Notulen Wijkraadvergadering Lent d.d. 9 februari 2017

Datum Locatie Aanvang Notulist
09-02-2017 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder

Aanwezig
Bestuur :  Ton Pennings, Léonie Schuijt, Saskia Mulder
Werkgroepen :  Joos Janssen (Werkgroep Verkeer), Paul Reuling (Opbouwwerker Tandem),
Inge van den Hoogen (Wijkmanager), Charles Meijers (Ondernemersvereniging en Lents Draagvlak), Ben Schilder (Historische Tuin), Rob Tromp (webmaster website)
Bewoners :  Leonie Schuur, Joep Goessens, Paul Smeets, Ad van Doorn, Nico Weel,

Afwezig met bericht:
Jan Maassen (Werkgroep Evenementen), Tonnie de Krosse (Penningmeester) Pim Lammerinks (wijkagent) en Carline Westen (wijkregisseur).

Belangrijke agendapunten
2 Ingekomen stukken. (o.a. Opheffing Platform Waalsprong)
3 Mededelingen vanuit de gemeente (o.a. herbouw Jan Linders)
4 Meldingen vanuit welzijnsorganisaties en voorzieningen Lent
5 Lopende zaken
6 Actuele informatie.

1 Opening
Ton Pennings heet iedereen m.n. de nieuwe belangstellenden, welkom. Na een korte voorstelronde, doet hij een oproep voor nieuwe bestuursleden, voor het secretariaat en voor werkgroepen. Er heeft zich een geïnteresseerde aangemeld die, vanwege fysieke beperkingen, vanuit huis een aantal taken op zich wil nemen. Léonie neemt contact met haar op en kijkt in hoeverre ze als team samen kunnen werken totdat er een nieuwe secretaris is. Helaas trekt Hotze zich vanwege gezondheidsredenen, terug uit het bestuur. Hij was zeer actief in de Werkgroep Verkeer en Jongeren. Hotze dank voor je inzet.

2 Ingekomen stukken

2.1 Beëindiging Platform Waalsprong
Platform Waalsprong heeft zichzelf opgeheven. De stichtingsinschrijving in de Kamer van Koophandel blijft gehandhaafd en kan op termijn gebruikt worden voor een nieuw overkoepelend overlegorgaan. Het platform dat bestond uit wijkraden en ondernemersverenigingen uit de Waalsprong heeft sinds 2002 gefungeerd als gemeentelijk klankbordgroep bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Op 1 februari is de beëindiging van het Platform in de gemeenteraadcommissie Waalsprong behandeld. Bij de behandeling van deze opheffing werd nauwelijks aandacht gegeven aan de brief van het Platform Waalsprong. Daarin stonden de motieven voor beëindiging. Ook stond daarin een verzoek aan de gemeente om een nieuw overkoepelend overlegorgaan in het leven te roepen, die bij de beginfase van beleidsvormende plannen voor Nijmegen Noord kan adviseren. Een brief van Wijkraad Oosterhout en interpretaties over de oorzaak van het opheffen van het Platform kregen echter zoveel aandacht, waardoor de redenen die het Platform in haar brief benoemde, nauwelijks behandeld werden. Omdat Nijmegen Noord voorlopig in ontwikkeling blijft, lijkt een overkoepelend overlegorgaan wezenlijk. Ook wethouders lijken daarachter te staan. Zij geven aan dat partijen in Lent, Oosterhout en Ressen eerst met een gezamenlijk voorstel moeten komen. Daarna zal het Nijmeeegse bestuur dit bespreken en overleggen over mogelijke faciliteiten, vorm en inhoud.
Op dit moment spelen de Dorpensingel, de Waaijerse Plassen en de ontwikkelingen rond Hof van Holland en Woenderskamp. Dat zijn concrete onderwerpen om mee te beginnen. Onduidelijk is wie nu het initiatief gaat nemen. De houding van de wijkraden is van groot belang, want zonder wijkraden heeft een overkoepelend orgaan onvoldoende draagwijdte. Stichting Platform Waalsprong komt 20 februari voor de laatste maal bij elkaar om te onderzoeken of een nieuw overkoepelend overlegorgaan te realiseren is en of het huidige Platform een aanzet moet geven voor een nieuwe opzet.
Ton Pennings merkt op dat de gemeente zich als overheid steeds verder terugtrekt. Er kwamen de laatste jaren bijna geen dossiers meer met vragen om advies, waardoor het Platform werd uitgehold. Voor bepaalde wijk-overstijgende zaken is een overkoepelend overleg zeker nodig. Participatie is ook een rol van de gemeente, niet alleen van de burger. Burgers en overheid zullen in de toekomst veel meer als gelijkwaardige partners moeten gaan samenwerken. Inge van den Hoogen geeft aan dat de visie van de heer Pennings in deze afwijkt van die van de gemeente.

2.2 Miniconferentie Voorzieningenharten (o.a. de Ster)
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd op initiatief van de wethouder over de verschillen in de Nijmeegse voorzieningenharten; wat is het doel, wat kan/mag wel en niet in een voorzieningenhart en wat zijn de verschillen. Naar aanleiding hiervan komt er een miniconferentie op 6 maart. Wijkraad Lent is overigens zeer tevreden met Voorzieningenhart de Ster. Feedback over de Ster wordt altijd rechtstreeks bij de beheerder van de Ster ingediend.

2.3 Brief dhr. IJzendoorn (Hof van Holland)
Dhr. IJzerdoorn heeft zijn zorgen geuit over de gezondheid van de bewoners aan de Pr. Mauritssingel met betrekking tot fijnstof. Aan deze straat is de hoeveelheid fijnstof (nog) niet gemeten. Wel is bekend dat het RIVM heeft geconstateerd dat de hoeveelheid fijnstof in Nijmegen( o.a. meetpunt Graafseweg) op bepaalde momenten hoog is. Inge van den Hoogen zal aan Carline Westen vragen of er een vast meetpunt aan de Prins Mauritssingel kan komen. Actie 1: Inge van den Hoogen/Carline Westen

2.4 Gemeente: Visie Wonen en Zorg: Notulen zijn ontvangen en worden op de website geplaatst.

2.5 WOW Leefbaarheid Rijk van Nijmegen in Brebl
Tijdens de bijeenkomst, van de “Leefbaarheidsalliantie Gelderland” in Brebl op 6 februari 2017 waar Léonie Schuur bij aanwezig was, werden de deelnemers in groepen ingedeeld en verschillende thema’s over leefbaarheid besproken. Er is een mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor verbeteringen in de wijk. Voor meer informatie kun je kijken op: www.leefbaarheidgld.nl.

2.6 Provinciale subsidies
Voor informatie over wijkactiviteiten en subsidies kan er een mail gestuurd worden naar de wijkmanager. De wijkraad heeft deze informatie ook ontvangen.

3 Mededelingen vanuit de gemeente

3.1 Resultaten schouwen
De rapportage van de gemeente over de resultaten van de schouw van najaar 2015 (door weersomstandigheden was het een overleg in de Ster) komt in het aprilnummer van de Lentse Lucht. Met Carline Westen zal worden overlegd wanneer en in welke vorm er een nieuwe schouw plaatsvindt. Actie 2: Carline Westen

3.2 Ontwikkelingen m.b.t. de supermarkt van Jan Linders
Inge van den Hoogen: De bouw van de nieuwe tijdelijke vesting van de Jan Linders is begonnen en eind maart zou de winkel klaar moeten zijn. Het laad- en lospunt van de supermarkt bij het oude pand gaf onveilige situaties voor schoolgaande jeugd; dit wordt meegenomen bij de heropbouw van de nieuwe vestiging. De luifel bij de ‘oude’ Jan Linders wordt nu bij de winkel getrokken, waardoor er in de toekomst minder last zou moeten zijn van hangjongeren. De omwonenden die het dichts bij Jan Linders wonen hebben een brief gekregen, daarnaast staat de informatie ook op facebook. Bij vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Wim Pranger. Carline Westen is contactpersoon van bouwverkeer Trebbestraat. Léonie Schuijt: informatie kan ook geplaatst worden op de website van de Lentse Lucht.
Leonie Schuur: Afgelopen middag was er al, buiten de spits, behoorlijke verkeersdrukte bij de Frankrijkstraat door de aanleg van een glasvezelkabel. Van belang is dat alle bouwmaatschappijen samen overleggen en huizen bereikbaar blijven voor omwonenden en hun bezoek.

3.3 Vragen over onderwerpen m.b.t. wijkbeheer/wijkmanagement
* Wethouder Helmers komt in december de wijkraad bezoeken.
Ton Pennings: zijn er ook andere gemeenteraadsleden geïnteresseerd in wijkraadsvergaderingen? Inge van den Hoogen adviseert om zelf als wijkraad de fracties uit te nodigen.
* Het 50:50 experiment is te volgen op www.mijnwijkplan.nl Er zijn meerdere wijken waarin gezocht wordt naar nieuwe vormen van participatie. Ton Pennings vraagt aan Inge of er in het verlengde van het vorig jaar opgestelde wijkplan voor Lent er een follow up komt in de vorm van een actieplan. Carline Westen zal hier de volgende keer op terugkomen.
* De Grote Boel valt kadastraal onder Ressen, zij hebben nog geen eigen wijkraad opgericht. Als nieuwe bewoners van de Grote Boel vragen stellen aan de Wijkraad Lent worden ze tot nu toe doorverwezen naar Ressen, maar het blijkt nu dat Wijkraad Oosterhout ook dit gebied bestrijkt.
* Skaeve Huse: er is voor plannen in Nijmegen Noord nog geen locatie bekend gemaakt.
* Inge van den Hoogen heeft per 1 maart een nieuwe baan gekregen. Haar opvolger is nog niet bekend. Ton Pennings dankt haar voor haar inzet voor deze wijk. Voor vragen over de verdere bebouwing van Lent kun je terecht bij: Wim Pranger: w.pranger@nijmegen.nl en Domien Driessen: d.driessen@nijmegen.nl

4 Mededelingen vanuit welzijnsorganisaties

4.1 Werkgroep Jongeren Paul Reuling, Léonie Schuijt
* Crossveldje: De bewoners zijn bezig met het onderhoud. Met mountainbike club “Licht verzet” wordt gekeken of de baan kan worden verhard, zodat er door crossfietsen en mountainbikers gebruik van gemaakt kan worden. Hiervoor zijn 2 offertes gevraagd; één om de toplaag aan te passen en één om de hele baan opnieuw aan te leggen. Er wordt gekeken of de gemeente voldoende budget heeft.
* Jongerencentrum: De bar wordt geleverd.

4.2 Werkgroep Ouderen Léonie Schuijt
Ontmoetingsroute: De bedoeling is om de planning van de ontmoetingsroute dit jaar rond te krijgen. Ook Fysiotherapie Thermion, Huize St. Jozef en Overwaal zullen in de kerngroep van de ontmoetingsroute participeren. We willen de input van de studenten van de HAN gebruiken om samen met Thermion, St Jozef, Overwaal en de omwonenden een nieuw plan te maken, met als doel ontmoeten en bewegen. De presentatie van de studenten in Huize St Jozef op 20 januari was boeiend, maar de onderwijsdoelstellingen van de HAN vertragen het proces wel enigszins. De kerngroep gaat zich nu buigen over de haalbaarheid van de voorstellen van de studenten, het draagvlak van de omwonenden, hoe men sneller tot concrete acties kan komen en hoe omwonenden kunnen worden ingeschakeld. Daarbij willen we het project opdelen in deelprojecten en op een realistische wijze doelen op korte termijn behalen. Daarbij wordt ook de tuin van St Jozef opgenomen.
Er is nog een toegezegde subsidie van Arcadis voor een nieuwe inrichting van het Dorpsplein, waar we een beroep op willen doen. We hebben gevraagd deze subsidie aan te houden.
Tip van Paul Reuling: formuleer een goede opdracht om subsidie aan te vragen.
Ton Pennings: Bij het eerste plan voor het Dorpsplein, waaraan de Arcadis subsidie is gekoppeld, is aan de gemeente een civiel technisch rapport gevraagd, maar hierop is nooit een reactie gekomen.

4.3 Vragen over onderwerpen m.b.t. wijkopbouw/Stip en Sociaal Wijkteam
Opmerkingen van Paul Reuling:
* Speerpunten van het Sociaal wijkteam en opbouwwerk zijn voor dit jaar: Opvoeden, Ontmoeten (voor o.a. ouderen) en Statushouders.
* Na de brand bij de Jan Linders (oudjaarsnacht 2016) zijn de getroffen omwonenden gesteund door een burgerinitiatief van Lentenaren. Paul had graag gezien dat Wijkraad Lent dit burgerinitiatief specifiek had ondersteund. Wijkraad Lent vindt de ondersteuning zoals die nu is gegaan (door direct betrokkenen, Jan Linders en de Woningbouwverenigingen) een erg goede zaak en ziet niet direct een participerende taak van de Wijkraad weggelegd. Dat had hij al overlegd met Inge en in een mail doorgegeven. Paul had een reactie namens de wijkraad verwacht en niet via Tons persoonlijke mail.
* De Spil is klaar met de verbouwing. Opmerking van Ton Pennings: meerdere verenigingen hebben het tijdens de bouwperiode moeilijk gehad. Veel ouderen hebben daar een actief verenigingsleven.
Vragen aan Paul Reuling:
* In Lent wordt reuring in de wijk gemist. Is dit is een aandachtspunt voor het Sociaal Wijkteam of opbouwwerk?
* Vraag van Ton Pennings: Wil je het artikel “Zo lang mogelijk thuis blijven wonen…” Lentse Lucht januari 2017, bespreken met het Sociaal Wijkteam i.v.m. te doorlopen procedures? Paul is niet meer werkzaam bij het Sociaal Wijkteam maar bij Tandem Interlokaal; Hij neemt het artikel wel mee.

5. Status rapportage lopende zaken

5.1 Verondieping plassen. Bas van Riet, Léonie Schuijt
* De reacties van de informatieavond van 3/11/16, zijn als positief ervaren.
* De notulen van Klankbordgroep Ontgronding Nijmegen Noord komen op de website als deze zijn vastgesteld.

5.2 Werkgroep Ruimtelijke Ordening / Infrastructuur Ton Pennings, Léonie Schuijt
* Hof van Holland: Wijkraad Lent is tevreden met het bestemmingsplan ‘Hof van Holland’. Het ziet er goed uit met een goede verhouding tussen het aantal woningen / winkels, verschillende groenstroken en de ruimte voor ontwikkelingen. Er wordt niet hoger dan 4 verdiepingen gebouwd.
In het bestemmingsplan staat ook dat het fietstunneltje weer open gaat.
Er is goed gevolg gegeven aan de inspraakavonden; complimenten aan de gemeente.

* Dorpensingel:
Charles Meijers: Gemeente Lingewaard heeft niets voor de nul-variant gekozen. Hierdoor ligt de bal weer bij gemeente Nijmegen. Er komen nieuwe tellingen wat betreft het verkeer in de Vossenpels, Dat kan niet nu omdat i.v.m. de brand bij Jan Linders veel mensen in Bemmel gaan shoppen.
In het 1e of 2e kwartaal komt gemeente Nijmegen met een plan om de Vossenpels af te waarderen.
Ton Pennings: “Zouden De Stelt, Plant je Vlag en Lents Draagvlak gezamenlijk een klankbordgroep en een spreekbuis kunnen vormen en zo het overleg met de gemeente kunnen aangaan? De wijkraad zou dit kunnen ondersteunen.” Actie 3 Lents Draagvlak
Ton Pennings: Staat de bijdrage van 2 miljoen nog op de raming bij de Provincie?
Charles Meijers: de Provincie heeft geen bedrag in de begroting opgenomen, omdat gemeente Lingewaard en Nijmegen niet gezamenlijk tot een verzoek m.b.t. de aanleg van de Dorpensingel zijn gekomen. Wel hebben de twee betrokken wethouders goedkopere alternatieven (o.a. de Ressense variant) onderzocht, wat veel weerstand in Ressen opriep. Een rapportage van HasKoning over vier varianten werd door de meeste Lingewaardse gemeenteraadsleden negatief beoordeeld. Blijkbaar is, als er nu alsnog een Dorpensingel wordt aangelegd, het bedrag dat de gemeente Nijmegen tekort komt al opgelopen tot 4 à 5 miljoen. Ton Pennings zal via zijn netwerk bij de Provincie informeren of en hoe men een aanvraag voor de aanleg alsnog kan indienen en aan gemeente Nijmegen en Lingewaard vragen om tot een gezamenlijk verzoek te komen. Actie 4: Ton Pennings

5.3 Bewoners & Gebruikersoverleg Ruimte voor de Waal Léonie Schuijt
* De roeiverenigingen krijgen ruimte in het Bastion. Op 20 februari wordt een convenant getekend. Tijdens de vergadering was er uitleg over de aanpak van de Waalbrug. Er zal één rijstrook openblijven. Start aanpassingen van de Waalbrug zal zijn in 2018. Duur 1,5 jaar.

5.4 Werkgroep Recreatie Cultuur en Landschap Ton Pennings
* Historische Tuin: Er is overleg met de gemeente over de herverkaveling. (Ben Schilder)
* Park Lingezegen: Er is vraag naar vrijwilligers om wandel- en ruiterpaden uit te zetten.
Aanmelden kan bij Ton Pennings.

5.5 Werkgroep Evenementen Jan Maassen
Jan is niet aanwezig, zodoende geen informatie van hem.
Léonie Schuijt: Er is door de gemeente een klankbordgroep voor evenementen op Veur Lent in het leven geroepen. Helaas waren er voor dit overleg niet uitgenodigd: wijkraden, het bestuur van Festival de Oversteek en van de Oeverspelen (ook zij organiseren evenementen aan de Spiegelwaal).
5.6 Projecten Léonie Schuijt
* Vitaal Lent: zie artikelenserie over “Vitaal Lent” in de Lentse Lucht.
* Ideeëncompetitie: stemmen kan t/m 19 februari op www.langsdewaalnijmegen.nl

6. Actuele informatie
USG, (een organisatiebureau dat communicatie en PR binnen overheden onderzoekt) heeft contact gezocht met de wijkraad en wilde meer weten over de effecten van de participatiewetgeving.
Vragen waren; hoe wordt participatie geïnterpreteerd door zowel gemeente als bewoners. Het bureau zal meerdere gemeentes en wijkraden bevragen. Bij bewoners geeft de wijze waarop participatie gestalte krijgt, snel het gevoel dat de overheid “te veel over de schutting” gooit en dat de burger te veel zelf moet doen. Een positief effect van participatie is dat er “nabuurschap” ontstaat, zeker in een nieuwe wijk als Lent. Ton Pennings zal navragen wat de gemeente Nijmegen precies onder participatie verstaat.

7. Notulen Wijkraad d.d. 8 december 2016
Punt 6.1 De professionele aanpak van het crossveldje zal in samenspraak met vrijwilligers zijn.
Er is wel internet bij het jongerencentrum. Na deze verbeteringen worden de notulen goedgekeurd.

8. Rondvraag.

Nico Weel: Er wordt niet, zoals vroeger, op het Dorpsplein geschaatst. Wie belt de brandweer op om het plein vol water te spuiten? Na goede vorst kan hier snel op geschaatst worden.
Ton Pennings: In plaats van op het Dorpsplein zijn er ook schaatsmogelijkheden op de plas achter Disveld en op de Turennesingel. Hiervan is volop gebruik gemaakt.

Rob Tromp: er onstaan gevaarlijke situaties aan de Visveldse straat door het auto (sluip-)verkeer.
Geadviseerd wordt om hierover contact op te nemen met Carline Westen (actie 6 Rob).

Charles Meijers: De fietsenstalling bij Van der Valk wordt niet gebruikt.
Léonie Schuijt: Voor deze stalling moet je een sleutel halen bij Van der Valk, wat tijd kost. Verder is bij het station meer controle, zijn er lokfietsen neergezet, is er betere verlichting en zijn er waarschuwingsborden tegen diefstal geplaatst. Het aantal diefstallen is afgenomen.

Charles Meijers: Zijn er resultaten bekend over de blauwe zone bij Het Witte Huis? Deze zone is tijdelijk tot het voorjaar.  nog geen resultaten bekend. Vragen aan Carline Westen (actie 7)

11. Sluiting. (+/- 22.00 uur)
Volgende wijkraadvergadering is op 9 maart om 20.00 uur. Zaal 1.46 in de Ster

Actielijst

Actielijst

 

NR ACTIE WIE Deadline Gedaan?
1 Fijnstof laten meten aan de Prins Mauritssingel Carline Westen
2 Afspraken maken voor Wijkschouw Ton Pennings & Joos Janssen
3 Bundeling krachten Vossenpels, Dorpensingel. Lents Draagvlak
4 Contact opnemen met netwerk en overheden m.b.t. provinciale subsidie voor Dorpensingel Ton Pennings
5 Brief gemeente over reconstructie Waalbrug Joos Janssen ?
6 Sluipverkeer Visveld / Rob Tromp Carline Westen        Ja
7 Blauwe Zone Witte Huis / Charles Meijers Carline Westen

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.