te willen bereiken, om zo meer binding met de nieuwe wijk te krijgen en een breder draagvlak te creëren.

6. Notulen 5-2-2015
Geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld

7. Rondvraag
28 maart het eerste repaircafe in Lent, locatie de Ster, tijd 12.30 uur. De wijkwebsite van het repaircafe
23 maart Noorderstroomcafe ‘Ontmoeten in opvoeden’ voor en door ouders in Noord Brasserie Altijd Lente 19.30 uur.
Aansluiting fietspad Eisenhouwertunnel op de Vrouwe Udasingel; het fietspad eindigt nu op een parkeerstrook. Dit is een ongewenste situatie.
Hornbach in Ressen gaat ook niet door volgens Wethouder Velthuis.
De wens voor een extra geldautomaat in Noord; de kosten voor de beveiliging van de geldautomaat zijn te hoog waardoor banken er van af zien.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.