Uitleg vergunninghouders / statushouders

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen

Het is elke dag in het nieuws, de grote vluchtelingenstroom richting Europa.

Mensen uit Afrika of het Midden Oosten vragen in Nederland asiel aan. Velen van hen zijn op de vlucht voor oorlog en bedreigingen. Via een wettelijke procedure kunnen zij een verblijfsvergunning krijgen. Vluchtelingen met zo’n verblijfsvergunning zijn dan vergunninghouders en kunnen in Nederland een leven opbouwen.

In Nederland zijn er op dit moment 12.000 vluchtelingen met een status in afwachting van een woning. Zij zijn nieuwe Nederlanders. Als ze ergens in een gemeente een huis krijgen, kunnen deze vergunninghouders een tweejaarlijkse inburgeringscursus volgen, gaan studeren of werken. Zij wonen als gezin of als alleenstaande in de Nijmeegse wijken en zijn wijkbewoner.

Vergunninghouders in Nijmegen

Nijmegen huisvest dit jaar bijna 300 vergunninghouders Volgend jaar zijn dit er tussen de 400-

  1. Net als in andere Nederlandse steden, krijgt Nijmegen de opdracht van het Rijk om mensen te huisvesten. Voor de huisvesting van deze doelgroep zijn veel woningen nodig en die zijn in onze stad niet op korte termijn beschikbaar. Gezinnen met een verblijfsvergunning krijgen vaak een gezinswoning toegewezen. Voor alleenstaande vergunninghouders, met minder maandinkomen, is een eengezinswoning niet betaalbaar én daarnaast zijn deze woningen er niet voldoende.

De woningcorporaties in Nijmegen zijn altijd op zoek naar huisvesting voor deze mensen. Om een nieuw bestaan te beginnen in een nieuw land, is een dak boven je hoofd en een plek van waaruit je het nieuwe leven kan vormgeven van wezenlijk belang. Met de woningcorporaties in de stad is afgesproken dat 6% van de sociale huurwoningen gereserveerd wordt voor bijzondere doelgroepen. Deze vergunninghouders zijn zo’n groep.

 

Alleenstaanden

Op dit moment is er vooral huisvesting nodig voor alleenstaande vergunninghouders. Zij zoeken, net zoals starters of studenten, een kamer of een appartement. Bij voorkeur delen deze jonge mensen een huis. Omdat het aantal vergunninghouders snel groeit, is de vraag naar woningen groter dan de 6% die met de corporaties is afgesproken. Bijzondere doelgroepen hebben voorrang op de sociale huurwoningen. Omdat de bijzondere doelgroep is toegenomen moeten andere woningzoekenden langer wachten op een sociale huurwoning. Dit wil de gemeente voorkomen. Op dit moment wordt met alle partijen die vastgoed eigendom hebben in de stad gesproken over mogelijkheden voor kamers of woningen voor deze groep. De grootste groep die Nijmegen op korte termijn moet huisvesten, zijn jonge mannen uit Eritrea.

Samenwerken in de stad

Samen met corporaties, investeerders en andere vastgoedeigenaren wordt naar oplossingen gezocht om woningen of kamers te vinden voor alleenstaande vergunninghouders. Als een

locatie geschikt is of geschikt gemaakt kan worden, wordt met de buurt gesproken over hoe de komst van vergunninghouders het best kan worden ingepast.

 

Meer dan een dak boven je hoofd

Voor jonge alleenstaande vergunninghouders is meer nodig dan alleen een dak boven het hoofd. Zij worden begeleid door vluchtelingenwerk (maatjesproject), volgen een inburgeringscursus en integreren in de wijk. Het integreren in de wijk kunnen zij niet alleen. Daarom zorgt de gemeente Nijmegen voor extra begeleiding en worden (sport) activiteiten in de wijk georganiseerd. Het doel is om deze jonge mensen een thuis te bieden in de wijk en in de stad. De gemeente Nijmegen kijkt samen met de wijk hoe dat het beste kan.

Waarom vergunninghouders bij jou in de buurt?

Het aantal vluchtelingen dat een verblijfsvergunning krijgt, is nu groot. Zo’n status krijgt iemand niet zomaar. Deze mensen kunnen echt niet terug naar het land van herkomst, omdat het daar niet veilig is. We moeten deze mensen – nieuwe Nijmegenaren dus – zo goed en zo snel mogelijk onderdak bieden. Spreiding van deze vergunninghouders over de stad heeft de voorkeur van het college van B&W, maar vanwege een lage uitkering hebben jonge alleenstaande vergunninghouders geen kans op een (duurdere) huurwoning. Daarom kiest het college van B&W voor geclusterde bewoning met toezicht, beheer en begeleiding. Zo hoopt Nijmegen deze jonge mensen te helpen hun eigen toekomst op te bouwen.

Die woonmogelijkheden doen zich nu voor in Noord in het studentencomplex Griftdijk. Het college van B&W onderzoekt deze mogelijkheid. Voor deze locatie is er beheer van SSHN en is er overleg met de wijkraad en het Citadelcollege. Ook is er onlangs een bewonersavond georganiseerd. Er is een omgevingsvergunning verleend om de studentenhuisvesting in te zetten voor de bewoning door vergunninghouders. De bezwaarprocedure van dit besluit loopt tot en met 18 augustus. Andere locaties in de stad worden onderzocht op geschiktheid, maar naast de locatie in Noord is er nog geen andere locatie die nu bekend is voor de opvang van vergunninghouders.

 

In Nijmegen is er altijd een zoektocht naar woonruimte voor verschillende doelgroepen. Er is altijd ruimte nodig voor vergunninghouders, maar ook de jonge Nijmegenaar en voor mensen die beschermd wonen of acute opvang nodig hebben. Het heeft de voorkeur deze doelgroepen te spreiden over de wijken in de stad. Dat is samen met woningcorporaties en hulpverleningsinstanties een doorlopende zoektocht. Daarin worden afwegingen gemaakt in de geschiktheid van de locatie en het vastgoed, maar ook de urgentie van huisvesting speelt mee. De gemeente wil samen met de wijk(en) nadenken over hoe de nieuwe bewoners in de wijk, hun plek vinden. Het doel is dat de wijk en haar nieuwe bewoners goed kunnen samenleven. Dat vraagt begrip én van de wijk én van de nieuwe bewoners, want integreren kunnen deze mensen niet alleen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.