Verslag met wethouder inzake busroute Het eiland van Laauwik

1.Voorstelronde
Jan Willem Helmink, schooldirecteur de Verwondering
Joos Janssen, MR de Verwondering
Leon Steyns, namens bewoners Frankrijkstraat / Edith Piafstraat
Ton Pennings, voorzitter Wijkraad Lent
Jan Rikken, lid verkeersplatform Waalsprong
Carline Westen, wijkbeheerder
Ellen Stam, mobiliteitsadviseur
Harriët Tiemens, portefeuillehouder

2. Uitwisseling van standpunten en ideeën
– Jan Willem en Joos vatten de zorgen zoals in eerdere brief- en mailwisseling verwoord samen. Een bus op George Brassensstraat levert gevaarlijke situaties op voor de schoolgaande kinderen. Dit heeft te maken met profiel van de weg, de vele toegangswegen naar school en scherpe bochten in de voorgenomen busroute. Anderzijds zijn school en ouders zeer tevreden met de maatregelen die nu zijn getroffen, hetgeen nu een rustiger verkeersbeeld geeft.
Harriët merkt op dat het rapport van VVN is opgesteld voor de genomen maatregelen. Leon merkt op dat de historie niet in het rapport is opgenomen.
Jan Willem en Joos benadrukken dat we hier te maken hebben met kleine kinderen (0-12 jaar), die moeilijk snelheid, grote en draaicirkel van een bus kunnen inschatten, hetgeen in combinatie met de voorgenomen busroute gevaarlijke situaties oplevert. Daarom willen we ook naar een veilige toekomst kijken en niet naar het verleden. De getroffen maatregelen werken op dit moment goed, de risico’s die een bus met zich meebrengt zijn echter niet opgelost.

– Leon geeft aan dat de Frankrijkstraat/Edith Piafstraat de bus niet wenselijk vindt vanuit verkeersveiligheid (het ontbreken van snelheidsremmende maatregelen, wachthalte voor Thermion geeft een onoverzichtelijk verkeersbeeld en bocht bij Ami kappers is onoverzichtelijk als de bus daar rijdt). in het bestemmingsplan Laauwik zijn zowel de Groot-Brittanniëstraat als de Frankrijkstraat als gelijkwaardige 30km/h wijkontsluitingswegen aangegeven, maar de eerste is veel herkenbaarder dan de laatste, met name vanwege de asfaltverharding en vele lagere drempels. Om die reden is in het verleden het alternatief van een vrijliggende busbaan op het eiland voorgesteld. Bij besluitvorming hieromtrent was de locatie van de school niet duidelijk, beide besluitvormingstrajecten zijn tegelijkertijd doorlopen.
Harriët merkt op dat in de Frankrijkstraat voornamelijk wijkbewoners rijden, die daarmee zelf veroorzaker zijn van de mogelijk hoge snelheid in de Frankrijkstraat en bij de wachthalte.
Joos merkt op dat de busbaan op het eiland niet wordt uitgevoerd zoals in het verleden is besproken. In plaats van een vrijliggende busbaan is de busroute ingepast in een stratenplan die niet bedoeld is als wijkontsluitingsweg, hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties rondom school en andere delen op het eiland zoals verwoord in het VVN rapport.

– Ton Pennings meldt dat de Wijkraad zich over de kwestie heeft gebogen en van mening is dat vanuit het dorpsbelang het niet wenselijk is dat de bus langs school rijdt. De huidige route over de Frankrijkstraat heeft de voorkeur. De keuze voor deze route zal ook geen extra investeringen met zich meebrengen ten opzichte van andere alternatieven. Daarnaast merkt Ton op dat de wijkagent in de wijkraad heeft laten weten dat hij de voorgenomen busroute vanuit verkeersveiligheid niet begrijpt. Leon merkt op dat de Frankrijkstraat is ondervertegenwoordigd in de wijkraad.

– Jan Rikken beschouwt dat iedereen het belang van een bus in de wijk inziet, maar niemand deze door zijn/haar straat wil hebben. Het maken van nieuwe keuzes van bestemming van gronden, bijvoorbeeld bij de keuze voor een schoollocatie, resulteert erin dat veel aspecten moeten worden herzien, zo ook ten aanzien van de voorgenomen afwikkeling van auto, fiets, loop en busverkeer.

– Leon presenteert een alternatief. Dit alternatief gaat uit van een keerlus op het eiland en voorzetten van de busroute via de huidige bouwweg ten noorden van Lent. Bijkomend voordeel van dit alternatief is dat de bushalte dichter bij een deel van Visveld Noord komt te liggen en hulpdiensten gebruik kunnen maken van een extra ontsluiting naar de Prins Mauritssingel.
Ton reageert hierop dat de wijkraad de voorkeur heeft dat Thermion vanuit de ingang kan worden bediend door de bus. Leon geeft aan dat het alternatief voorziet in een bushalte aan de PMAsingel ter hoogte van Thermion.

– Joos merkt op dat de gemeente de snelheid op de Frankrijkstraat over een langere periode kan meten met behulp van verkeerslussen. Als blijkt dat rondom breng- en haaltijden van de Verwondering te hard wordt gereden, dan zal school haar verantwoordelijkheid nemen en ouders hierop aanspreken. Als blijkt dat gedurende de dag en in het weekend te hard wordt gereden, dan rust hier een buurtverantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken. Mogelijk kan de gemeente extra fysieke maatregelen treffen,zoals ook op de Vossenpels is gebeurt. Jan geeft aan dat deze meetwijze duidelijke informatie heeft opgeleverd bij bijvoorbeeld de Vossenpels en Laauwikstraat.

-Leon is erg blij met de aangebrachte zebrapaden bij de Ami kapper en de extra ontsluiting van het parkeerterrein Jan Linders. Dit geeft een rustiger verkeersbeeld bij de kruising ter hoogte van de Ami kapper. Helaas blijven auto’s nog wel de bocht afsnijden en rijdt er (te) veel bouwverkeer door de wijk.

3. Afspraken
Harriët neemt alle standpunten, ideeën en suggesties mee voor verder beraad. Voor het zomerreces zal zij haar reactie geven, wederom tijdens een overleg of mogelijk per brief.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.