Notulen Wijkraadvergadering Lent d.d. 13 juli 2017

Datum Locatie Aanvang Notulist
13-07-2017 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder

Aanwezig
Bestuur Ton Pennings (voorzitter), Léonie Schuijt, Tonnie de Krosse (penningmeester), Saskia Mulder (notulist)
Werkgroepen Jan Maassen (Werkgroep Evenementen), Charles Meijers (Ondernemersvereniging en Lents Draagvlak)
Bewoners René Derkse, Jeroen Smeekens, Rein Koning, Ditte Blitz, Hotze Bleeker, Rob Stoof
Gemeente Marian van Gerwen, Mathijs Lenis.

Afwezig met bericht: n.v.t.

Agenda:
1. Opening
2. Vossenpels Noord en Midden
3. Wat alsnog ter tafel komt
4. Rondvraag en mededelingen
5. Sluiting

1. Opening
Ton Pennings heet iedereen welkom bij deze ingelaste vergadering. Er zou officieel geen openbare wijkraadvergadering zijn, maar een vergadering met het bestuur en ons wijkmanagement. Die db-bijeenkomst is verschoven naar 7 september. Wel is er nu een nieuw agendapunt i.v.m. de ontwikkelingen rond het bestemmingsplan Vossenpels Noord-Midden. Om ons te informeren over het proces en de te volgen procedures zijn twee ambtenaren van de gemeente: mevrouw Marian van Gerwen en de heer Mathijs Lenis aanwezig.

2. Ambitiedocument Vossenpels Noord en Midden
Op internet is meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan Vossenpels Noord-Midden (definitief vastgesteld d.d.14-06-2017 onder nr. NL.IMRO.0268.BV22300) en de beheerverordening te vinden onder de link:
https://www2.nijmegen.nl/content/1745959/ontwerpbeheersverordening_nijmegen_vossenpels_midden-noord
Toelichting
Omdat de wet dit vereist is het bestaande, nog niet uitgevoerde bestemmingsplan d.m.v. een gemeentelijke beheerverordening opnieuw vastgesteld. De gemeente Nijmegen plant op dit moment informatie-ophaalavonden met verschillende belangengroepen rond Vossenpels Noord en Midden met als doel een ambitiedocument op te stellen. Via dit ambitiedocument kan een verdere invulling worden gegeven aan het al vastgestelde bestemmingsplan. Ook de wijkraad is gevraagd een avond daarvoor te reserveren. Omdat de besluitvorming hierover afgelopen week heeft gespeeld is de uitnodiging voor deze ingelaste vergadering pas een paar dagen voor aanvang van deze vergadering verstuurd. Dit leidde tot misverstanden over de inhoud van deze avond.
In de wijkraad komen alle bewoners (dus alle belangen) samen en is het goed dat we elkaars standpunten ook horen. De bedoeling van deze avond is echter dat we voorgelicht worden over het proces en de procedures die de gemeente zal volgen en dat we dus niet in discussie gaan over de ideeën en mogelijkheden die de verschillende burgergroeperingen gerealiseerd zouden willen zien. De wijkraad biedt de aanwezige bewoners haar excuses aan over dit misverstand.
De wijkraad de WR pleit voor een tussenstap in de vorm van een extra bewonersavond september om naast het ophalen van ideeën en visies bij de verschillende bewoners- en belangengroepen ook een moment te creëren waarop de verschillende wijkgroeperingen elkaars standpunten leren kennen, herkennen en met elkaar meedenken over een integrale oplossing van zowel de verkeersproblematiek en het voorzieningenaanbod. Want als iedere groep zijn eigen belang nastreeft, kan de andere groep daar de lasten van ondervinden en krijgen we zo geen geïntegreerde oplossingen voor alle bewoners van Lent. Als er één vertegenwoordigende groep gevormd kan worden met minimaal één afgevaardigde per belangengroep dan kan deze klankbordgroep met de gemeente over de Vossenpels Noord en Midden verder overleggen. Dit voorkomt dat belangenverenigingen in één wijk tegenover elkaar komen te staan. Voor zo’n bespreking is het echter op dit moment nog te vroeg.
Marian van Gerwen en Matthijs Lenis (gemeente Nijmegen) lichten het lopende proces toe.
• Het gebied: Vossenpels Noord en Midden grenst aan: Bekkersland – Vossenpelssestraat – Zandse Plas – Buske – Turennesingel.
• Ambitiedocument: In het ambitiedocument wordt de hoofdstructuur vastgelegd. Dit document zal aan het eind van het jaar aan het College van B&W en de gemeenteraad worden voorgelegd.
• Belangengroepen Er zijn inmiddels gesprekken geweest met de volgende belangen- en bewonersgroepen: – Bewoners (aan de oostkant v.d. Turennesingel), – Moestuinvereniging “De Lentse Aarde”, – Sport verenigingen die gebruik maken van de sportterreinen en – PlantJeVlag Noord.
• Besproken thema’s
– de hoofdstructuur en enkele varianten,
– de lintbebouwing,
– de buurtschappen en
– de uitbreiding van de sportvereniging in de toekomst.

De wijkraad en aanwezige bewoners hebben de volgende vragen en opmerkingen:
– Wordt er van het begin af aan voldoende rekening gehouden met de gehele infrastructuur?
– Hoe worden de straten ontsloten en wat zijn de gevolgen daarvan voor de naastliggende buurten (’t Buske, Turennesingel, de Vossenpelssestraat),’t Zand en het sportcomplex?
– Wordt er voldoende rekening gehouden met de verkeersveiligheid, zowel tijdens de bouw als na de bouw?
– Hoe zit het met de mobiliteitsmogelijkheden van zowel auto als fiets?
– Hoe lopen de fietsverbindingen?
– Hoe wordt het parkeren in de wijken geregeld?
– Welke ideeën zijn er over het wonen (woonvormen; type woningen)?
– Hoe zit het met de voorzieningen, zoals de sportvelden, speelplaatsen, parkjes, bedrijven, horeca?
– Wordt er rekening gehouden met het groene en sportieve karakter van het gebied, dat aansluit aan Park Lingezegen?

Ton Pennings: wordt er een school in het gebied gebouwd en wat is de route naar de scholen?
Marian: Er komt een nieuwe basisschool in Stelt Zuid. Ouders kunnen dan kiezen uit Het Talent, Stelt Zuid, de Geldershof en de Verwondering.

Proces
Er wordt een structuur in het ambitiedocument vastgelegd, die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de algemene belangen van alle bewoners. Na de zomer komt er een algemene informatieavond voor alle aanwonenden en wordt het voorlopige ambitiedocument gepresenteerd. Dan kunnen nieuwe ideeën ingediend worden, waarna het ambitiedocument voltooid wordt. Tijdspanne: een half jaar.

Tijdsplanning informatieavonden
Marian: Begin oktober komt er een informatieavond voor aanwonenden; deze is bedoeld om informatie op te halen en informatie te delen met de bewoners. Daarna kan het ambitiedocument nog aangepast worden.

Opmerkingen
De wijkraad en de aanwezige bewoners vinden dit een te beperkte mogelijkheid om tot een afgewogen planning te komen en recht te doen aan een proces van bewoners om samen tot consensus te komen. De ontwikkeling van het nieuwe gebied heeft niet alleen invloed op de huidige direct aanwonenden. Nieuwe bewoners, maar ook de hele verkeersontsluiting en het voorzieningenniveau heeft invloed op totaal Lent. De Dorpensingel moet bij deze ontwikkelingen ook worden betrokken. Straks als de Waalbrug wordt opgeknapt, de Vossenpelssestraat nieuwe riolering krijgt en daarna verkeer belemmerende maatregelen komen, en ook Vossenlpels Noord-Midden wordt ontwikkeld, dan zal het voor de overige buurten in Lent zeer belastend worden als de Dorpensingel geen uitwijkmogelijkheid biedt. De organische aanpak van deelgebiedjes en het benaderen van aparte groepen bewoners zorgt voor ondoordachte en onvoorziene situaties en extra overlast, die bij een integrale aanpak voorkomen kan worden.

De wijkraad pleit daarom om een tussenstap in de vorm van een extra informatieavond in september, zodat alle bewoners weten wat de wensen van de andere bewonersgroepen zijn.
Daar kunnen de gemeentelijke ambtenaren zich wel in vinden.

Voor deze informatieavonden is het belangrijk dat van de verschillende belangengroepen rondom het gebied Vossenpels Noord minimaal één afgevaardigde komt om ideeën/opmerkingen uit te wisselen. Daarbij mogen ook bewoners van de Stelt, Turennesingel, Laauwikstraat en Vrouwe Udasingel en bekende toekomstige bewoners van gebied niet worden vergeten.

3 WVTTK:
Ton Pennings
De wijkraad is gevraagd of er in september een Smaakmarkt kan komen op Het Eiland Veur Lent. De algemene mening binnen deze vergadering is, dat er in september al genoeg activiteiten in Lent zijn: o.a. Oeverspelen en 2 weekenden festival De Oversteek. Verder lijkt de wijkraad niet de aangewezen personen om hierover te beslissen. Léonie neemt contact op met Bureau Evenementen.

4 Rondvraag en mededelingen
Op 7 september heeft het dagelijks bestuur van de wijkraad een overleg met de nieuwe wijkmanager en de wijkregisseur over de wijze van samenwerking.

5. Sluiting

De volgende wijkvergadering is op 14 september. Dan zal wethouder Helmer aanwezig zijn.
Aanvang 20.00 uur
Locatie: Voorzieningenhart De Ster lokaal 1.46
De agenda zal na 7 september op de website staan

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.