Notulen Wijkraadvergadering Lent d.d. 8 juni 2017

Datum Locatie Aanvang Notulist
08-06-2017 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder

Aanwezig
Bestuur Ton Pennings (voorzitter), Léonie Schuijt, Saskia Mulder (notulist)
Werkgroepen Jan Maassen (Evenementen), Charles Meijers (Ondernemersvereniging en Lents Draagvlak),
Bewoners Bas van Riet, Nico Weel, Joos Janssen, Willem Ebbers, Willem Rutgers, Mathijs van Daal,
Genodigden GR Park Lingezegen: Arjen van Reden, Frank van Rooijen
Professionals Paul Reuling (Opbouwwerker Tandem)

Afwezig met bericht
Tonnie de Krosse (penningmeester), Rob Tromp (webmaster), Rob Stoof (Lents Draagvlak), Pim Lammerinks (wijkagent) en Carline Westen (wijkregisseur).

1 Opening

Ton Pennings heet iedereen welkom. Mathijs van Daal laat weten dat hij belangstelling heeft voor de functie van secretaris. Hierna volgt een korte voorstelronde.

Aanpassingen agenda
– Willem Rutgers zou graag het onderwerp: Tijdelijke school op het Eiland Laauwik, Veiligheid en RWP op de agenda terug willen zien. Zie agendapunt: 3.1

2. Ingekomen stukken en mededelingen

2.1 Blauwe zone Het Witte Huis
Er zijn 45 parkeerplaatsen langs de blauwe zone en overdag staan er gemiddeld 15-20 auto’s. Het parkeerprobleem heeft zich, door de blauwe zone in te voeren, verder in de wijk verplaatst, o.a. naar de Hoge Bongerd en de Lentse Schoolstraat. De wijkraad zal namens de Hoge Bongerd, in overleg met St. Jozef en de basisschool De Geldershof, een brief naar de gemeente sturen om het verschuivende parkeerprobleem aan te kaarten. (Aktiestap 13 Ton Pennings)
2.2 Stoplicht Verlengde Turennesingel – Waalbrug
In een binnengekomen brief uit een buurtbewoner zijn zorgen over het slecht afgestelde stoplicht bij de kruising “Verlengde Turennesingel en de Waalbrug”. Ook rijdt het verkeer vanuit Nijmegen harder dan is toegestaan en samen met het slecht afgestelde stoplicht zorgt dit voor gevaarlijke situaties. We hebben het probleem doorgespeeld naar de wijkregisseur. De heeft het stoplicht al bijgesteld. Andere maatregelen worden pas bekeken in het totaalplaatje bij het herstellen van de Oude Waalbrug en de verkeersmaatregelen rondom de Vossenpelssestraat en de Verlengde Turennesingel.
2.3 Dorpensingel
Vereniging Dorpsraad Ressen heeft een mooie PowerPointpresentatie gemaakt over o.a. de verkeersontsluiting in en rondom de historische kern Ressen. Daarin is de Dorpensingel opgenomen in een lightversie. Deze PowerPoint zal op de website van de wijkraad worden geplaatst.
2.4 Fietsveiligheid met betrekking tot de Vrouwe Udasingel
Naar aanleiding van een brief van Joos Janssen aan de gemeente, over de veiligheid van fietsers op de Vrouwe Udasingel, stelt de gemeente dat de huidige genomen maatregelen afdoende zijn om de veiligheid van de fietsers te waarborgen. De maatregelen zijn:
– Fietsers hebben altijd voorrang
– De oversteekplaatsen zijn beter zichtbaar
– Er zijn snelheid-belemmerende plateaus geplaatst
– Er zijn extra borden geplaatst om de automobilisten te attenderen op fietsers.
2.5 Samenwerking Wijkraad Lent en Gemeente Nijmegen
Er is een positief gesprek geweest met de hoofden van het Wijkmanagement en het Stadsbeheer over de samenwerking en de communicatie met de gemeente. De wijkraad hoopt op een actieve samenwerking met wijkmanagement en de wijkregisseur. De gemeente toonde begrip voor het feit dat in de wijkraad veel bewonersklachten binnen komen en dat wij daar aandacht aan besteden. Dat is inherent aan een nieuwe wijk met veel kinderziektes. Voor gemeenteambtenaren is o.a. ook het tijdstip en de duur van de wijkraadvergaderingen een belemmering om deel te nemen. Door de nieuwe opzet; vergaderen van 20.00 tot 21:00u, waarbij de specifieke wijkproblemen aan de orde kunnen komen en daarna tot ongeveer 22:00u een themabijeenkomst te houden over een speciaal informatief onderwerp, hoopt de wijkraad aan ieders wens tegemoet te komen.
Op 7 september maakt het dagelijks bestuur kennis met de nieuwe wijkmanager Ed van Dael. Dan zal de feitelijke samenwerking met de wijkmanager en wijkregisseur van Nijmegen Noord en Wijkraad Lent nieuw leven worden ingeblazen. Voor de openbare wijkvergadering van 14 september is Renske Helmer (wethouder van o.a. het Wijkmanagement en Wijkbeheer) uitgenodigd.

3 Mededelingen/vragen rondom welzijns- en gemeentelijke organisaties

3.1 Lentse Schouw op 17 juni o.l.v. Carline Westen
De schouw start zaterdag om 10:00u bij de Ster en duurt tot ongeveer 12:00u. Vragen en opmerkingen kunnen vooraf naar de wijkraad gemaild worden of rechtstreeks naar Carline Westen (wijkregisseur). Aan de hand van een prioriteitenlijst wordt de schouw uitgevoerd. Mochten hier actiestappen uit voortkomen, dan houdt de wijkraad het vervolg van deze stappen in de gaten.
Willem Ebbers en Willem Rutgers vertellen namens de bewoners van het eiland van Laauwik, dat de bewoners 2 weken geleden geïnformeerd zijn over de bouw van tijdelijke school bij de Verwondering. Zij willen graag meedenken over de veiligheid in de wijk die in het geding komt door de hoeveelheid auto’s die door ouders (tijdelijk) geparkeerd worden in de straat. Tevens uiten zij hun zorgen over het RWP: Op deze snelfietsroute mag 30 km per uur gereden worden, maar fietsers halen vaak 45 km per uur. Dit levert gevaarlijke situaties op. Tijdens de schouw zal aan deze punten aandacht worden besteed. Deze opmerkingen zullen ook doorgezonden worden naar Carline Westen.
3.2 Twitter
Het twitteraccount van de gemeente wordt opgeheven. Voor informatie kun je je abonneren op een nieuwsbrief van de gemeente. Deze nieuwsbrief zal ook op de site van de wijkraad worden gezet.
3.3 Stichting Sterker
Swon het seniorennetwerk en NIM maatschappelijk werk gaan verder als “Stichting Sterker”. Eind 2015 heeft gemeente Nijmegen een verdere integratie van de vier grote welzijnsorganisaties: NIM, Swon, Het Interlokaal en Tandem Welzijn geïnitieerd. Dit heeft per 1 januari 2017geleid tot een fusie tussen NIM en Swon. Het doel van de fusie is het tot stand brengen van een breed aanbod van eerstelijns welzijnswerk voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. De ondersteuning aan ouderen blijft een belangrijk specialisme en ook de dienstverlening van Swon blijft behouden.
Stip (met vaste inloopochtenden in Thermion) blijft voorportaal van het sociale wijkteam (dat alleen via afspraak werkt).
3.4 Overlast jongeren
Rondom de Ster is er overlast van hangjongeren. Ook zitten er vaak jongeren in het speeltuintje op het Eiland van Laauwik en laten rommel achter. Nadat een buurtbewoner deze jongeren erop aansprak werd de troep opgeruimd. Paul Reuling vraagt of we overlast willen melden bij “Jongerenwerk”. Wendel kan de jongeren eventueel aanspreken. Vlakbij (t.o. Lent Mark) is een JOP voor de jongeren.
3.5 Jan Linders.
Tijdens de verbouwing van de Jan Linders wordt er door het boren in de betonnen vloer veel geluidsoverlast ervaren. Deze ernstige geluidsoverlast is niet gewenst voor de prikkelgevoelige bewoners van Zozijn, die boven het gebouw wonen. Er is nu geen oplossing voor, alleen begrip.
4 Voortgang werkgroepen, klankbordgroepen en projecten

4.1 Ruimtelijke ordening en mobiliteit: Dorpensingel
Vanavond wordt bij gemeente Lingewaard de verkeersmaatregelen in Ressen besproken. Vereniging Dorpsraad Ressen geeft alternatieven voor het voorstel van wethouder Peren die de bussluizen bij de A325 weer in gebruik wil nemen voor doorgaand verkeer. VDR heeft ook een ontwerp bedacht over een soort “Dorpensingel-light”. Dit houdt in dat de snelheid op de Dorpensingel 50 km, hooguit 60 km per uur wordt i.p.v. 80 km p/u. Hierdoor is de aanleg goedkoper en kunnen de oversteekmogelijkheden gelijkvloers blijven. PvdA, CDA, D66 en VVD willen zich voor de Dorpensingel inzetten. Tijdens de raadsvergadering in Nijmegen op 5 juli zal een motie over dit onderwerp in stemming komen.
4.2 Werkgroep Sport en recreatie
De sportverenigingen (tennis-, dam- en voetbalverenigingen) zijn op door de gemeente uitgenodigd om hun visie te geven over de ontwikkelingen rond Vossenpels Noord en Midden.
4.3 Onderwijs
Ton heeft Bert Veldhuis gesproken over de locatie van de nieuw te bouwen basisschool. Bert vindt de locatie prima, ondanks dat kinderen 2 drukke kruisingen moeten oversteken. Er zijn betere locaties denkbaar. Ton Pennings zal namens de wijkraad een brief naar Bert Veldhuis opstellen: Aktiestap 14
4.4 Evenementen Jan Maassen:
Terry Vrijmoed wil graag de verkeerssituatie op Veur-Lent met de wijkraad bespreken, zeker nu er veel evenementen zijn:
– Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten wordt het hele eiland Veur-Lent en de Hoge Bongerd afgesloten voor auto’s en motoren. Bewoners mogen met een code het eiland op- en afrijden.
– Op 17 juni en 2 september zullen Triatlon-wedstrijden bij de Spiegelwaal worden gehouden.
– Op 30 juni is er een Eilandrun op Veur-Lent
– Op 3 september zijn de Oeverspelen en
– In de weekenden van 2/3 en 9/10 september heeft het Festival de Oversteek veel activiteiten rondom Spiegelwaal, Hof van Holland en in Lent.
– Daarnaast worden er allerlei roeiwedstrijden en andere waterfestiviteiten georganiseerd
– De kermis op het plein voor de Jan Linders gaat definitief niet door. Er is veel weerstand van de omgeving. De tweede week van september zal de kermis daarom wederom op het Dorpsplein in ‘Oud’ Lent plaatsvinden.
4.5 Groen
– Er is een inspraakavond geweest over de groeninrichting van het Eiland van Laauwik en het kerkhof. Kleine Aarde en Pompoen hebben nog geen alternatieve meer duurzame plek gevonden.
– Het crossbaantje is weer onkruidvrij gemaakt door vrijwilligers. De 5000 euro die beschikbaar was voor aanleg en onderhoud van het crossbaantje (huren bosmaaier, etc.) is eenmalig. Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om van het resterende geld een gedeelte van de baan met gravel aan te leggen of anderszins te verharden.
4.6 Zorg en Welzijn
– Op 22 juni is er een evaluatie bij de HAN over o.a. Vitaal Lent. Wietske Kuijer stopt als projectleider van Vitaal Lent en wordt opgevolgd door Mirjam Nijhuis-Huisjes. Mirjam is bij de studierichting ergotherapie van de HAN docent bewegingswetenschappen.
– Op 20 juni wordt een informatieavond voor de buurt in de oude dorpskern van Lent over de Beweeg- en Ontmoetingsroute georganiseerd. De organisatie is in handen van Fysiotherapie Thermion, de HAN en Wijkraad Lent. De uitnodiging van de informatieavond wordt verspreid via de Lentse Lucht (papieren versie en website), d.m.v. huis-aan-huisfolders en de website van de Wijkraad.

5. Notulen en actiepunten Wijkraad d.d. 13 april 2017
Aanvullingen:
2.1: – het gezondheidsplein wordt een medisch voorzieningenpunt, geen voorzieningshart zoals de Ster. Er is gevraagd naar mogelijke kookactiviteiten; de Klif en de Ster hebben deze faciliteiten niet. Aan de andere kant hebben de keuken van St Jozef en het Open Hof al een grote keuken.
2.1. – Infrastructuur Hof van Holland: We streven nog naar het heropenen van het tunneltje om makkelijker gebruik te kunnen maken van de toekomstige winkels in Hof van Holland.
3.2: Net als Lentse Aarde zitten “Hondenuitlaatgebied Fikkie” en Deelkring ook op een tijdelijke locatie.
3.3: Waarom is er tijdens de vorige vergadering gesproken over de Spil? De verbouwing en de aanpassingen van faciliteiten heeft meerdere gebruikers overdonderd. Door de verantwoordelijke gemeentelijke afdeling is niet goed en tijdig gecommuniceerd met de gehuisveste verenigingen.
Wijzigingen:
Joos Janssen wil geen specifieker voortrekker zijn van een werkgroep vanwege tijdgebrek en andere functies binnen de Lentse Gemeenschap.

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist

6. Rondvraag.
Joos Janssen:
Is het mogelijk om een week voor de datum waarop de openbare wijkraadvergadering plaatsvindt, een mail naar alle belangstellende die al eerder de wijkraad bezocht hebben, te sturen? Bijvoorbeeld via een automatische reminder via de website (actie Rob Tromp?)
Paul Reuling:
Bij Paul zijn informatiekaarten over sociale en welzijnsactiviteiten in Nijmegen Noord verkrijgbaar.
Léonie Schuijt:
In opdracht van de kerken in Lent en Oosterhout onderzoekt pastor Margreet Sanders mogelijkheden en een locatie voor bewoners om elkaar laagdrempelig te ontmoeten. Zij denkt daarbij aan een inloophuis in ‘Nieuw’ Lent. Dit inloophuis is bedoeld voor een praatje, koffie/thee en indien gewenst ondersteuning of verwijzing. Locaties die tijdens deze vergadering worden genoemd zijn: Thermion (beneden in de hal), de Lentse Poort, De Ster, een ruimte in De Kleine Wiel of het Eikpunt.

7. Themaonderwerp “Park Lingezegen”
Sprekers: Arjen van Reden en Frank van Rooijen van de stichting Gebruikersraad Park Lingezegen.

De Gebruikersraad Park Lingezegen wil de samenleving betrekken bij de doorontwikkeling van Park Lingezegen. De Gebruikersraad is de opvolger van de Klankbordgroep Park Lingezegen en werd in 2015 opgericht, toen de basisuitrusting van Park Lingezegen werd opgeleverd. De stichting heeft een stevige relatie met het parkbestuur maar werkt onafhankelijk. Verschillende werkgroepen ontplooien initiatieven en activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld permacultuur (een ecologisch duurzame en economisch stabiele manier van natuurbeheer), hondenbeleid en evenementen zoals de Dag van Park Lingezegen. Via een mailadres op de website kun je je aanmelden als vrijwilliger. Meer informatie is te vinden op: https://www.gebruikersraadparklingezegen.nl/ http://parklingezegen.nl/gebruikersraad/
Opmerkingen tijdens de lezing:
– Hoe krijg je Nijmegen Noord meer verbonden met Park Lingezegen? Gedacht wordt aan meerdere toegangsroutes het park in.
– Kan er bij de Ovatonde parkeergelegenheid voor het zuidelijk parkgedeelte worden gereserveerd met een rechtstreekse fiets- of wandeltoegang tot PLZ?
– Kan de Dorpensingel daar eventueel een positieve functie in krijgen (Dorpensingel Light van VDR)?
– Is het mogelijk om beweegroutes vanuit Lent door te trekken naar Park Lingezegen?
– Kan het historische gedeelte van Ressen met de kasteeltuinen niet worden opgenomen in PLZ?
– Er zijn nog kavels van de provincie over. Deze gronden worden waarschijnlijk overgedragen aan de gemeente. Zit hier misschien een stuk grond bij voor de Lentse Aarde?
– Bij het Spiegelbos worden geen woningen meer gebouwd. Dit stuk blijft behouden voor recreatie.
– Honden mogen niet overal loslopen. Daarover bestond onduidelijkheid. Er is een “natte neuzen route” waar honden wel los mogen lopen. Nadat er een aantal hondenbezitters beboet zijn omdat ze hun hond los lieten lopen, zijn er nu borden geplaatst dat er een aanlijnplicht geldt.

8. Sluiting.
Volgende wijkraadvergadering is in verband met zomerreces op 14 september om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster.

Indien noodzakelijk kan er een vergadering ingelast worden op 13 juli, zelfde tijd en plaats, voor werkgroepen of onverwachte zaken.

Op de volgende pagina staat de actielijst:

Actielijst

NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Carline Westen Léonie Schuijt Vinger aan de pols houden Afdeling gemeente is ingelicht
2.1 Afspraken maken voor wijkschouw met Carline Westen Léonie Schuijt & Joos Janssen 17 juni van 10.00-12.00 akkoord
2.2

 

2.3

Schouwen

– Sluipverkeer Visveld / Rob Tromp

– Toegankelijkheid Spaanse Buurt? K. Wiskie

 

Schouw Beweeg- en Ontmoetingsroute

– Aanpassingen stoepen rond Dorpskern e.o. voor mensen met beperkingen.

Carline Westen

 

Carline Westen Léonie Schuijt

17 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

10 mei

(aparte schouw)

Gebeurd

 

 

 

Gebeurd

3 Plaats en opbouw informatie wijkraad Lent op Website van de Lentse Lucht Rob Tromp/ Rein Koning    
4 Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel, VDR Ressen Lents Draagvlak  e.a.    
5.1

5.2

Brief gemeente over reconstructie Waalbrug

Gebruikersoverleg Rivierenpark

Joos Janssen / Ton Pennings         Léonie Schuijt  

 

8 mei

 
6 Contact opnemen met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel Ton Pennings    
7 Blauwe Zone Witte Huis Monitoren van uitslag van onderzoeken en de consequenties van parkeren in omgeving Carline Westen/ Charles Meijers/ Léonie Schuijt   Ja. Vervolg → aktiestap 13
8 Navragen of deltavliegers boven woonwijk inbreuk op privacy zijn. Rob Tromp Carline Westen    
9 Brief naar de gemeente betreffende inrichting Plantje Vlag Jan Maassen/ Ton Pennings   ja
10 Overleg met Wijkraad Oosterhout i.v.m. vergaderdata Ton Pennings?    
11 Lijst van verenigingen die gebruik maken van De Spil opstellen en doorsturen naar Léonie Jan Rikken   ja
12 Navragen waarom van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor de locatie van de nieuwe basisschool Ton Pennings    
13 Een brief naar de gemeente sturen om het verschuivende parkeerprobleem rondom Het Witte Huis aan te kaarten Ton Pennings    
14 Voorstel naar Bert Velthuis voor betere locatie van nieuwe basisschool in De Stelt. Ton Pennings    

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.