Notulen wijkraadvergadering 8-10-2015 van 20.00-22.00u in de Ster te Lent

Aanwezigen: Tonnie de Krosse, Stas Uittenbogaard, Alphons Backx, Xandra Cartens, Henri Pollaerts, Rob Tromp, Joos Janssen, Charles Meijers, Jan Maasen, Jeannet Maassen, Nico Weel, Willy Edelijn, Erik van Ewijk, Ton Pennings, Hotze Bleeker, Leonie Schuijt, Fred Tank, Patries Lessmann.
Afmelding: Paul Reuling, Carline Westen.

Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

Ingekomen stukken.
Email van Dhr. M. Lenis projectleider van Hof van Holland. Er komt eind van het jaar weer ‘n
bewoners/belangstellenden bijeenkomst. ‘n Tussentijds rapport van de bewonersbijeenkomsten
staat op de site: www.waalsprong.nl/nieuws.
Uitnodiging voor de bewonersavonden van Stip Lent in de Ster en Stip Oosterhout in de Klif.
Giro-Italia: Van de organisatie is ‘n brief binnengekomen met de route waarop staat dat ze door Lent
komen. (start medio mei 2016 ) Men houdt ons op de hoogte over de ontwikkelingen en eventuele
Maatregelen die genomen moeten worden.
Paul Reuling meldt dat de bouw van het jongeren centrum voorspoedig verloopt en dat het naar alle waarschijnlijkheid geopend gaat worden medio januari 2016. Wendel de jongeren gevraagd heeft input te leveren aan 50/50 waar de gemeente blij mee was. ‘n Stagiaire onderzoek gedaan heeft naar meiden-aktiviteiten in Lent en dat nu ‘n activiteit gestart is 1x in de 14 dagen in de Ster. Paul is aangesteld als projectleider van de opdracht participatie statushouders in Noord en de bewoners t.a.v. dit onderwerp te ondersteunen.
Waarschijnlijk als reactie op het stuk van Ton Pennings in de LL over de kermis ontvingen we ‘n 3 tal
positieve reacties van mensen die de kermis graag zien op de parkeerplaats bij Jan Linders, vanwege
de centrale ligging. Mogelijk komt er uitbereiding van de attracties als de gemeente de stagelden wat
kan aanpassen.
Uitnodiging van de gemeente om werksessies bij te wonen die gaan over de uitgangspunten notitie
vrijwilligersbeleid.

Status rapportage lopende zaken:
Acties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.
Gaan we naar de Raad van State?
Ton Pennings en Jan Maassen waren 17 sept uitgenodigd om te komen praten
met Bert Veldhuis (wethouder). De informatie die zij opgevraagd hadden is niet ontvangen
en daarom heeft het gesprek niet plaats gevonden. We houden ‘n referendum en
daaruit blijkt dat er gekozen wordt voor eerst contact opnemen met de
omwonenden van Plantje vlag om er achter te komen wat er is besproken met de gemeente. Beter is het gezamenlijk naar ‘n oplossing te zoeken. Men staat dan steviger mocht het
nodig zijn om naar de Raad van State te gaan. Jan Maassen zoekt contact met de voorzitter
van de bewonersvereniging aldaar. Wel wordt er ook aangegeven kordaat op te
treden en niet te dralen. Er ligt ook nog ‘n derde perceel waar het wandelpad
voorlangs loopt. Ook bestaat de mogelijkheid naar de ombudsman te gaan.
Eigenlijk is er nu nog geen zaak, het bestemmingsplan is nog niet gewijzigd.
Mocht het zover komen, Leonie gaat alvast op zoek naar iemand die mogelijk
juridisch kan ondersteunen.
Update 50/50: Carline Westen wordt vervangen door Stas Uittenbogaard.
De keuze voor 50/50 is dat het wat informatie-winning de gelopen paden van de
gemeente overstijgt. Men hoopt op zoveel mogelijk meningen en ideeën.
Er zijn 60 deelnemers waarvan 40 actief met totaal 400 reacties. Ouderen, die over het algemeen minder aktief zijn op social-media, maakten 15% van de deelnemende groep uit. Uiteindelijk kwamen zo’n 9 kernpunten naar voren; o.a. jongeren, voorzieningen, openbare ruimten, vrijwilligerswerk enz. Op 15 oktober is er ‘n openbare bijeenkomst in de Ster waar
de resultaten gepresenteerd worden evenals het wijkbeheerplan.
Kanttekening Ressen is wel onderdeel van het pilot en het wijkbeheerplan, maar
niet als zodanig aanwezig.

Verondiepen in de Groene Oevers. Wat zijn de volgende stappen van de
gemeente? Jurgen Hell ( projectleider Landschap zone/ De waaijer.) komt 5nov
om uitleg te geven en om vragen te beantwoorden.

Komst van statushouders: vanavond is er ‘n bijeenkomst van de gemeente en
sociale partners. Onderdeel wordt verschoven naar volgende vergadering.

Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap: Fred Tank
Nog altijd is er onduidelijkheid over de invulling van Lentmark.
Fred doet ‘n voorstel om de gemeenteraad op 13 november mee te nemen langs ‘n aantal nieuwe en oude groene initiatieven in Lent, verzameld in ’n samenwerkingsverband
“Groen Nijmegen Noord Verbind”: Historische tuin, Co- Bomen, Stichting Brem, de Lentse Aarde, Koken aan de Waal. n’ Fietstochtje wat afgesloten wordt met ’n gezond hapje bij koken aan de waal. De organisatie van het bezoek ligt bij de griffie en Fred ontvangt van Erik van Ewijk de gegevens van de persoon die hij moet benaderen om een en ander te plannen.

Werkgroep verkeer: Hotze Bleeker: t.a.v. de problematiek bus route-Frankrijkstraat is er ’n brief met uitleg gekomen. Dit wordt gezien als ’n ambtelijke actie. We wachten op het bestuurlijk besluit van weth. Tiemens.
De werkgroep verkeer wijkraad (wvw zonder uitstootfraude) is maandag 5-10-2015 bijeen geweest en heeft gesproken over het takenpakket in vergelijking met Platform Waalsprong. Wie doet wat en wat is de samenwerking.

Kern met Pit: stand van zaken. Voor Kern met Pit is er momenteel geen draagvlak. Omdat er opnieuw ingeschreven moet worden voor de wedstrijd vanwege nog geen behaalde resultaten, gaan we als wijkraad niet verder met dit initiatief.
Het wordt van de agenda afgehaald.

Werkbezoek van de gemeente op 13 november aan Lent. Hoe gaan we als wijkraad hier gebruik van maken. Overleggen met de griffie wat mogelijk is. Fred Tank had al ’n plan. Ook vooral positieve ontwikkelingen benadrukken. JOP’S en helaas nog geen OOP’S.
Over de samenwerking gaan we het 3 december hebben.

Notulen Wijkraad 3-9-2015. Goed gekeurd. Het punt blijft op de agenda gehandhaafd op
deze plaats. Notulen rondsturen voor plaatsing wordt als positief ervaren.

Rondvraaag.
Is ’n facebook pagina mogelijk? Die was er evenals ’n twitter account, maar is aan de vorige voorzitter gekoppeld.
Wat doen we met de website, kan die duidelijker, of gaan we Lentse Lucht en de Wijkraad Lent als website samen voegen? Volgens Rob Tromp (webmaster) is het niet makkelijk deze 2 samen te voegen.
Waarom geen winkel voorziening in de oude Jan Linders? Lucien Koridon kan hierover uitleg geven.
De uitleg die Jurgen Hell gaat geven over het zwemwaterprofiel volgt uit de vragen die Ton Pennings geplaatst heeft bij het zwemwaterprofiel. Het profiel en de vragen staan op de website. Kunnen als voorbereiding gebruikt worden.

Sluiting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.