Over ons

Zoals vastgelegd in haar statuten is het doel van de wijkraad het behartigen van de belangen van de bewoners van Lent, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd.

Zij tracht haar doel te bereiken door:
* het onderhouden van kontakten ten aanzien van ontwikkelingen en problemen en het voeren van overleg met de gemeente, provincie, rijksoverheid, waterschappen en andere overheidslichamen of organen daarvan;
* informatie en voorlichting al dan niet door middel van publikaties;
* het signaleren van bedreigingen en aantastingen en het voeren van wettige bezwaarprocedures daartegen indien noodzakelijk;
* het samenwerken met andere regionale en landelijke organisaties op dit gebied;
* alle andere middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Via deze site willen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot Lent en de Waalsprong. De komende jaren zullen er veel veranderingen zijn in de infrastructuur, grote bouwactiviteiten, nieuwe voorzieningen en verkeersproblematiek.

Het bestuur,

Laurens Vreugdenhil
info@wrlent.nl

Penningmeester
Saskia Mulder
info@wrlent.nl

Webmaster,
Rob Tromp
E. webmaster@wrlent.nl

De Wijksraad Lent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website www.wrlent.nl en andere door ons gemaakte sites.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) (dus ook foto’s) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De Wijkraad Lent aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie op de website www.wrlent.nl, en behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, of andere derden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (1) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (2) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (3) voor het overnemen in enig dagblad, nieuwsblad of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of on-line) of in een RTV-uitzending.