Notulenvergadering wijkraad Lent: 3-3-2016

Notulenvergadering wijkraad Lent: 3-3-2016:

Aanwezig: Jan Maassen. Tonnie de Krosse, Willy Edelijn, Ben Schilder, Paul Reuling, Carline Westen, Rob Stoof, Joos Janssen, Nico Weel, Fred Tank, Leonie Schuijt, Ton Pennings, Patries Lessmann.
Afwezig met afmelding: Hotze Bleeker.

Aan de agenda wordt toegevoegd het onderwerp Historische Tuin.

Ingekomen stukken:

Ellen van de Heuvel: vertrek van Erik van Ewijk als wijkmanager noord. Hij gaat hier vervangen worden door Inge van Hoogen.

Hans Kropman: stuurt ’n lijst met afspraken t.a.v. betere samenwerking tussen Platvorm Waalsprong en de gemeente Nijmegen. En geeft in ’n begeleidende email aan dat het belangrijk is om ’n afvaardiging van de wijkraad Lent in het platvorm te hebben. Dit is al zo vanaf de oprichting van het platvorm.

Wijzijnnijmegen: doet ’n oproep aan Nijmegenaren hun ideeën om Nijmegen innovatiever en of socialer te maken, in te sturen en zo in aanmerking te komen voor ondersteuning of financiële middelen.

Bea de Ruijter: heeft ’n uitnodiging gestuurd om met 5 hulpverleningsorganisaties om tafel te gaan om zicht te krijgen wat er in de hulp aan bewoners verbeterd kan worden. Na uitleg van Paul Reuling, over de verandering van organisatie; alles onder een koepel, omdat binnen de participatiewet wel uitgegaan word van samenwerking, maar dat juridisch niet allemaal goed afgedekt is. Men wil met deze bijeenkomst vooral ook bewoners van Nijmegen noord horen. Ton Pennings bied aan er heen te gaan maar met verschillende petten op. Dat lijkt verstandig, het gaat niet alleen om het idee van de wijkraad over dit onderwerp.

Werkgroep verkeer:

Frankrijkstraat; de bus krijgt ’n wachthalte bij Thermion en er komt ’n halte op het eiland. Er wordt ’n zebrapad aangelegd, verkeersdrempels verhoogd en men gaat de straat zodanig aanplanten dat het de rijsnelheid zal beïnvloeden. Dank aan Joos Jansen voor zijn grote inzet in dit traject.

Integrale verkeersproblematiek: Al in 2011 zijn er beslissingen genomen om de dorpensingel aan te leggen en daarmee het verkeer in Nijmegen noord te reguleren en te zorgen voor ’n verkeersluwte binnen de singel. Het weren van regionaal verkeer. Kern probleem bij dit alles zijn de ontbrekende 2 miljoen die Lingewaard niet op tafel legt. Nu worden er allerlei deelpunten ter tafel gebracht waarbij ad hoc en niet doordacht naar oplossingen worden gezocht. Ook in de laatste bijeenkomst was er geen sprake van democratisch overleg maar lagen de vragen vast. Er is ’n brief uitgegaan naar wethouder Thiemens waarin de wijkraad en draagvlak Lent hun zorgen uitspreken over het gaan her-beoordelen wat al in 2011 is onderzocht en afgewezen is door de raad. En wederom de vraag om met de belangengroepen zoals ondertekenaars van de brief om tafel te gaan en af te zien van deel oplossingen, maar het verkeersprobleem integraal aan te pakken. Dit niet in ’n uurtje vergadertijd afdoen. Ook is er ’n brief klaar die naar de provincie kan om de dorpensingel eerder op hun agenda te krijgen. Mogelijk is daar wel geld om de dorpensingel te verwezenlijken.

Belangrijk is om eerst de gemeente zo ver te krijgen dat zij ook volledig achter de dorpensingel staan. Daarna kunnen we naar de provincie. Joos en Rob lezen de brief aan de provincie ter beoordeling.

Er is ’n uitnodiging gekomen om op 9 maart over …….. te komen praten, er 1 uur ingeplant, daarom zouden we er alleen naar toe moeten gaan om informatie te krijgen, maar geen instemming te geven. Dit kan gezien worden als “we hebben het toch voorgesteld, het is toch met jullie besproken”. Niet doen. We wachten de reactie op de brief af en Ton zal ’n email sturen. Wel gaat de brief naar de griffie en alle fractie voorzitters.

Werkgroep jongeren:

Crossbaantje; er is ’n eerste bijeenkomst geweest. Het zoeken is naar ’n geschikte locatie. DVOL heeft geen mogelijkheid. De grond die ze hebben gebruik ze om, in dien mogelijke, uit te breiden of als camping tijdens de vierdaagse. Het schijnt ’n soort van inkomsten te zijn.

Er werd nog even gesproken over ’n stuk helemaal zuidelijk van het grote terrein. Mogelijkheid die er nu nog is, is in de buurt van hondenspeelplaats Fikkie. Het zou al op ’n terrein van 10x20meter kunnen. Dan wordt het ’n smaller pad maar wel met allerlei heuveltje, kuilen en spannende bochtjes. De aanmeldingen voor vrijwilligers lopen binnen.

Werkgroep recreatie, cultuur en landschap:

Er moeten groene plekken blijven en historisch cultuurlandschap behouden blijven. Er zijn diverse groene initiatieven binnen ’n platform die daar volop mee bezig zijn. Elkaar stimuleren en het duurzame estafette stokje aan elkaar doorgeven (stadsblad 2-3-2016) Zo mag het Perelaantje samen met de oude wal blijven en wordt er meegedacht met verticale aanplant langs de doorgaande weg Nijmegen noord-zuid. Het zou ’n stadsweg moeten worden. Er hebben zich 5 mensen aangemeld voor deze werkgroep.

Werkgroep ruimtelijke ordening:

Historische tuin; tijdens alle bijeenkomsten over Hof van Holland is er gesproken over handen af van het Fort en de Historische tuin. Op de derde tekening was te zien dat men door de bouw van huizen/appartementen de historische tuin als het ware 90 graden gedraaid had. Er was nog steeds sprake van ’n tuin met gebouwen. Nu bij de laatste presentatie heeft men 4000m2 afgenomen en is er alleen nog sprake van ’n gebouwen terrein en is er geen tuin meer. Men is altijd netjes in gesprek gebleven maar nu is de maat vol. Wat te doen?

Misschien organisaties benaderen zoals Gelders Landschap. Er is wel ’n vergunning afgegeven voor de tuin. Meer ’n recht op bestaan wat zo’n 10 jaar geldig is. Ton gaat ’n tranentrekkende brief schrijven aan de gemeente en projectbegeleiders.

Werkgroep evenementen:

Jan Maassen is stilzwijgend benoemd tot lid van deze werkgroep. Voorzitter wil hij niet worden, maar verder vind hij het wel okay. Hij bezocht de bijeenkomst over de vierdaagse. Men had het over de invulling op Veur Lent. De afsluiting voor verkeer en toegangsstikkers voor aanwonenden. Parkeermogelijkheden moeten nog bekeken worden.

Over de Giro d’Italie is niet meer bekend in april weer ’n bijeenkomst.

Kermis; locatie is altijd voor omwonenden ’n probleem. Misschien is het niet zo gek om het te koppelen aan ’n evenement op Veur Lent; Oeverspelen bv.

Werkgroep Ouderen:

Fysiotherapie, St Jozef en studenten van de HAN onderzoeken de mogelijkheid voor ’n beweegtuin voor alle leeftijden. Men zit nog in de brainstorm fase. Op 14 maart is de eerste bijeenkomst. Er wordt ook gedacht aan de slogan Groen Verbind en daarmee de tuin van St Jozef, het Dorpsplein, het dieren weitje en de Bloemenhof te verbinden. Ook binnen de gemeente leeft dit initiatief en heeft men al ’n bijeenkomst met de aanwonenden van de Bloemenhof geplant op 24 maart. Het zou ’n mooie groene opleving in de uitgestorven dorpskern geven.

Evaluatie schouw: Men ervaart de schouw als ’n dode lijst die op eenvoudige punten snel afgewerkt en afgevinkt worden, maar de moeilijker kwesties blijven jaarlijks terugkeren. Ook de input van 50/50 geeft dezelfde knelpunten aan. ’n Voorstel is die zaken die jaarlijks terugkeren nu prioriteit te geven. Ook al lijkt het dat 50/50 de wijkschouw overschaduwt, het gaat er niet om wie de punten scoort. De wijkraad is bezig de bewonersgroepen en vrijwilligersorganisaties binnen Lent op te sporen en uit te nodigen naar de vergaderingen te komen. Dit kan bij dragen in het gevoel van samenwerking i.p.v. allemaal losse eindjes. Ook binnen ’n facebook pagina zou het mogelijk zijn punten in te brengen, samen over te overleggen en met oplossingen komen. Het moet ’n gedragen onderdeel van het onderhoud van de wijk worden. De wijkschouw verlevendigen, wij gaan er ons op beraden.

Bespreken notulen wordt verplaatst naar de volgende vergadering.

Rondvraag:

Fred Tank penningmeester: Subsidie is goed gekeurd.

Joos Jansen: De laatst gebouwde basisschool raakt al weer aardig vol. (Vruchtbare grond in Lent, daar wisten de tuinders alles van.) Er zal op termijn weer ’n locatie gezocht moeten worden voor de 5de basisschool in Lent. Voortgezet onderwijs is geen probleem. Veel Lentse jongeren gaan in Nijmegen naar het voortgezet onderwijs. De Citadel heeft vooral ’n regio functie.

Rob Stoof: Wat is G1000. ‘n Vergelijkbaar project als 50/50. Wordt in heel Nijmegen uitgezet en mogelijk ook elders in den lande. De wijkraad is niet specifiek uitgenodigd.

Paul REULING: NLDoet (het landelijk initiatief wat 1 dag in het jaar iedereen uitnodigt zich vrijwillig te kwijten van ’n taak die plaats vindt op ’n door de organisatie aangewezen locatie) heeft het tegenover de opvang voor statushouders gelegen pand op Griftdijk 14 aangewezen om op te knappen en gebruiksklaar te maken zodat het kan functioneren als ontmoetingslocatie voor de statushouders. Voor de skatebaan gaat de schep in de grond. Het sociaal wijkteam is verhuisd naar Thermion evenals de Stip. Jongeren hebben hebben bij de actie van Jan Linders behoorlijk wat geld opgehaald en Jan Linders zal dat verdubbelen. Er gaat ’n festival georganiseerd worden met de statushouders en dat vind eind augustus plaats.

Jan Maassen: Het koor Young at Heart bestaat 50 jaar en gaat 4 juni ’n concert in de kerk samen met de harmonie St. Theresia. Op de zwarte zand plekken aan de Turennesingel worden bomen geplant, welke is niet duidelijk. En zal de spiegelwaal feestelijk geopend worden.

Ton Pennings: Als Heumensoord gesloten wordt, komt Nijmegen Noord dan in beeld om vluchtelingen op te nemen? Nee, dat is voor als nog niet aan de orde.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.