Notulen/besluitenlijst Wijkraadvergadering Lent 1 september 2016

Notulen/besluitenlijst Wijkraadvergadering Lent

Datum en tijd: 1 september 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats:  De Ster, Queenstraat 37, vergaderzaal 1.46
Voorzitter: Ton Pennings
Notulist: Léonie Schuijt-Overgoor
Aanwezig: Ton Pennings, Tonnie Krosse, Hotze Bleeker, Léonie Schuijt, Patries Lessmann,    Paul Reuling, Inge van den Hoogen, Charles Meijers, Rob Tromp, Nico Weel,     Bas van de Riet, Willy Edelijn en Sake Marks.

1.  Opening
Welkom door Ton Pennings. Patries Lessmann neemt afscheid als secretaris. Dank voor haar inzet. Er is nog geen opvolger. Tonnie de Krosse is bereid vanaf heden het penningmeester-schap op zich te nemen. Léonie maakt een besluitenlijst van deze bijeenkomst.

2. Ingekomen stukken
– Uitnodiging van Gemeente Nijmegen voor overleg op 12-09-2016 over communicatie, status en rollen wijkraden, Platform Waalsprong e.a. participatieorganen, met de wethouders en voorzitters van de wijkraden in Nijmegen Noord. Ton en Léonie gaan daar samen naar toe.
– Bericht over onveilige verkeerssituaties door snelfietspaden.
– Berichten over verondiepen Zandse Plas en Oosterhoutse Plas.
– De kermis is dit jaar op het Dorpsplein van 10 t/m 13 september van 13.00 tot 24.00 uur.
– Verzoek om mee te denken over een goede Nijmeegse markt.

3.  Status rapportage lopende zaken

3.1 Werkgroep verkeer Hotze Bleeker
Er blijven vragen en klachten binnenkomen over de verkeersproblematiek in Lent.
– Langzame fietsers (zoals kinderen die naar de basisschool gaan) voelen zich onveilig door
snel-fietsers en speed-bikes op de fietsroutes.
– Bij Griftdijk (koude hoek) gebeuren ongelukken door de te kritische afstelling van slagbomen.
– De verkeerssituatie op de Vrouwe Udasingel wordt door bewoners als gevaarlijk ervaren.
Zij melden een te kritische afstelling van de verkeerslichten bij de kruising met de
Mauritssingel en signaleren bijna ongelukken door het ontbreken van verkeerslichten op
ooghoogte voor het links afslaand verkeer. Er was bovendien weer een ernstig ongeval bij
oversteekplaats fietsers Vrouwe Udasingel/de Ster.
– De bewegwijzeringen voor fietsers zijn op meerdere plaatsen in Lent onduidelijk, waardoor
o.a. vanuit de richting Bemmel fietsers over de Waalbrug tegen het verkeer inrijden. Bij de
Mauritssingel/Hertog Eduardplein wordt regelmatig gelijkvloers overgestoken omdat niet
iedereen de fietstunnel kan vinden. Op Griftdijk Zuid is sinds de 4-daagse een gevaarlijke
doorgang. [Wordt al tegelijk met huidige werkzaamheden Griftdijk Zuid  opgelost (LS)!]
– De groenteman op de markt bij Jan Linders staat regelmatig met zijn kar op het fietspad.
Afspraken:
Inge zal de situatie m.b.t. de groenteman doorgeven aan Bureau Toezicht.
Inge zal naar Carline een mail sturen i.v.m. de stand van zaken prioriteitenlijst 50-50.
Léonie neemt over Griftdijk Zuid en fietstunnel contact op met Bel en Herstellijn en stuurt de brief over de snelfietsroute door naar Hotze, die deze items meeneemt naar de werkgroep.
Charles merkt op dat we ook binnen het Platform Waalsprong dergelijke problemen kunnen bespreken en oplossingen kunnen zoeken.

3.2 Werkgroep Recreatie cultuur en Landschap

Verondiepen van de Zandse Plas en Oosterhoutse Plas.
Afgelopen dinsdag is er een vooroverleg geweest van Wijkraad, Klankbordgroep Lentse Waaijer en andere betrokkenen om de nota m.b.t. de verondieping van de plassen te bespreken. De nota bodembeheer is vlak voor de vakantie naar het Waterschap gestuurd, waardoor de wijkraad en de klankbordgroep de Waaijer te laat waren voor de indiening van een zienswijze (mogelijkheid tot 8 augustus). Hetzelfde oorspronkelijke volume vervuilde slib wordt na 2017 verdeeld over de Oosterhoutse en de Zandse Plas. Er bestaat een reëel risico, dat als de blauwalg zich in Oosterhoutse en Zandse plassen ontwikkelt, deze zich verspreidt naar de Lentse Plas. De plassen staan namelijk met elkaar in verbinding. Als de blauwalg zich eenmaal ontwikkelt, kost het jaarlijks enorme bedragen om de plassen schoon te houden.
Afspraken:
Bas van Riet (wijkbewoner en ecoloog) zal de stukken bestuderen, een vragenlijst opstellen voor verduidelijking en een kritische beoordeling schrijven over de gevolgen van vervuild slib voor de ecologie van deze diepe plassen en het risico van blauwalg. De wijkraad zal een informatieavond organiseren voor de alle omwonenden, waarbij deskundige partijen (Radbouduniversiteit) en betrokkenen (klankbordgroep de Waaijer) e.a. hun visie kunnen uiten en waarbij een discussie met Gemeente (Jürgen Hell), Provincie, het Waterschap mogelijk is.

3.3 Werkgroep Infrastructuur/Ruimtelijke ordening   Ton Pennings, Léonie Schuijt
Voortgang Dorpensingel e.a. varianten. Er is nu veel politieke onduidelijkheid bij de gemeente Lingewaard en bij de gemeente Nijmegen. Lingewaard wil alternatieven voor de Ressense variant onderzoeken en Nijmegen heeft de opdracht om de motie van de SP uit te voeren voor een Provinciale bijdrage om tot een voor de bevolking bevredigende oplossing te komen.
In september zal dit onderwerp opnieuw op de agenda van de Gemeenteraad staan.

3.4 Werkgroep evenementen
Komend weekend zijn er weer Oeverspelen samen met Festival de Oversteek. Ook in het weekend van 11 september verzorgt Festival de Oversteek optredens.
Lentmark is in ontwikkeling. De startdatum van de kiosk is nog onduidelijk. E.a. hangt af van gemeentelijke regels voor veiligheid.

3.5 Werkgroep Jongeren Hotze Bleeker, Léonie Schuijt, Paul Reuling
Skatebaan en crossbaan zijn een succes. De hindernissen van de skatebaan kunnen voor beter gebruik nog logischer geplaatst worden. Ouders en jongeren houden een schoonmaakactie bij de crossbaan.
De jongeren draaien goed en hebben veel activiteiten die ze zelf organiseren. Complimenten. Ze hebben vanaf 1 oktober een eigen column in de Lentse Lucht (contactpersoon LL: Léonie).

3.6 Werkgroep ouderen Léonie Schuijt
Vitaal Lent start weer met haar bijeenkomsten op maandag 5 september. De werkgroep Ontmoetingsroute heeft door de zomervakantie stilgestaan. Na de fase van onderzoeken moeten er nu concrete plannen komen. Er zijn veel partijen bij betrokken. E.a. moet goed gestroomlijnd worden anders verzandt het.

4.  Meldingen vanuit de gemeente Inge van den Hoogen
De Spiegelwaal wordt intensief gebruikt door heel Nijmegen. Het kernteam stedenbouw, mobiliteit en openbare ruimte is verantwoordelijk en 2016 is het jaar van de monitoring. Waterdiepte en stroming zijn veranderlijk en daarom is het van de brug in het water springen gevaarlijk. Er wordt onder de Lentloper vuurtje gestookt en afval achtergelaten. Er ontstaat overlast. Inge zal dit doorgeven aan Bureau Toezicht.
Prullenbakken, een betere gevarenbebording en parkeergelegenheid voor fietser zijn nodig. Er komt een zomerprotocol met strengere regels om overlast te voorkomen. Léonie merkt op dat een protocol voor alleen de zomer verwarring schept. (Carline, Handhaving)

5.  Meldingen vanuit Tandem Paul Reuling
Paul stopt met de werkzaamheden als senior-jongerenwerker. Hij draagt de uren over aan het jongerenwerk zelf. Daarnaast gaat hij zich helemaal richten op opbouwwerk.

6.  Notulen Wijkraad d.d. 9-6-2016.
– N.a.v. vraag over Zandse pad. Deze vraag heeft te maken met bestemmingsplan Vossenpels Noord en de ontwikkelingen rond de Dorpensingel.
– Het kerkhofje blijft bestaan en wordt ingepast in de natuurontwikkeling Lent.
De notulen worden goedgekeurd. Dank voor de notulen aan Saskia Mulder.

7.  Rondvraag en Sluiting Geen vragen.

De volgende vergadering is op 6 oktober om 20.00 uur in de Ster (zaal 1.46).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.