Notulen Wijkraadvergadering d.d. 9-11-2017

Datum en tijd : 9 november 2017 20.00 u – 22.00 u
Plaats : De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter : Ton Pennings
Notulist : Léonie Schuijt-Overgoor

Aanwezig:
DB: Ton Pennings (voorzitter), Léonie Schuijt (vicevoorzitter), Tonnie de Krosse (penningmeester),
Burgers: Ditte Blitz en Masoud Kamalizadel (Leefbaar en veilig Lent), Jan Maassen (evenementen), Charles Meijer (ondernemersvereniging en Lents Draagvlak), Nico Weel, Willy Edelijn en Bas van de Riet (later met bericht)
Professionals: Paul Reuling (opbouwwerk), Carline Westen (wijkregisseur gemeente Nijmegen),
Genodigden: Marco Wolkenfelt en Koos van Dael van Green Capital Challange

Afwezig met bericht:
Saskia Mulder, Rob Tromp, Mathijs van Daal, en Kai Queckel.

1. Opening en mededelingen
Ton Pennings opent de vergadering met een woord van welkom. Er hebben zich wel nieuwe bestuursleden aangemeld, maar tijdgebrek en de planning van vergadermomenten en taken is nog een probleem. Van belang is dat we actieve werkgroepen hebben en houden. De werkgroepen vormen de basis van een goed functionerende wijkraad. Léonie Schuijt trekt zich per 1 januari terug uit het bestuur van de wijkraad. Zij blijft wel actief in het Bewoners en Gebruikersoverleg Rivierpark, de werkgroep Dorpensingel en de wijkkrant de Lentse Lucht. Ton wil zich in de loop van 2018 ook terugtrekken als voorzitter en zich meer richten op de Zonnebloem. Er zijn daarom nu drie vacatures voor het dagelijks bestuur: (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris). Het is belangrijk dat de jongere generatie het stokje overneemt.

2. Agenda
Ton stelt voor om na te denken over thema’s die interessant zijn om te bespreken. Interessante onderwerpen zijn: vuurwerkbeleid, jeugdbeleid, omgang en bestrijding van criminaliteit in Lent en gemeentelijke plannen. Paul vult aan dat ook sociale items van de Stip of het Sociaal Wijkteam mogelijk zijn.
Ton zal contact opnemen met betrokkenen om na te gaan wanneer en welke onderwerpen als thema aan de orde kunnen komen.
De agenda wordt vastgesteld.

3. Belangrijkste ingekomen stukken en mededelingen
Mail wijkmanager: Het Dorpsplein komt voorlopig niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Wel zal in 2018 de toegankelijkheid rondom het Dorpsplein en St Jozef onder de loep worden genomen en verbeterd. Daarvoor zal eerst een plan moeten worden opgesteld.
De andere binnengekomen stukken zijn al afgerond of gaan over verkeersveiligheid of bestemmingsplannen en worden in de volgende agendapunten meegenomen.

4. Meldingen/vragen rondom gemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties
Wijkmanagement, Wijkbeheer, wijkagent, opbouwwerk, Stip, Sociaal wijkteam

Carline: -De Vossenpelssestraat tot en met de Laauwikstraat worden afgewaardeerd naar 30 km. Ook het stukje Turennesingel tot Visveldsestraat wordt in het plan opgenomen.
-Met de onderhoudswerkgroep van het Crossveldje is overleg geweest om de bovenlaag te verbeteren. Er is daarvoor € 5000 beschikbaar.
-Er wordt op de Turennesingel volgens aanwonenden te hard gereden. Het verzoek is om dit met meetapparatuur na te gaan.
-Charles vult aan dat ook monitoring op de Vossenpelssestraat nodig is.
Ton vraagt terugkoppeling van de resultaten van de monitoring.
Paul: ·Met (jeugd)opbouwwerkers, de wijkmanager Ed van Dael, wijkagent Pim Lammerinks, wethouder Tiemens en beleidsmedewerker Wannet van mobiliteit en veiligheid is overleg geweest om de problemen bij Vieze Broek, het Notenlaantje en de Snelfietsroute in kaart te brengen. De plekken zijn op de fiets bekeken.

5. Voortgang/ontwikkelingen werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
5.1 Evenementen
Jan: 30 oktober was er een vergadering over de Vierdaagse. De reglementen zijn aangepast aan de tijd. Informatie zal ook verspreid worden via Nextdoor. Algemeen heerst er tevredenheid over de nieuwe route, waarbij ‘s morgens de route via de Oosterhoutsedijk en Elst loopt en op de terugweg door Bemmel en Lent. De Vierdaagse-lopers vonden dat Lent weinig een feeststemming liet zien, vergeleken bij Elst en Bemmel.
Léonie merkt op dat bij de ontwikkelingen van evenementen bij Veur Lent men alert moet zijn op het leefgenot van de bewoners van Veur Lent en de Hoge Bongerd. Er is snel geluidsoverlast om dat het geluid door het water ver gedragen wordt. Ook schort er nog al eens wat aan de bereikbaarheid van het eiland en de parkeermogelijkheden.
5.2 Infrastructuur
De Waalbrug zal vanaf februari 2018 tot uiterlijk 31 december 2019 worden gerenoveerd. De metalen constructie wordt opgeknapt en het betonnen wegdek hersteld. Ook worden oude elementen weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Het is immers een rijksmonument. Ledspots zullen straks de brug in allerlei kleuren brengen. De aannemer (KWS) heeft een plan ingediend waarbij overlast tot een minimum zal worden beperkt. Het vrachtverkeer wordt naar de Oversteek geleid. Ander regulier verkeer en openbaar vervoer kunnen de Waalbrug grotendeels blijven gebruiken. Informatie is te vinden op de website, in kranten en in de Lentse Lucht.
De ontwikkelingen rond de Dorpensingel zien er goed uit. De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen staan achter de groene versie van de Dorpensingel, waar 50/60 km kan worden gereden en de Vossenpels verkeersluw wordt. Bij de gemeente Lingewaard is er nog wel een discussie over de bussluis. Nu de gemeentes samen tot een plan komen hopen we dat de Provincie snel met de in het verleden begrote financiële bijdrage komt. Het proces duurt al veel te lang.
Ontwikkelingen Vossenpels Midden en Noord en Stelt Zuid
De gemeente haalt bij burgers ideeën op, maar roept daarbij maar kleine groepen bij elkaar, waardoor belangen kunnen gaan botsen. Charles merkt op dat het van belang is dat ook nieuwe bewoners bij de plannen worden betrokken. Een overkoepelende regie is hier voor de wijkraad weggelegd. Het is nog niet duidelijk welke plaats de gemeente de wijkraad hierbij gunt. Ton neemt contact op met de betrokken ambtenaren en zal d.m.v. een brief het gesignaleerde probleem bij het College van B&W en de raadsleden inbrengen.

6. Facultatief: themaonderwerp Green Capital
Gastsprekers waren: Marco Wolkenfelt en Koos van Dael. Zeer interessante voorlichting over allerlei duurzame zaken. Via de Lentse Lucht zal iedereen op de hoogte worden gehouden van de groene activiteiten in Lent in 2018.

7. Notulen d.d. 12-10-2017
Agendapunt 07: Jan vraagt aandacht voor het opnemen van een hondenpad in de plannen van Vossenpels en Plantje Vlag. De notulen worden goedgekeurd met complimenten aan Saskia.

8. Rondvraag
Geen

Actielijst

NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Carline Westen/

Léonie Schuijt

Vinger aan de pols houden Afdeling gemeente is ingelicht  loopt
2 Aanpassingen stoepen rond Dorpskern e.o. voor mensen met beperkingen Carline Westen/

Léonie Schuijt

  Blijven volgen
3 Plaats en opbouw informatie wijkraad Lent op Website van de Lentse Lucht Rob Tromp/

Rein Koning

   
4 Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel, VDR Ressen Lents Draagvlak  e.a.    Blijven volgen
5 Contact onderhouden met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel Ton Pennings    Blijft staan
7 Blauwe Zone Witte Huis Monitoren van uitslag van onderzoeken en de consequenties van parkeren in omgeving Carline Westen/ Charles Meijers/ Leonie Schuijt   Ja. Vervolg actiestap 8
8 Een brief naar de gemeente sturen om het verschuivende parkeerprobleem rondom Het Witte Huis aan te kaarten Ton Pennings    Actie bewoners
9 Brief naar de gemeente betreffende inrichting Plantje Vlag Jan Maassen/ Ton Pennings   Blijven volgen
10 Navragen bij wethouder waarom van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor de locatie van de nieuwe basisschool in de Stelt Ton Pennings    
11 Lijst van Lentse verenigingen opstellen Léonie Schuijt  December 2017  
12 Aanwezigheidslijst frequente bezoekers Wijkraad opstellen Léonie Schuijt  December 2017  
13 Financieel overzicht 2017 Tonnie de Krosse  December 2017  
14 Begroting 2018 Tonnie de Krosse   December 2017  
15 Mailbox schonen Léonie Schuijt December 2017  
16 Uitschrijving Kamer van Koophandel Léonie Schuijt Januari 2017  
17 Website schonen Rob Tromp    

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.