Notulen wijkraadvergadering d.d. 9-4-2015 20.00 – 22.30 uur. Plaats: Dorpsschuur te Lent

Aanwezig: T. Pennings (voorzitter), Hotze Bleeker, Fred Tank, Léonie Schuijt (bestuursleden), Carline Westen (wijkbeheerder), Pim Lammerinks (wijkagent) Henri Pollaerts, Paul Reuling (Tandem), Ton Weemen, Jan Rikken, Rob Tromp, Nico Weel (met snoepgoed), Jan Maassen, Xandra Cartens, Tonny de Krossen, Mikel Wijnhoven, Joos Janssen, Charles Meijer, Joos Janssen en Wendel …?

Gasten: m.b.t. agendapunt 2: S Debie en D. Malawa-Wilson (gemeente Nijmegen);

Afwezig met bericht: Patries Lessmann (secretaris).

Notulist: Léonie Schuijt-Overgoor

1.Opening en welkom door voorzitter Ton Pennings.

Voorstelronde en welkom aan de gasten.

2. Uitleg over mogelijke huisvesting statushouders door Sjon Debie en Dorien Malawa-Wilson (afdeling Maatschappelijke ontwikkelingen, gemeente Nijmegen).

De gemeente Nijmegen is op zoek naar locaties voor de (tijdelijke) huisvesting van statushouders, dit zijn toegelaten asielzoekers, waarvan de asielaanvraag positief is beschikt. De toestroom van deze statushouders is zo groot dat de reguliere bemiddeling via de woningcorporaties vastloopt, omdat in Nijmegen onvoldoende woningen beschikbaar zijn. De jaarlijkse toestroom voor Nijmegen is nu rond de 300 mensen. Gezinnen krijgen voorrang bij reguliere huisvesting via woningbouwcoöperaties. Nu wordt ook gekeken naar (tijdelijke) alternatieven. Het complex van de SSHN aan de Griftdijk in Lent zou zo’n locatie kunnen zijn, omdat daar nauwelijks nog studenten wonen. Dit gebouw zou om de huidige piek op te vangen, na aanpassingen +/- 5 jaren kunnen worden gebruikt voor +/- 150 alleenstaanden (veelal jongeren < 23 jaar). SSHN stoot het gebouw af en de verantwoordelijkheid gaat naar de gemeente. De gemeente verhuurt niet zelf, dat doen samenwerkende coöperaties.

De groep zal bestaan uit erkende vluchtelingen uit Eritrea en Syrië. De groep zal worden begeleid en er wordt een dagprogramma geboden, zoals inburgeringslessen. De statushouders mogen werken of scholing volgen en zullen doorstromen naar reguliere huisvesting bij woningcoöperaties.

Er worden nu plannen voorbereid voor de aanvraag van een omgevingsvergunning . Deze vergunning doorloopt een officieel traject, waarbij ook een informatieavond voor omwonenden georganiseerd zal worden (eind juni 2015). Het bestemmingsplan, de bouwvergunning, alles moet nog geregeld worden. Gegevens moeten worden verzameld, doelgroepen beschreven. Daarna volgt publicatie van het gemeentebesluit en een termijn van 6 weken voor de bezwaarschriftenprocedure.

De verwachting is dat pas na de zomervakantie mensen in het gebouw gehuisvest kunnen worden.

De eerste indruk van de wijkraad is dat de bewoners in de directe omgeving opbouwend meedenken. In de wijkraad worden veel vragen gesteld over de status, traumabehandeling , het toezicht, het beheer, verantwoordelijkheden, de betekenis voor de bevolking, de voorzieningen in de wijk en het Sociale Wijkteam etc. Er is nog weinig vergelijkingsmateriaal met de omgang met deze grote doelgroep alleenstaanden. Voor de integratie is de betrokkenheid van de Lentenaren belangrijk.

3. Lopende zaken:

3.1. Verkeerssituaties de Verwondering. Toelichting door Joos Janssen, Hotze Bleeker en Jan Rikken.

De Verkeerscommissie Verwondering heeft successen geboekt. Er worden op korte termijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid rond de school ‘de Verwondering’ te verbeteren. VVN heeft een duidelijk advies geschreven over de busroute. Deze route wordt hopelijk snel verbeterd, maar daarvoor zal een raadsbesluit moeten worden teruggedraaid. Breng is goed op de hoogte van de problematiek. Verder is besloten dat de 30km-zone in de Frankrijkstraat zal worden geaccentueerd. Fietspaden worden bij de school afgebakend met klinkers en bij Jan Linders komt een uitgang van het parkeerterrein naar de Vrouwe Udasingel. Wel blijft het belangrijk dat iedereen zich bewust is van het feit dat verkeersveiligheid niet alleen afhangt van verkeersmaatregelen, maar dat ook het gedrag van de weggebruikers de veiligheid bepaalt.

3.2. Verkeersveiligheid kruispunt Laauwikstraat/Schoolstraat. (Ingekomen mail).

Op bovengenoemd kruispunt is onlangs een ongeluk met een fietser gebeurd. Mensen uit de omgeving geven aan dat er vaak bijna-ongelukken zijn. De verkeerssituatie wordt als verwarrend ervaren. Voor oplossingen is overleg met de gemeente nodig. Zie ook 3.1.

Verkeerscommissie, onderdeel van de Wijkraad

De Wijkraad vindt de verkeersveiligheid in Lent zo’n belangrijk punt dat we vanuit de wijkraad een vaste verkeerscommissie willen instellen. Hotze, Joos en Henri willen daarbij hun ervaring en kennis inzetten voor anderen. Het doel is om tot structurele oplossingen te komen en kennis en ervaringen te behouden. Er zijn momenteel meerdere knelpunten. Nu is het belang van de ene groep bewoners soms in strijd met dat van anderen en worden problemen verschoven en niet opgelost. Continuïteit kan gewaarborgd worden door de wijkraad en de VVN.

Het Platform Waalsprong houdt zich ook bezig met infrastructuur, maar is gericht op nieuwe projecten. Er is nog een groep actief: Het Lents Draagvlak. De wijkraad wil graag met deze werkgroep contact opnemen om één eenheid te vormen, maar weet niet wie zij daarvoor moet benaderen. Bij de wijkschouw vindt vooral een inventarisatie plaats van knelpunten, maar de prioriteiten zouden in de verkeerscommissie gesteld kunnen worden en oplossingen kunnen worden voorgesteld. Het is daarom belangrijk dat in de commissie ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig is. Carline zal dit voorstel ook bespreken met de wijkmanager.

3.3. Acties rond wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied.

Er blijven veel vragen en onduidelijkheden over het bestemmingsplan, B&W-besluiten, inspraak en het wel en niet in- en voorlichten van bewoners. De vraag is aan B&W gesteld om de situatie terug te brengen in de oude staat. Er is nog geen reactie van B&W. Kernpunt blijft dat een wandelpad dat in het bestemmingsplan is opgenomen, zo maar kan verdwijnen.

3.4. Lentmark.

NVOB-cultuurfonds is eigenaar van het gebouw. De grond valt onder de GEM. Het schijnt dat er op 3 maart een gesprek is geweest met een mogelijke kandidaat voor het gebouw. A.s. dinsdag worden volgens de gemeentelijke berichten de puntjes op de i gezet. Er is verwarring. Wie is die kandidaat en waarom hebben andere geïnteresseerden geen bericht ontvangen, zelfs geen uitnodiging voor een gesprek? Er zijn ideeën over horeca-mogelijkheden, een pizzeria etc. Er is in Nieuw Lent zeker behoefte aan horeca. Daarnaast is het een mooie plek voor een versnapering tijdens fietstochten.

3.5. Terugblik informatieavond “Verondieping van de Lentse Plassen”

De avond in de Open Hof wordt positief beoordeeld. Alle vragen en antwoorden staan op de website. De gemeente Nijmegen heeft zich duidelijk uitgesproken om te gaan voor zwemwaterkwaliteit. Het is nu aan het Waterschap om haar oordeel te geven. Daarna zal nog een informatieavond volgen.

3.6. Citadel bijeenkomst Hof van Holland. Historische tuinen, het Fort Beneden Lent.

De bewoners hebben in tafelgesprekken gebrainstormd over verschillende onderwerpen: wonen, winkelen, cultuur en infrastructuur. Ook is er een gemeentelijke klankbordgroep met o.a. bewoners en het architectenbureau actief. Daarin is ook de wijkraad vertegenwoordigd. De culturele waarde van het Fort moet behouden blijven en in het plan worden opgenomen. Ook werd er gepleit voor het behoud van de Historische Tuin met de boomgaard als een geheel. De wijkraad zal een brief naar de gemeente sturen met haar visie op de ontwikkelingen.

4. Vraag van de Wijkraad aan Gemeente Nijmegen over de positie van de Wijkraad

Wat verwacht de gemeente Nijmegen van de wijkraad? Welk mandaat heeft de Wijkraad? Er is nog geen antwoord van de wijkmanager op onze vraag gekomen. Het is belangrijk dat signalen van de Lentse bevolking worden opgepakt. Dat vraagt duidelijke wederzijdse communicatie en informatie. We wachten het antwoord af. Carline zal de vraag terugkoppelen naar de wijkmanager.

5. Speerpunten voor de komende tijd

5.1 Het is belangrijk dat er in Lent een Werkgroep Recreatie, Cultuur en Landschap samen met bewoners wordt opgezet . Op dit moment spelen zich belangrijke ontwikkelingen af rond de Plassen. Fred zal de voortrekker zijn en proberen een groep te formeren. Léonie zal Susanne Agterbosch vragen hieraan mee te willen doen.

5.2 Jongeren, een multifunctionele voorziening bij de Ster voor jongeren wordt gerealiseerd.

Op 10-4-15 komt de klankbordgroep bij elkaar. Bewoners worden uitgenodigd. Er zijn vrijwilligers nodig. Bouw start na de bouwvakvakantie. 1e kwartaal 2016 klaar. Dank aan Paul voor zijn inzet.

5.3 Ouderen: Kern met Pit. Plan wordt aangepast. Geen jeu-de-boule baan, maar meer fitness voor ouderen. Misschien een kruidentuintje. Grote behoefte aan meedenkers en meedoeners om het plan te realiseren. Daarna uitnodiging aan wethouder m.b.t. financiering en onderhoud. Tip: kijk ook voor ideeën naar het Oude Weeshuis in de Benedenstad.

5.4 Mobiliseren van 30-50 jarige inwoners Lent:

De leeftijdsgroep heeft het erg druk met gezin en carrière. Toch is het belangrijk dat zij actief voor henzelf en hun kinderen deelnemen aan de opbouw van Lent, bijvoorbeeld in werkgroepen.

5.5 Historische tuin: inzet is om deze tuin te behouden. Het bestuur is in gesprek met verantwoordelijke wethouder(s) o.a. Frings en Velthuis

5.6 Verplaatsen van de wijkraadvergadering naar de Ster?

De vraag is of daarmee een betere aansluiting gevonden wordt met de bewoners. Dit moet goed worden voorbereid. We kunnen nog dit hele jaar in de Dorpsschuur blijven. Het voorstel om van september t/m december proef te draaien in de Ster wordt door iedereen ondersteund.

6. Nieuwe website

De website ziet er goed uit. De input is gemakkelijker bij te stellen. De afdruk-lay out van de notulen zal op leesbare lettergrootte worden gebracht. Ook zal in het vervolg een link met de historische gegevens komen.(link naar oude site) Dank aan Rob Tromp voor zijn inzet.

7. Rectificatie notulen Wijkraad 5-3-2015.

Punt 2: Straatnaamgeving. Toevoegen: sterk appel op de naamgevingscommissie om een straat naar de Heer Ruitenbeek te noemen.

Punt 4: Vraag van de wijkraad aan de gemeente. Toevoegen: er is op behoefte aan een snel, duidelijk en concreet antwoord van de wijkmanager/gemeente op de vraag van de wijkraad.

De notulen worden vastgesteld met dank aan Paul.

8. Rondvraag.

8.1 Paul: -Er komt een visie over de integrale aanpak 2017 van jongeren in Nijmegen Noord.

– GGD organiseert ouder-café. Bijeenkomsten m.b.t. opvoeding van kinderen.

– Als er behoefte aan informatieavonden voor ouders is over het gebruik van sociale media van basisschoolkinderen, dan wordt tegen het eind van dit jaar een avond georganiseerd.

– Hotze: complimenten over het JOP bij het Notenlaantje

8.2 Carline: Er komt een nieuw wijkbeheerplan: één wijk- één plan voor zowel wijkbeheer als wijkmanagement. Nieuwe methodes worden gehanteerd en e.a moet worden uitgetest. Via Platforms (50% bewoners- 50% gemeentelijke vertegenwoordigers) wil men dichter bij de wensen en behoeftes van bewoners komen. Beheerplannen zullen per thema worden uitgewerkt

8.3 Mikel: Er ontstaan parkeerproblemen in de Gr. Brittanniëstraat. Carline zal de normen navragen.

8.4 Overlast hondenuitlaatplek Visveld. Het gaat om het gedrag van de buurtbewoners zelf. Elkaar hierop aanspreken is belangrijk. Een hondenpoepvlaggetje kan voor ludieke bewustwording zorgen.

8.5 Bruggen bij de Wadi’s zijn nog niet opgeleverd. De afrastering wordt als eng ervaren.

8.6 Tip Nico: ga eens naar het nieuwscafé van de wethouders en de raadsleden. Interessant!

8.7 Reclameborden op rotondes: is dat wel verkeersveilig? Zijn daar regels voor?

8.8 Niet opruimen van dranghekken bij Jan Linders na de markt. Actie Carline.

9. Sluiting om 22.30 uur

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 7 mei om 20.00 uur in de Dorpsschuur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.