Notulen Wijkraadvergadering Lent d.d. 13 april 2017

 

Aanwezig

Bestuur Ton Pennings (voorzitter), Leonie Schuijt, Tonnie de Krosse (penningmeester),

Saskia Mulder (notulist), Rob Tromp (webmaster website)

Werkgroepen Jan Maassen (Werkgroep Evenementen), Charles Meijers (Ondernemersvereniging en Lents Draagvlak), Rob Stoof (Lents Draagvlak), Ben Schilder (Historische Tuin),

Bewoners Dick Timmer, (Woongemeenschap Eikpunt), Kai Quekel en Laura Menting (De Stelt) Ditte Blitz (Lents Draagvlak), Bas v/d Riet (Schone Waaijer), Yvonne v. Veghel, Patries Lessmann, Leonie Schuur, Dori Elemans, Jan Rikken, Nico Weel, Kasper Wiskie. 

Afwezig met bericht

Joos Janssen (Werkgroep Verkeer), Kees van Dun (Lents Draagvlak), Pim Lammerinks (wijkagent),

Carline Westen (wijkregisseur), Paul Reuling (Opbouwwerker Tandem). 

1.  Opening

Ton Pennings heet iedereen welkom. Dori Elemans en Yvonne van Veghel hebben zich aangemeld om het secretariaat van de wijkraad te versterken. Daarnaast willen nog twee mensen incidenteel hand- en spandiensten voor de wijkraad verrichten. Hierna volgt een korte voorstelronde.

Aanpassingen agenda

– Wijkontsluiting Spaanse buurt (K. Wiskie). Toevoeging agendapunt 4.1

– De verbouwing in De Spil (J. Rikken). Toevoeging agendapunt 4.2

– Het Dagelijks Bestuur stelt voor om definitief de agendastructuur aan te passen. De reguliere agenda zal tot 21:00 uur gevolgd worden, waarna tot maximaal 22:30 uur een thema behandeld kan worden met een eventuele gastspreker. De ontwikkelingen rond de Dorpensingel/Vossenpels zijn nu een hot item. Daarom wordt het thema participatie in Lent naar 11 mei verschoven en zal tijdens deze vergadering na 21:00 uur de ontwikkelingen rondom de Verkeerstructuur Vossenpels/Dorpensingel besproken worden door Werkgroep Verkeer, Lents Draagvlak en bewonersgroepen van Eikpunt, Plantje Vlag en De Stelt.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

2.1 Capaciteit basisscholen

Er zijn vragen gesteld over de grote toestroom van kleuters in Lent en het gebrek aan planning en plaatsen op de basisscholen. Noodmaatregelen worden nu genomen. De wijkraad heeft deze vragen doorgespeeld naar de gemeente en scholenorganisaties (Joos Janssen houdt e.a. in de gaten).

2.2 Skaeve Huse

Bewoners uit Ressen zijn verontrust. De wijkraad Lent heeft te weinig handvatten om hier iets aan te doen omdat het niet binnen Lents gebied valt maar onder Ressen. De omliggende buurten krijgen binnenkort een informatieavond.

2.3 Nomaden

Deze a.s.-Lentenaren krijgen een plek aan de andere kant van het spoor, bij de kassen van Visveld.

2.4 Deltavliegers

Er is een klacht binnen gekomen over deltavliegers. Er zijn geen andere directe klachten gemeld, wel wordt geluidsoverlast waargenomen. Rob Tromp vraagt hoe de privacywetgeving geregeld is.

2.5 Droomstad Nijmegen (Leonie Schuijt)

Tijdens de informatieavond Droomstad Nijmegen is een digitaal portaal voor Nijmegenaren gepresenteerd. Nieuwe ideeën en initiatieven kunnen uitgewisseld worden om de stad leefbaarder te maken en ruimte te geven aan burgerparticipatie. Voor Lent kan de Lentse Lucht website ook als communicatiemedium dienen voor initiatieven en ideeën voor mededelingen van Wijkraad Lent, Thermion, Voorzieningenhart de Ster, Vitaal Lent, de Gemeente etc. Rob Tromp: voor sommige onderdelen van de website moet je je registreren en inloggen. Rob neemt contact op met Rein Koning om de plaats en opbouw van de wijkraad op deze website te bespreken.

2.6 Gezondheidsplein Hof van Holland

Op 2 mei heeft het DB een gesprek met de initiator van het Gezondheidsplein Hof van Holland. In de vergadering van mei komen we op dit onderwerp terug.

2.7 Functioneren wijkraden

De CDA-fractie staat achter een onderzoek over het functioneren van de Nijmeegse wijkraden.

2.8 Struinpad bij Plantje Vlag Noord

Er is nog steeds geen antwoord op de vragen over de huidige ontwikkelingen die indruisen tegen eerder gemaakte afspraken. Jan Maassen en Ton Pennings zullen nogmaals een brief naar de gemeente sturen.

  Mededelingen/vragen rondom welzijns- en gemeentelijke organisaties

3.1 Afwezigheid professionals

Naast het ontbreken van een wijkmanager, zijn Paul Reuling (Opbouwwerker TotaalLokaal), Pim Lammerinks (wijkagent) en Carline Westen (wijkregisseur) niet aanwezig. Lopende zaken en nieuwe punten zullen door het DB rechtstreeks worden gecommuniceerd met betrokken functionarissen.

3.2 Overleg met Wijkmanagement en Stadsbeheer

Het DB van de wijkraad heeft op 23 mei een gesprek met wijkmanagement en Stadsbeheer over de samenwerking tussen wijkraden en gemeente.

3.3 Wijkschouw

Carline Westen heeft gevraagd om data door te geven voor de wijkschouw. Tijdens de schouw wordt er o.a. gekeken naar verkeerstechnische problemen en recreatieplekken. Er zijn een aantal mensen geïnteresseerd om bij de schouw aanwezig te zijn. Deze mensen staan genoteerd op de adressenlijst en zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen. De voorkeur gaat uit naar zaterdag 17 juni. Léonie neemt contact op met Carline.

4. Voortgang werkgroepen, klankbordgroepen en projecten

 4.  Werkgroep verkeer en gebiedsontwikkeling

– Wijkontsluiting Spaanse buurt (Kasper Wiskie)

De hele woongemeenschap van de Spaanse buurt lijkt ingesloten door de wijze waarop de verkeer-belemmerende maatregelen zijn genomen. Dit gebeurt in meer nieuwe wijken. Is er wel een reëel evenwicht tussen deze verkeer-belemmerende maatregelen en de toegankelijkheid tot de wijk die bij de normale leefbaarheid voor bewoners en bezoek horen? Overleg met de wijkbewoners, werkgroep Verkeer en de wijkregisseur lijkt hier noodzakelijk. Dit onderwerp meenemen naar de wijkschouw.

– Verhoging en verbreding van de dijk bij de Stelt (Dick Timmer, woongemeenschap Eikpunt)

Bewoners IEWAN en Eikpunt maken zich zorgen over de geruchten dat de dijk verhoogd en verbreed gaat worden om vervuilde grond af te dekken en om meer oppervlak te creëren voor woningen die op de dijk gebouwd worden. Hierdoor wordt deze grond privé en niet meer recreatief. De verenigingen hebben een brief met vragen opgesteld en aan de gemeente gestuurd. Op15 april wordt er een visie van De Stelt gepresenteerd tijdens de woonbeurs in De Vereniging. Charles Meijers merkt op dat de visie van de gemeente is om de hele zone achter de dijk parkachtig te maken met daarin woonblokken van maximaal 15m hoog. Vinger aan de pols houden.

4.2 Werkgroep Sport en recreatie

– De verbouwing van De Spil (Jan Rikken)

Veel mensen maakten gebruik van de ontmoetingshal in de Spil, niet alleen voor sport maar ook om te recreëren, maar nu zijn er kleedkamers in gebouwd. Scholen claimen de sportruimtes, waardoor de verenigingen zich moeten aanpassen. Deze kunnen wel uitwijken naar de Triangel bij het Citadel College, maar het voelt of opnieuw een voorziening wordt afgenomen van het oude dorp Lent, juist omdat in de jaren tachtig/negentig door Lentenaren zo gestreden is om de Spil te realiseren. Kan de Wijkraad hier actie in ondernemen? Jan Rikken zal een lijst maken met alle gedupeerde verenigingen en deze naar Leoonie sturen. Het onderwerp zal door de Wijkraad besproken worden met het Wijkmanagement. De toenmalige wijkmanager was ook onbekend met deze plannen van Sportbeheer. Leonie zal het onderwerp met de redactie van de Lentse Lucht bespreken.

– Vitaal Lent (Leonie Schuijt):

De lifestyle vragenlijst is ontwikkeld en zal de komende periode door studenten bij Lentenaren getoetst worden. Daarna zal de lijst online gebruikt kunnen worden om de eigen gezondheid in te schatten. De monitoring is zodanig dat er maatwerkadviezen uitrollen. Andere lijsten voor preventieve gezondheid zijn nog in ontwikkeling en zullen in september klaar zijn.

– Ontmoetingsroute Kern met Pit: (Leonie Schuijt)

Er is een verschil van mening tussen gemeentelijke vertegenwoordigers/opbouwwerk en andere leden van de werkgroep (burgers, gezondheidsprofessionals en wijkorganisaties) over wat burgerparticipatie precies inhoud m.b.t. de ontmoetingsroute. Fysiotherapie St. Jozef heeft het heft zelf in handen genomen en is gestart met een rollatorgroep. Daarna hebben 8 vrijwilligers het overgenomen. De toegankelijkheid van de stoepen is echter slecht. Ook voor de andere initiatieven zijn vrijwilligers en meedenkers nodig, want ook de ideeën rond het Dorpsplein zullen vorm moeten krijgen. Er zijn goede ideeën, maar de gemeente vraagt bewijs van draagkracht en de stuurgroep en werkgroep weet niet wat de gemeente wil toestaan en waar zij aan mee wil betalen. De wijkraad en de professionals vinden dat gemeente en opbouwwerk actiever moeten bijdragen aan de plannen en mogelijkheden moeten bekijken voor realisering, omdat we hier met een doelgroep te maken hebben die meer zorg nodig heeft en waar hun participeren gezien gezondheid en leeftijd extra ondersteund moet worden. Er verdwijnt teveel in het Oude Lent. Deze Ontmoetingsroute zal nieuw leven in de dorpskern kunnen blazen. Voor 7 mei zal de wijkraad, Fysiotherapie Thermion, directie St. Jozef en betrokken buurtbewoners gezamenlijk een idee indienen bij de Ideeën competitie van de provincie Gelderland. Ook zal hulp gevraagd worden van Kern met Pit en de KNHM.

 Notulen Wijkraad d.d. 9 februari 2017

Geen op- of aanmerkingen / goedgekeurd.

  1. ondvraag.

– Nijmeegse Vierdaagse Leonie Schuur: Is er wel eens contact geweest met de organisatoren van de Nijmeegse Vierdaagse vereniging om de route meer door het dorp Lent te laten lopen?

Jan Maassen: Er zijn veiligheidsregels. Wegen moeten breder zijn dan 4 m. Bovendien willen vierdaagse wandelaars het liefst niet alleen door dorpen en stedelijke bebouwing lopen maar ook door groene gebieden. 25 april is er een bijeenkomst bewonersgroep vierdaagsefeesten

– Vergaderdata Charles Meijers: Oosterhout heeft een nieuwe website: https://nijmegennoordonline.nl/ Wijkraad Lent heeft de wijkvergaderingen verzet naar elke 2e donderdag van de maand. Dit is tevens de vergaderdatum van Nijmegen Noord. Joos, Paul, Pim en Carline zijn voor beide vergaderingen uitgenodigd. Afstemmen met Oosterhout!

– Activiteiten/evenementen

25 april is er een bijeenkomst over de Oostehoutse Knip in De Klif

26 april start Koningsnacht. Locatie: Feesttent op het evenementenveld bij DVOL.

19 mei wordt Lentmark feestelijk geopend vanaf 16:00 uur.

17 juni Triatlon bij de Spiegelwaal en een wijkfeest in De Klif voor heel Nijmegen Noord.

7.  Thema Vossenpels/ Dorpensingel

Dit onderwerp wordt in een werkgroep besproken (zie agendabijstelling punt 1). Op 4 mei komt de groep samen met de wijkraad bij elkaar. Kai Quekel heeft namens de bewoners van de Stelt volgende week een apart gesprek met de gemeente. 17 mei zal tijdens de politieke avond door betrokkenen worden ingesproken. Terugkoppeling in de volgende wijkvergadering. 

  1. Sluiting.

Volgende wijkraadvergadering is op 11 mei om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster 

Actielijst

NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Carline Westen Leonie Schuijt Vinger aan de pols houden Afdeling gemeente is ingelicht
2.1 Afspraken maken voor wijkschouw met Carline Westen Leonie Schuijt & Joos Janssen 17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur akkoord
2.2

 

2.3

Schouwen

– Sluipverkeer Visveld / Rob Tromp

– Toegankelijkheid Spaanse Buurt? K. Wiskie (

 

Schouw Ontmoetingsroute

– Aanpassingen stoepen rond Dorpskern e.o. voor mensen met beperkingen/Leonie Schuijt

Carline Westen

 

17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

10 mei

(aparte schouw)

3 Plaats en opbouw informatie wijkraad Lent op Website van de Lentse Lucht Rob Tromp/ Rein Koning
4 Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel Lents Draagvlak e.a.
5.1

5.2

Brief gemeente over reconstructie Waalbrug

Gebruikersoverleg Rivierenpark

Joos Janssen

Leonie Schuijt

 

 

8 mei 13.30

6 Contact opnemen met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel Ton Pennings
7 Blauwe Zone Witte Huis / Charles Meijers uitslag van de onderzoeken en de consequenties van parkeren in de omgeving in de gaten houden. Carline Westen/ Charles Meijers
8 Navragen of deltavliegers boven een woonwijk inbreuk op privacy geven. Rob Tromp Carline Westen
9 Brief naar de gemeente betreffende inrichting Plantje Vlag Jan Maassen/ Ton Pennings ja
10 Overleg met Wijkraad Oosterhout i.v.m. vergaderdata Ton Pennings ?
11 Lijst van verenigingen die gebruik maken van De Spil opstellen en doorsturen naar Leonie Jan Rikken ja

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.