Notulen Wijkraadvergadering Lent d.d. 11 mei 2017

Datum Locatie Aanvang Notulist
11-05-2017 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder

Aanwezig
Bestuur Ton Pennings (voorzitter), Léonie Schuijt, Tonnie de Krosse (penningmeester),
Saskia Mulder (notulist), vacature voor secretariaat
Werkgroepen Jan Maassen (Werkgroep Evenementen), Charles Meijers (Ondernemersvereniging en Lents Draagvlak), Rob Stoof (Lents Draagvlak), Ben Schilder (Historische Tuin), Joos Janssen (Werkgroep Verkeer)
Bewoners Pieter Pelser, Anne-Rie Bus (Lentse Aarde), Andrea Haverkort (Lentse Aarde), Leonie Schuur Organisatie Wonder), Yvonne van Veghel, Nico Weel, Marco Maas, Rein Koning (Website Lentse Lucht)
Afwezig met bericht
Pim Lammerinks (wijkagent), Carline Westen (wijkregisseur), Paul Reuling (Opbouwwerker Tandem), Bewoners: Kees van Dun, Rob Tromp, Bas van Riet en Kai Quekel.

1 Opening
Ton Pennings heet iedereen welkom. Yvonne van Veghel heeft belangstelling voor de rol van secretaris. Ze neemt deel aan een aantal vergaderingen en na de zomer wil ze een besluit nemen of ze deze functie accepteert. Hierna volgt een korte voorstelronde.

Aanpassingen agenda
– Het onderdeel van agendapunt 5 over nieuwe regels van de omgevingswet (2019) komt te vervallen.
– Het DB heeft 23 mei een gesprek met 2 hoofdambtenaren (wijkmanagement en stadsbeheer) van de gemeente Nijmegen over “Participatie in Lent”. In het kader daarvan zou het goed zijn agendapunt 5 te gebruiken om onze verwachtingen t.a.v. de gemeente te bespreken en na te gaan wat onze rol is bij het zo stroef verlopen van de samenwerking met wijkmanagement en wijkbeheer.
– Leonie Schuur is benieuwd naar de ontwikkelingen rond de Dorpensingel; zie agendapunt 4.1.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
2.1 Gezondheidsplein Hof van Holland
Er is een oriënterend gesprek geweest met de initiator van het Gezondheidsplein Hof van Holland. Ook heeft deze initiator gesprekken gevoerd met o.a. Thermion, de gemeente, SWT. Adviezen van de wijkraad waren: houd de zorg dicht bij de burger; maak de zorgvoorzieningen laagdrempelig, bouw in de buurt van het zorgplein zorgwoningen; betrek woningbouwcorporaties bij de ontwikkelingen. Goed openbaar vervoer, uitnodigende architectuur en toegankelijkheid van en naar het gezondheidsplein zijn een must. Betrek toekomstige bewoners van Hof van Holland erbij en verstrek een informatiemap.
2.2 Ring Ring Slim-project voor fietser
Bij dit “slimme” project krijgen fietsers geld voor het aantal km dat ze gereden hebben. Dit om mensen te stimuleren de auto te laten staan en de fiets te pakken. Je kunt sparen voor kortingen of voor projecten in de buurt. Meer informatie is te vinden op: http://ring-ring.nu/ of via http://www.slimopweg.info/Nieuwsoverzicht/Geef-jouw-buurt-een-boost.html
2.3 Ontwikkelingen Bekkersland
Er is wederom een brief geschreven naar de gemeente over de ontwikkelingen van Bekkersland en het struinpad. We wachten nog op de beloofde algemene informatieavond (nazomer 2016).
2.4 Dorpensingel
24 mei is er om 19.30 uur in het Citadel College een informatieavond over de infrastructuur van Lent Oost. (Dorpensingel/Vossenpelssestraat/De Stelt/Laauwikstraat/Turennesingel/Vrouwe Udasingel). Alle bewoners van Lent Oost krijgen hierover een brief in de bus.
2.5 Radio-uitzending N1 op 28 mei
Ton Pennings en Léonie Schuijt zijn uitgenodigd voor een radioprogramma van N1 op 28 mei om 13:30u. De thema’s zijn: “Leefbaarheid in Lent, Dorpensingel en Ontmoet- en Beweegroute. Te beluisteren op: http://www.n1.nl/radiogemist/detail?itemId=I7MMSIcXFw-H&programId=474
2.6 Ontwikkelingen Waalbrugrestauratie (start werkzaamheden 2018)
De restauratie van de Waalbrug is 1 jaar uitgesteld. Een baan blijft tijdens de werkzaamheden open en tijdens de vierdaagse zal de brug ook open zijn.
2.7 Bushokje
Carlo v.d. Borgt neemt zelf contact op met de “Meld en Herstellijn” van de gemeente over een bushokje op de Vrouwe Udasingel. De Wijkraad heeft de vraag al doorgegeven aan de wijkregisseur.

3 Mededelingen/vragen rondom welzijns- en gemeentelijke organisaties
3.1 Ontwikkelingen uitbreiding basisscholen
2 jaar geleden is al aangegeven dat de Lentse basisscholen de toestroom niet aan kunnen. Nu krijgen de scholen meer aanmeldingen dan er plek is. Een dependance van “De Verwondering” vangt voor komend jaar de toestroom op. Daarna wordt deze dependance een zelfstandige school voor ongeveer 2 jaar. Dit is een tijdelijke voorziening. De nieuwe 4e Lentse basisschool wordt in de Stelt, vlak bij de rotonde aan de rand van Lent gebouwd, naast een verkeers-drukke 50 km weg. Gevraagd wordt wat de reden van de wethouder is om deze school aan de rand van Lent op een andere locatie te zetten dan het bestemmingsplan aangeeft. Actiestap 11.
3.2 Voortgang vestigingsproblematiek Moestuinvereniging Lentse Aarde
AnneRie Bus: De Lentse Aarde, een biologische moestuin bestaat sinds 2012. Vanaf 2014 is in eerste instantie 4000 m2 grond door de gemeente beschikbaar gesteld. Omdat het ledenaantal groeide van 50 naar 100 werd uiteindelijk 7000 m2 grond beschikbaar gesteld in het kader van Tijdelijk Anders Gebruik. De huurperiode van 5 jaar eindigt en de Lentse Aarde is op zoek naar een nieuwe stek met minstens zoveel grond. Er zijn wel gesprekken geweest met de gemeente, echter zonder resultaat. Eerder is de vereniging goed geholpen door Mariëlle Nocker, maar zij is geen contactpersoon meer. De Lentse Aarde wil een vaste duurzame plek en niet steeds verkassen. Uit de vergadering komen voorstellen: mogelijkheden onder de nieuwe windmolens; de Boomgaard bij Hof van Holland, De Moestuin in Oosterhout, Fort Beneden Lent. Leonie Schuur merkt op dat misschien contact kan worden gelegd met het Wijkbedrijf Nijmegen Noord. De wijkraad neemt het onderwerp mee in het overleg met het wijkmanagement en stadsbeheer op 23 mei.
3.3 Ontwikkelingen rondom de Spil
Léonie Schuijt: De huidige ontwikkelingen en de teleurstelling van de bewoners, verenigingen en pachter worden meegenomen in het overleg op 23 mei met de 2 hoofdambtenaren van de gemeente.
3.4 Schouw op 17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur. Verzamelen bij de Ster.
De Dorpensingel, de Spaanse buurt, veiligheid en toegankelijkheid en de 2 oversteekpunten in de Vrouwe Udasingel worden opgenomen. Carline heeft een signaalfunctie en kan de knelpunten meenemen. Meer punten zijn welkom. Mailen naar Carline Westen: c.westen@nijmegen.nl

4 Voortgang werkgroepen, klankbordgroepen en projecten
4.1 Ruimtelijke ordening en mobiliteit: Dorpensingel en Vossenpelssestraat
Rob Stoof: Bert Velthuis als Henriette Tiemens zijn samen op de informatieavond op 24 mei in het CitadelCollege. We willen zo veel mogelijk mensen mobiliseren. De deelnemers van de werkgroep komen uit heel Lent. Acties vinden plaats via reguliere en sociale media, spandoeken en flyeren.
4.2 Werkgroep Sport en recreatie
Rumc doet onderzoek onder oudere mensen (60+) naar valpreventie. Mensen zullen gevraagd worden om bepaalde producten uit te proberen. Zie ook aankondiging juninummer Lentse Lucht
4.3 Groen
In het kader van Groene Stad willen we ook Park Lingezegen betrekken.
4.4 Zorg en Welzijn (Léonie Schuijt)
Bij de HAN is er wisseling van de wacht bij de projecten van Vitaal Lent en worden nieuwe mensen ingewerkt. De applicatieontwikkelaar rond de usability tests heeft nog tijd nodig.
4.5 Ontmoetingsroute Kern met Pit (Léonie Schuijt)
– Dorp met Pit
Er is een idee ingediend bij “Maak Gelderland Mooier” over een ontmoetings- en bewegingsroute in en rond de oude Kern van Lent: ‘Dorp met Pit’. De opzet is goedgekeurd. Hierdoor wordt er kans gemaakt op een subsidie van 10.000 of 5.000 euro. Prijsuitreiking op 7 juni in Harderwijk.
-Toegankelijkheid route Rollator-wandelgroep
Carline Westen heeft meegelopen met de rollatorgroep en heeft de beperkte toegankelijkheid voor oude mensen langs de route (stoepen, langs auto’s, parkeerplaatsen, snelfietsroute en bij het oversteken) gesignaleerd. Het was voor haar een eyeopener. Ze zal het inbrengen bij stadsbeheer.
4.6 Evenementen
– De bewonersvergadering van de 4-daagsefeesten ging dit keer voornamelijk over geluidsoverlast. In Nijmegen wordt gemeten met DbC, dit is een lage frequentie. Geluidsoverlast in Lent valt mee mits de wind de goede kant op staat. De parkeerproblemen zijn nog niet opgelost.
– Er is vanuit de gemeente contact met verschillende evenementenorganisaties m.b.t. het beheer en beleid rond de Spiegelwaal en Veur Lent
– Op 18 mei is er een gesprek over de Lentse Kermis (wel of niet op parkeerterrein voor Jan Linders)
– De roeivereniging organiseert wedstrijdactiviteiten op de Spiegelwaal, eerst kleinschalig, volgend jaar een groot evenement.

5. Themaonderwerp: participeren; verwachtingen van burgers, (zorg)instellingen en overheid.
Op 23 mei vindt er overleg plaats tussen het DB van Wijkraad Lent en de hoofdambtenaren van het Wijkmanagement en Stadsbeheer over de wederzijdse kritische omgang met elkaar. De voorzitter geeft aan dat het DB behoefte heeft aan zinvolle feedback van de aanwezigen. Wat verwacht deze vergadering van de wijkraad? Wat verwachten Lentenaren? Wat gaat goed en wat gaat fout?
– Een aantal Lentenaren voelt zich niet gehoord door de gemeente of ervaart dat afspraken niet worden nagekomen. Door hier in de vergadering ruimte voor te geven is een klachtencultuur ontstaan.
– Dit is een wijk in opbouw waar de infrastructuur nog onvoldoende is meegegroeid en bestemmings-plannen steeds worden gewijzigd. Daardoor zitten we vaak op gevoelige onderwerpen. Deze kunnen beter in een apart platform behandeld worden met terugkoppeling in de wijkraad en wordt ‘eigen belang’ voorkomen. Ook wordt voorkomen dat belangen tegen elkaar worden uitgespeeld.
– De wijkraad wordt vaak als “direct” beschouwd en sommige ambtenaren kunnen zich hierdoor aangevallen voelen, gaan in de verdediging of haken af. Posities van ambtenaren als intermediairs is niet altijd duidelijk. Ook is de rol van opbouwwerk t.o.v. wijkmanager en SWT niet helder.
– De wijkraad voelt zich niet altijd serieus genomen door de gemeente. Er is onduidelijkheid over de status. De wijkraad bestaat niet uit gekozen vertegenwoordigers of professionals, maar binnen de Lentse gemeenschap is er vaak wel verstand van zaken. Participatie betekent: “handelen op basis van partnerschap en gelijkheid”. Zijn we in de ogen van de gemeente een overkoepelend orgaan voor alle Lentenaren of slechts een van de belangenpartijtjes? De wijkraad ziet zichzelf als overkoepelend en wil meedenken en doen als het om het algemeen belang van Lentenaren gaat.
– Er is een gedragen wijk-ontwikkelplan nodig met duidelijke actiepunten en een tijdspad.
– Door de vergaderstructuur te veranderen en door in het 2e deel een inhoudelijk thema te plannen, hoopt de wijkraad een breed publiek aan te spreken, dat geïnformeerd wil worden en mee wil denken.
– De vergaderingen moeten bovendien zo aangestuurd worden dat iedereen zich veilig voelt.
Nico Weel: Tip: nodig alleen voor het eerste uur van de vergadering gemeentefunctionarissen, politici, wijkagent en opbouwwerk uit (Het uitlopen van de vergadering is voor sommigen een ergernis).

6. Notulen en actiepunten Wijkraad d.d. 13 april 2017 Geen op- of aanmerkingen / goedgekeurd.

7. Rondvraag.
Rob Stoof: Kom allen naar de informatie avond over de Dorpensingel op 24 mei! De uitnodiging voor deze avond staat op de website.
Leonie Schuur: De resultaten van het onderzoek van Wijkbedrijf Nijmegen Noord met bijlagen zijn te downloaden en staan ook op de website van de Lentse Lucht.

8. Sluiting. Volgende wijkraadvergadering is op 8 juni om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster.
20.00 – 21.00 uur: Algemeen gedeelte en inbreng van bewoners en gemeente
Na 21.00 uur: themaonderwerp Park Lingezegen.

Actielijst

NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Vinger aan de pols houden Carline Westen Léonie Schuijt Afdeling gemeente is ingelicht
2.1 Afspraken maken voor wijkschouw met Carline Westen Léonie Schuijt 17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur akkoord
2.2

 

2.3

Schouw 17 juni 10.00 – 12.00 uur

– Sluipverkeer Visveld: Rob Tromp

– Toegankelijkheid Spaanse Buurt? K. Wiskie

 

Aparte schouw Ontmoetingsroute

РAanpassingen stoepen rond Dorpskern e.o. voor mensen met beperkingen/L̩onie Schuijt

Carline Westen

 

17 juni

 

 

 

10 mei

 

 

 

 

2.3 gedaan

3 Plaats en opbouw informatie wijkraad Lent op website van de Lentse Lucht Rob Tromp/ Rein Koning
4.1

 

 

4.2

 

 

4.3

 

4.4

Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel Voorbereiding 24 mei

 

Contact opnemen met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel

 

Ook na 24 mei vinger aan de pols houden

 

Politieke avond voorbereiden? Bijeenkomsten

plannen

Lents Draagvlak e.a.

 

Ton Pennings

 

Allen

 

Ditte

24 mei

 

 

 

 

 

gedaan
5.1

5.2

Brief gemeente over reconstructie Waalbrug

Gebruikersoverleg Rivierenpark. Alert blijven op ontwikkelingen evenementen en parkeren.

Joos Janssen

Léonie Schuijt

 

 

 

6 Blauwe Zone Witte Huis / Charles Meijers uitslag van de onderzoeken en de consequenties van parkeren in de omgeving in de gaten houden. Carline Westen/ Charles Meijers
7 Navragen of deltavliegers boven een woonwijk inbreuk op privacy geven. Rob Tromp Carline Westen ja
8 Brief naar de gemeente betreffende inrichting Plantje Vlag Jan Maassen/ Ton Pennings ja
9 Overleg met Wijkraad Oosterhout i.v.m. vergaderdata Ton Pennings?
10 Lijst van verenigingen die gebruik maken van De Spil opstellen en doorsturen naar Léonie Jan Rikken ja
11 Navragen waarom van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor de locatie van de nieuwe basisschool. Wijkmanager?

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.