Notulen Wijkraadvergadering Lent d.d. 6 oktober 2016 van 20.00 uur tot 23.00 uur

Notulen Wijkraadvergadering Lent d.d. 6 oktober 2016 van 20.00 uur tot 23.00 uur

Aanwezig
Bestuur : Ton Pennings, Tonnie de Krosse, Hotse Bleeker en Léonie Schuijt-Overgoor
Gemeente : Carline Westen, wijkbeheerder
Werkgroepen : Joos Janssen (werkgroep verkeer), Hans Kropman (Platform Waalsprong),
Charles Meijers (ondernemersvereniging en Platform Waalsprong), Jan Maassen (evenementen), Bas van Riet (Lentse Plas),
Bewoners : Nico Weel en Dennis van Alst (ondernemersvereniging)

Afwezig met bericht: Inge van den Hoogen (wijkmanager), Paul Reuling (Tandem, opbouwwerker) en Pim Lammerinks (wijkagent). Allen zullen, vanwege overvolle agenda’s, niet meer iedere wijkraadvergadering of slechts een gedeelte ervan aanwezig zijn.

Notulisten: Jan Maassen en Léonie Schuijt

1. Opening
Ton Pennings heet iedereen welkom. Op de vraag van de voorzitter of er nog agendapunten toegevoegd moeten worden, komt geen reactie. De voorzitter doet een oproep om meer (m.n. jonge) bestuursleden. De vacatures van secretaris en notulist zijn nog niet opgevuld.
Jan Maassen biedt zich aan deze vergadering te notuleren.

2. Ingekomen stukken (Léonie Schuijt)
– Correspondentie Platform Waalsprong (zie agendapunt 5)
– Correspondentie over Verondiepen Lentse Plas (zie agendapunt 6)
– Verzoek van D66-fractie om eind november een gesprek te hebben met Wijkraadleden. Hotze,
Tonnie en Léonie zullen daarnaar toegaan.
– Verzoek van wethouder Tiemens aan Provincie Gelderland om 5 miljoen te reserveren voor
de aanleg van de Dorpensingel. Dit n.a.v. een door de Raad aangenomen motie van de SP.
– Verzoek van Stadsbeheer om Ommetje Lent goed te bekijken en als er opmerkingen zijn deze door
te geven: zie www.nijmegen.nl/ommetjes en e-mail: ommetjes@nijmegen.nl.
– Uitnodiging voor inspraakbijeenkomst over gemeenteraadsvisie Wonen en Zorg 9 november 19.00u.
– Nieuwsbrief Jongerenwerk Nijmegen Noord (nieuw initiatieven voor zowel Oosterhout als Lent)
– Afbraak van historische tuinmuur Visveldsestraat. Procedures Raad van State (bestemmingsplan) en
Rechtbank Arnhem (omgevingsvergunning) door omwonenden lopen. Afwachten.
– Collegevoorstel sociale woningbouw. Gemeente kiest voor blijvende oplossingen.
Planning Zuiderveld wordt naar voren geschoven (2019).

3. Meldingen vanuit de gemeente (Carline Westen)
– Plan gebruik en beheer Rivierpark Ruimte voor de Waal. 2016 is een proefjaar. Wat gebeurt er, wat is de behoefte van gebruikers. Diverse gemeentelijke disciplines, Rijkswaterstaat, Wijkraad Lent, gebruikersverenigingen en buurtbewoners overleggen hierover. Vanuit de ervaringen zal vanaf voorjaar 2017 een zomerprotocol gelden. Ook zal veiligheid in acht worden genomen. Meerdere overheden dragen verantwoordelijkheid in dit gebied. Voor gebruikers moet er duidelijkheid zijn. Volgende bijeenkomst is dit najaar. Hotze Bleeker maakt de opmerking, dat de kade niet per rolstoel te bereiken is. Er zal speciaal naar de toegankelijkheid worden gekeken!
– Er lopen twee projecten in het kader van Placemaking voor Tijdelijke Alternatief Gebruik (TAG) van
toekomstige bouwgronden. Kunstroute (Hof van HollandArt) en Ideeëncompetitie Langs de Waal.
De kunstroute loopt. 10 kunstwerken zijn uitgekozen.
– Project 50/50, Goede start, digitaal veel reacties, daarna werd het stil. Een paar werkgroepen zijn maar actief. Reageren via sociale media blijkt toch maar een beperkte vorm van participeren. De Werkgroep Ontmoeten heeft wel resultaat. De werkgroep Groen 50/50 is helaas ook niet van de grond gekomen. De gemeente heeft dat zelf opgepakt en bijvoorbeeld het eerste deel van de Vrouwe Udasingel en rotonde Frankrijkstraat voorzien van verticaal groen.
– Ook het Bloemenhof wordt naar ieders tevredenheid aangepast.
– De gemeente is bezig een andere manier van informatievoorziening uit te proberen om de bewoners beter te bereiken. In Brakkenstein loopt een proef met “mijnwijkplan.nl”. Daarin kunnen mensen aangeven wat ze belangrijk vinden. Ook is er een mogelijkheid voor dialoog. Er volgt een discussie over “mijnbuurtje.nl” en of de website van de Lentse Lucht die rol niet kan vervullen.
De voorzitter vraagt om bij de opzet van dergelijke projecten nauw samen te werken met de wijkraad.
– Het pand van de oude Jan Linders is particulier eigendom en is verkocht. Er is geen invloed vanuit de gemeente om daar activiteiten te organiseren.

4. Meldingen vanuit welzijnsorganisaties (n.v.t.)

5. Functie Platform Waalsprong
Er is op 12 september overleg geweest met de gemeente Nijmegen (wethouder Tiemens, Velthuis, betrokken gemeenteambtenaren, de ondernemersvereniging Waalsprong, wijkmanager en leden van Wijkraad Lent, Oosterhout en Dorpsraad Ressen. Voor 1 november moeten de wijkraden en de Dorpsraad hun mening geven over het bestaansrecht van Platform Waalsprong. In het gesprek met de wethouders geven deze aan dat zij het platform wezenlijk vinden.
Hans Kropman (secretaris Platform Waalsprong) vertelt over het ontstaan van het platform, dat in 2002 opgericht om de betrokkenen mee te laten denken over de ontwikkelingen in de Waalsprong. Het Platform kreeg een officiële status en heeft adviesrecht aan de poort over knelpunten in het Waalspronggebied en plannen die nog in een zeer vroeg stadium zijn. De laatste 2 jaar laat de slagkracht van het platform te wensen over. Ambtenaren hebben door de huidige structuur teveel mogelijkheden om te sturen. Zij bepalen de informatie en de omgang met het advies.
Léonie is, vanaf april 2016, toehoorder geweest. Zij vindt het wezenlijk dat de wijkraden in een overkoepelende organisatie van Nijmegen Noord zitting hebben, maar vindt ook dat partijen die in de Waalsprong langdurig opereren, zoals woningcorporaties, gezondheidscentra en scholenkoepels, betrokken zouden moeten zijn.
Er volgt een uitgebreide discussie met voors en tegens, de resultaten uit het verleden en de participatiebehoefte voor de toekomst. Iedereen vindt een overkoepelend orgaan belangrijk. De huidige vorm is echter niet toereikend, mede door de wijze waarop de gemeente faciliteiten verleent, invulling geeft aan het informatierecht en de adviesstatus van het huidige Platform. De voorzitter geeft zijn visie en ervaringen als ex-lid van het Platform. “De wethouders hebben wel een ultimatum gesteld, maar participeren niet zelf in het platform. Ik vindt een overkoepelend overlegorgaan zonder aanwezigheid van een van de wethouders geen overlegorgaan.” Er wordt gestemd.
De uitkomst is; wel toetreden in een overlegorgaan voor de Waalsprong waarbij de visie van de wijkraad herkenbaar is. Een proefperiode met een evaluatiemoment zou moeten uitwijzen of het Platform een werkbare vorm heeft, waar participatie van alle partijen is gewaarborgd.
De voorzitter geeft daarop aan, dat hij niet persoonlijk tot het platformoverleg zal toetreden.
Wijkraad Lent zal in de brief verwoorden waarom zij een overkoepelend orgaan belangrijk vindt (actie voor conceptbrief Léonie). M.n. de aspecten voor een zinvol overleg zullen worden uitgewerkt. Ria Zegers en Léonie Schuijt hebben van de bijeenkomst van 12 september notulen gemaakt. Deze kunnen als onderlegger dienen voor de brief die de wijkraad zal opstellen. De brief zal op de website worden geplaatst evenals de brief van Hans Kropman, waarin hij de Wijkraad Lent vraagt weer te participeren in het platform.

6. Verondieping Lentse Plassen (Bas van Riet)
De voorzitter geeft een overzicht over de gebeurtenissen tot nu toe en de rol van Bas in de Belangengroep de Schone Waaijer. Bas heeft in april 2016 bij de gemeente vragen ingediend en op 29-09-2016 was het antwoord dat er meer tijd nodig is om deze vragen te beantwoorden.
Omdat de voorzitter op 3 november a.s. niet aanwezig is, vraagt hij aan Léonie Schuijt of zij samen met Belangengroep de Schone Waaijer, de geplande informatieavond voor bewoners, die in de Ster gehouden wordt, te helpen organiseren en voor te zitten. Professor Jan Roelofs is bereid om zijn visie te verwoorden over het verondiepen van diepe plassen. Ook de gemeente en het waterschap zullen worden benaderd. Rob Jaspers (Gelderlander) wordt ingeseind.

7. Status rapportage lopende zaken

7.1 Werkgroep Verkeer (Joos Janssen, Hotze Bleeker)
– De Frankrijkstraat wordt conform de afspraken afgehandeld.
– Op het snelfietspad, wordt er met verschillende snelheden gereden. Vanwege recente ongelukken rondom of op het Rijnwaalpad, hebben, zowel voor als na de zomer een aantal vertegenwoordigers uit de wijk samen met verkeerskundigen van de gemeente naar de inrichting van het Rijnwaalpad gekeken, vanaf de kruising Barbarastraat-Notenlaantje tot Pavialaan-Visveldsestraat,.
Geconcludeerd werd dat de tijdelijke bouwweg tussen Visveldsestraat en Spaanse wijk moet worden gesloten om de Visveldsestraat/Laauwikstraat te ontlasten. Tevens is stilgestaan bij de mogelijkheid om de Pavialaan-Magnolialaan open te stellen om het Rijnwaalpaddeel Visveldsestraat/Laauwikstraat te ontlasten van autoverkeer. Het openstellen van deze straat werd niet door iedereen gesteund, omdat op het kruisende fietspad (Diederik van Lentlaan) veel kinderen fietsen en autoverkeer op dit fietspad de verkeersveiligheid niet ten goede komt.
Ook waren er punten die betrekking hebben op de menging van snelfietsers met Lents fietsverkeer en de kruispunten met VU-singel en Groot-Brittanniëstraat. De gemeente heeft even tijd nodig om de aangedragen alternatieven te beoordelen op haalbaarheid.
– Er wordt om een volgende wijkschouw gevraagd.
– De stoplichten bij de Vrouwe Udasingel/Mauritssingel zijn nog niet aangepakt. De voorzitter zal persoonlijk contact opnemen met de gemeente. Léonie Schuijt vraagt waarom verkeerslichten niet omgedraaid worden: dus groen boven en rood onder. Dan is het rode licht beter te zien als men te dicht op het verkeerslicht staat.

7.2 Werkgroep Recreatie Cultuur en Landschap (Ton Pennings (Park Lingezegen))
Het bestuur en de gebruikersraad heeft geprotesteerd bij de provincie omdat die het voornemen heeft Park Lingezegen door verkoop van bouwkavels, te versnipperen.

7.3 Werkgroep Ruimtelijke Ordening / Infrastructuur (Ton Pennings)
Er wordt bij de ontwikkeling van plannen voor woningbouw teveel gekeken naar kavelopbrengsten en onvoldoende en te laat naar de infrastructuur. Bij de plannen voor Hof van Holland dreigt dit opnieuw te gebeuren. Dan moeten achteraf infrastructurele maatregelen worden ingepast. Gemiste kansen, extra kosten en veel overlast voor de nieuwe bewoners.

7.4 Werkgroep Evenementen (Jan Maassen)
Jan Maassen was bij de evaluatie van de bewonersgroep over de Vierdaagsefeesten. Er werd gemeld, dat in Veur Lent grote verkeers- en parkeerproblemen waren. Ook de DAR heeft nauwelijks het festivalterrein opgeruimd en in de Hoge Bongerd werd het vuil niet opgehaald. De Hoge Bongerd werd afgesloten voor bewoners door misverstanden.
De “peeback coating” heeft bijzonder goed gewerkt. Die proef wordt volgend jaar uitgebreid.

7.5 Werkgroep Jongeren (Hotze Bleeker, Léonie Schuijt)
– Bij de ontmoetingsplek voor jongeren wordt onvoldoende gemaaid. Gras moet kortgehouden worden i.v.m. hondenpoep. Dit gebied is nog maar kort in eigendom van stadsbeheer. Na de areaaluitbreiding wordt het opgenomen in het onderhoudsbestek van stadsbeheer.
– Het crossveldje wordt onderhouden door ouders en kinderen. Ook Paul Reuling was aanwezig.
– Het eerste artikel, geschreven door de jongerenraad, staat in de Lentse Lucht. Zij krijgen een vaste column.

7.6 Werkgroep Ouderen (Léonie Schuijt)
– Tonnie de Krosse gaat zich aansluiten bij deze werkgroep.
– Ton Pennings is actief bij de Zonnebloem. Nieuwe opzet loopt goed.
– Léonie zit in de werkgroep Ontmoetingsroute. De informatieavond in juli viel tegen. Er is nu een kerngroep (Wijkraad, Han, Thermion, gemeente, buurtbewoner) en daaromheen twee schillen: betrokkenen en geïnteresseerden. De Han geeft subsidie voor het project. We beginnen klein: start is de ouderen van St. Jozef en omgeving. Er zijn al plannen voor de rollatorgroep, de toegankelijkheid, daarna wordt de ontmoetingsroute uitgebreid naar de omgeving (Dorpsplein, bewegen, ontmoeten). Ook Overwaal wordt erbij betrokken. Doel is meerdere generaties met elkaar in contact te brengen en het weer levendiger te maken rondom het Dorpsplein.

8. Informatie uit de buurten Geen bijzonderheden

9. Notulen Wijkraad d.d. september 2016.
Notulen worden goedgekeurd. Dank aan de notulist.

10. Rondvraag.
Jan Maassen: Er is een e-mail naar wethouder Velthuis gestuurd over het “alternatief” voor het verwijderde stuk wandelpad. Er is nog geen reactie van de wethouder: Afwachten.

11. Sluiting.
De voorzitter sluit om ca. 23:00 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op 8 december om 20.00 uur in de Ster.
Op 3 november is er een informatieavond in de Ster over het verondiepen van de Waaijerse Plassen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.