Notulen wijkraadvergadering 8-1-2015 om 20.00 uur in de Dorpsschuur.

Aanwezigen: Nico van Weel, Fred Tank, Rivka Ben Attar, Rob Stoof, Rob Tromp, Carline Westen, Susanne Agterbosch, Jan Rikken, Paul Reuling, Pim Lammerinks, Ton Weemen, Hotze Bleeker, Ton Pennings, Jan Maassen, Leonie Schuit, Tijs van de Boomen, Patries Lessmann.

1. Opening Wijkraad en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Op zijn voordracht staan we met de pen in de hand 1 min. stil bij de aanslagen in Parijs. Waar burgers, waaronder journalisten, en ook politieagenten het slachtoffer geworden zijn van zinloos geweld. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in onze democratische samenleving en moet worden gekoesterd. We moeten beseffen dat dit ook in een van onze steden, bijv A’dam plaats had kunnen vinden.

2. Voorstelrondje.

Tijs van de Boomen: is op uitnodiging van Ton Pennings aanwezig. 2015 is het 25
jaar geleden dat het startschot voor de Vinex (vierde nota Ruimtelijke ontwikkeling
Ex) gegeven werd. In dit jaar van de ruimte wordt er extra aandacht aan gegeven.
Hij doet nu ‘n zogenaamde nulmeting in 8 Vinex-wijken en is nu 2 dagen in de
Waalsprong. Hij beschikt inmiddels over het concept rapport betreffende Waalsprong,
van de student U v Wageningen. (Staat op agenda volgende WR-vergadering)

3. Status rapportage lopende zaken:
Verkeerssituatie Verwondering.
Carline is bezig met het samenstellen van ‘n verkeerswerkgroep waarin Gerben Siebenga, Joos Jansen, Hotze Bleker van uit de wijkraad, hoofd van de school en iemand van Jan Linders zal plaatsnemen. Ook wordt er iemand van VVN benaderd om deel te nemen.
Wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
Lentmark.
De vergunning kan bv. 5 jaar verlengd worden. Voor de overname zal gekeken
moeten worden of het rendabel is en de onderhoudskosten niet te hoog worden.
Voor de verdere aanleg van voorzieningen, water afvoer etc. zal de GEM zorgen.
De aktiviteit die er plaats gaat vinden moet passen op het bouwbesluit. Scouting
zou kunnen.
Huisvesting ouderen planningskader voor Nijmegen Noord. (toegezegd door wijkmanager)
Het planningskader is al in het bezit van het voormalige wijkraad bestuur en zal doorgestuurd worden.
Glasbakken in Lent centrum.
Op de voormalige plaats bij Jan Linders kan het niet meer i.v.m. de herinrichting van het kruispunt. Blijft in beraad.
Wijkschouw.
Carline Westen stuurt ‘n lijst met op welke punten wie aktie onderneemt.
De brandweer heeft de route gereden en ziet geen belemmeringen.
Hockey in Lent opzetten moet eigenlijk uit de mensen zelf komen.
Als zij dit willen oppakken zal Paul Reuling de aansturing op zich nemen.

4. Signalen uit de wijk:
Gaat er vervuild slib in de Groene Oevers?
Susanne Agterbosch vertelt dat de gemeente Nijmegen ‘n ontheffing heeft aangevraagd bij Waterschap Rivierenland om de Lentse plas te verontdiepen met vervuild slib ( cat. 4 wat zich niet verhoud met recreatie functie) Tot op heden heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland de ontheffingsaanvraag aangehouden. Hoewel de Lentse Plas formeel geen zwemwater is ligt het in ‘n gebied met recreatie bestemming en is er onlangs ‘n strandje aangelegd.
Als inwoner van Lent en aktief binnen Water Natuurlijk (http://www.waternatuurlijk.nl/) volgt zij deze ontwikkelingen op de voet.
We willen eerst verdere feitelijke informatie en houden dit punt aan voor de volgende vergadering. De Lentse Lucht plaatst daarna ‘n artikel hierover.
De wijkraad spreekt zich duidelijk uit, dit een zorgelijke ontwikkeling te vinden.
Wat gebeurt er met Jan Linders; het pand is eigendom van Jan Linders en er is bij aanwezigen niets bekend.
Ondernemers dagmarkt op woensdag overwegen te verplaatsen van Dorpsplein naar terrein Jan Linders. Jammer weer ‘n voorziening weg uit de kern van Lent.
Maar begrijpelijk voor de ondernemers die hun brood moeten verdienen.

5. Speel-o-theek:
Rivka Ben Attar presenteert haar plan om die op te gaan zetten in Lent. Ze heeft uitgebreid vooronderzoek gedaan bij soortgelijken in Nederland. We steunen haar plan om dat het maatschappelijk wenselijk is. Er wordt geadviseerd contact op te nemen met Gemeente voor mogelijkheden, met het Sociaal wijkteam voor ondersteuning en de Lentse Lucht voor bekendmaking.
Als mogelijke locatie wordt geadviseerd om dit in de Ster te houden, temeer vanwege de nabijheid van meerdere scholen. Heel veel succes.

6. Financieel verslag/begroting 2014-2015; Fred Tank penningmeester.
Er wordt ‘n subsidie aanvraag gedaan die hoger is dan voorheen omdat het huidige bestuur van mening is dat het spectrum breder wordt en de kosten daardoor hoger. Verslag en begroting gaan op de website.

7. Speerpunten voor de komende tijd;
Jongeren: het zaalvoetbal is nu financieel rond en er wordt lekker gespeeld.
Ouderen: Kern met Pit Ton Pennings brengt verslag uit. We mogen voor ‘n presentatie naar Oosterhout op 24 januari en zijn op zoek naar iemand die de kostenraming zou kunnen maken.
Openbare ruimte:
Platform Waalsprong: Ook binnen het Platvorm is men op zoek naar ‘n duidelijke visie., met name tav Woningbouw en volkshuisvesting. Naast de deskundigheid die nodig is, is het ook van belang ‘n brainstormgroep te hebben. Mogelijk zou daarvoor ook de wijkraad input kunnen leveren.
Inrichting Mauritssingel; Bewoners van de Hoge Bongerd willen graag de gelijkvloerse kruising behouden. Zij voelen zich opgesloten tussen bruggen en tunnels. Daarvoor zijn zij in proces met de gemeente en zal de Hoge Raad hierover over 6 weken uitspraak doen.
Tijdens de zitting bleek dat de Gemeente de gelijkvloerse kruisingen moet op offeren voor de subsidie die de fietstunnel mogelijk maakt. Procedureel niet netjes. Wordt vervolgd.
Dorpssingel Oost: staat gepland voor 2016/2017 er zijn nog heel veel onduidelijkheden en veel financiele verschuivingen. Wel is duidelijk dat de kruising met de Woerdsestraat gelijkvloers zal worden. De KNIP zou bij Beckersland moeten. ( iets voor brainstormgroep platform/wijkraad)

9. Notulen Wijkraad 11-12-2014.
Rob Stoof stuurt aanpassing alinea bouwen in Veur Lent.

10. Rondvraag.
Jan Maassen doet ‘n aanvraag de hondenpoepbakken niet ruim voor het oudjaar van 2015 te verwijderen.
Carline Westen vraagt waar de evenementen borden van de gemeente terug te plaatsen. Op de oude plek? Er is ‘n nieuw wijkbeheerplan. En de wijkschouw zal dit jaar plaats vinden in de 2de week van September.
Paul Reuling meld dat het sociaal wijkteam bezig is met de herindicatie zorg, dagbesteding in Lent en wijkwinkel.
Door Nico van Weel wordt nogmaals gestipuleerd dat vervuild slib bij de groene
Oevers moet worden voorkomen.

11. Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.